Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 3 lúc 20:31

Nửa chu vi là : 9/4 : 2 = 9/8(m);

Chiều dài là: (9/8+1/2):2=13/16(m);

Chiều rộng là: 13/16 - 1/2 = 5/16(m);

Diện tích miếng bìa là : 13/16 x 5/16 =65/256(m^2);

                             Đ/s:65/256 m^2

19 tháng 3 lúc 20:36

Nửa chu vi là : 9/4 : 2 = 9/8 m                                                                                                                  Chiều rộng là : ( 9/8 - 1/2 ) : 2 = 5/16 m                                                                                                                      Chiều dài là : 9/8 - 5/16 = 13/16 m                                                                                                             Diện tích miếng bìa đó là : 5/16 x 13/16 = 65/256 m2                                                                                                             Đáp số : 65/256 m2

19 tháng 3 lúc 4:04

loading...

25 tháng 2 2022 lúc 14:06

Chiều dài là (3/4+1/8):2=7/16(m)

Chiều rộng là: 7/16-1/8=5/16(m)

Diện tích là 7/16x5/16=35/256(m2)

10 tháng 3 lúc 14:06

Bạn làm thế nào, ra, được

7/16

10 tháng 3 lúc 14:16

Nửa chu vi là 0,75:2=0,375(m)

Chiều rộng là (0,375-0,75):2=-0,375/2(loại)

=>Đề sai rồi bạn

10 tháng 3 lúc 14:24

Đề này mik lấy lại năm 2022

chiều dài miếng bìa đó là:

\(\left(\frac{7}{2}+\frac{1}{5}\right):2=1,85\left(m\right)\)

chiều rộng của miếng bìa là:

\(\frac{7}{2}-1,85=1,65\left(m\right)\)

diện tích tấm bìa là:

\(1,85\times1,65=3,0535\left(m^2\right)\)

28 tháng 3 2022 lúc 22:00

 chiều dài là : 

     (7/2+1/5) : 2= 21/10(m)

chiều rộng là: 

    7/2-21/10=7/5(m)

  diện tích là : 

21/10x7/5=147/50 (m2)

                Đáp số  : 147/50 m2 

nhé!!!

Chiều dài miếng bìa đó là:

\(\left(\frac{3}{4}+\frac{2}{5}\right):2=\frac{23}{40}\left(m\right)\)

Chiều rộng miếng bìa đó là:

\(\frac{3}{4}-\frac{23}{40}=\frac{7}{40}\left(m\right)\)

Diện tích miếng bìa đó là:

\(\frac{23}{40}\text{x}\frac{7}{40}=\frac{161}{1600}\left(m^2\right)\)

Đáp số: \(\frac{161}{1600}m^2\)

26 tháng 3 2022 lúc 9:08

cảm ơn

20 tháng 1 2017 lúc 20:21

Ten bn sai r kia. Minamoto Shizuka chu k phai Mimamoto Shinzuka nha. ><

18 tháng 3 2021 lúc 20:15
Heghysyehehwgeggey
9 tháng 9 2018 lúc 2:46

10 tháng 3 lúc 14:10

Bạn lấy 1/8 ở, đâu và sao ra dk 7/16