Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 3 lúc 21:52

Nửa chu vi hình chữ nhật là :

`9/5 : 2= 9/5 xx 1/2=9/10(m)`

Chiều rộng hình chữ nhật là :

`( 9/10 - 2/3) : 2=7/60(m)`

Chiều dài hình chữ nhật là :

`9/10 - 7/60=47/60(m)`

Diện tích  hình chữ nhật là :

`47/60 xx 7/60=329/60(m^2)`

14 tháng 5 2022 lúc 9:23

Chiều rộng là 60:5x4=48(m)

Chiều dài là 48+60=108(m)

Chu vi là (48+108)x2=312(m)

DIện tích là 48x108=5184(m2)

Chiều rộng là `60:5xx4=48(m)`

Chiều dài là `48+60=108(m)`

Chu vi là `(48+108)xx2=312(m)`

DIện tích là `48xx108=5184(m2)`

22 tháng 6 2018 lúc 20:23

diện tích của hình chữ nhật đó là;945/8

nhớ ủng hộ cho mình chúc bạn

22 tháng 6 2018 lúc 20:29

                         Bài giải

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

      \(\frac{87}{2}\): 2 = \(\frac{87}{4}\)( m )

Chiều rộng hình chữ nhật là;

      (  \(\frac{87}{4}\)-\(\frac{3}{4}\)) : 2 = \(\frac{21}{2}\)( m )

Chiều dài hình chữ nhật là :

           \(\frac{87}{4}\)\(\frac{21}{2}\)=\(\frac{45}{4}\)( m )

Diện tích hình chữ nhật là ;

       \(\frac{21}{2}\cdot\frac{45}{4}\)=\(\frac{945}{6}\)(M )

17 tháng 7 2015 lúc 8:35

Chiều rộng dài:

5/6 - 1/3 = 1/2 (m)

Chu vi hình chữ nhật đó là:

(5/6+1/2) x 2= 8/3 (m)

Diện tích hình chữ nhật đó là:

5/6 x 1/2= 5/12(m²)

ĐS: ________________

17 tháng 7 2015 lúc 8:35

Chiều rộng HCN là:

          5/6 - 1/3 = 1/2 (m)

Chu vi HCN là 

         ( 1/2 + 5/6) x 2 = 8/3( m)

Diện tích HCN là : 

         1/2 .5/6 = 5/12 (m2)

Đáp số : ..

8 tháng 3 2022 lúc 20:16

Chiều rộng là 8/11-3/11=5/11(m)

Chu vi là (8/11+5/11)x2=26/11(m)

Diện tích là 8/11x5/11=40/121(m2)

8 tháng 3 2022 lúc 20:18

Chiều rộng là : \(\dfrac{8}{11}-\dfrac{3}{11}=\dfrac{5}{11}\)

Chu vi hình chữ nhật là :\(\left(\dfrac{8}{11}+\dfrac{5}{11}\right)\times2=\dfrac{26}{11}\left(cm\right)\)

Diện tích hình chữ nhật là : \(\dfrac{8}{11}\times\dfrac{5}{11}=\dfrac{40}{121}\left(cm^2\right)\)

ĐS...

2 tháng 12 2021 lúc 18:58

Chiều dài hình chữ nhật là:
\(125\times3=375\left(cm\right)\)

Chu vi hình chữ nhật là:

\(\left(125+375\right)\times2=1000\left(cm\right)\)

Diện tích hình chữ nhật là:

\(125\times375=46875\left(cm^2\right)\)

2 tháng 12 2021 lúc 19:39

Chiều dài hình chữ nhật là:
125 × 3 = 375 (cm)

Chu vi hình chữ nhật là:

(125 + 375) × 2 = 1000(cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

125 × 375 = 46875 (cm2)

Đáp số: Chu vi: 1000 cm

              Diện tích: 46875 cm2.

30 tháng 8 2015 lúc 17:14

Chiều rộng là:

2/3-1/4=5/12 m

Chu vi là:

(2/3+5/12)x2=13/6 m

Diện tích là:

2/3x5/12=5/18 m2

                 Đ/S:

30 tháng 8 2015 lúc 17:23

Chiều rộng của hình chữ nhật là:

2/3-1/4=5/12m

Chu vi của hình chữ nhật là:

(2/3+5/12)*2=13/6m

Diện tích hình chữ nhật là:

2/3*5/12=5/18m2

             Đ/S:Chu vi:13/6m

                    Diện tích:5/18m2

Nửa chu vi của thửa ruộng là:

    \(530 : 2 = 265 (m)\)

Chiều rộng thửa ruộng là:

    \((265−47):2=109 (m)\)

Chiều dài thửa ruộng là:

     \(265−109=156 (m)\)

Diện tích thửa ruộng là:

      \(156×109=17004 (m^2)\)

           Đáp số: \(17004m^2\)

\(\textit{Bin die}\)

18 tháng 12 2021 lúc 21:08

Diện tích là:

\(\left(617-69\right):2\cdot\left(617+69\right):2=93982\left(m^2\right)\)

18 tháng 12 2021 lúc 21:38

bn có thể giải chi tiết 1 chút ko

25 tháng 5 2022 lúc 21:51

a ) .

chiều rộng có độ dài là :

36 : 3 x 2 = 24 (m)

Chu vi mảnh đất  :

( 36 + 24 ) x 2 = 120 (m )

Diện tích mảnh đất : 36 x 24 = 864 ( m^2)