Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

24 tháng 4 2022 lúc 15:48

Tổng chiều dài và chiều rộng là:

110 : 2 = 55 (m)

Số phần là:

4 + 7 = 11 (phần)

Chiều dài là:

55 x 7 : 11 = 35 (m)

Chiều rộng là:

55 - 35 = 20 (m)

Đáp số: Chiều dài 35m ; Chiều rộng 20m

24 tháng 4 2022 lúc 15:52

Tổng chiều dài và chiều rộng là:

110 : 2 = 55 (m)

Số phần là:

4 + 7 = 11 (phần)

Chiều dài là:

55 x 7 : 11 = 35 (m)

Chiều rộng là:

55 - 35 = 20 (m)

Đáp số: Chiều dài 35m

             Chiều rộng 20m

7 tháng 3 2020 lúc 15:55

Ta thấy: 10x10=100

Độ dài 1 cạnh hình vuông đó là 10.

P hình vuông  cũng như P HCN là:

10x4=40(cm)

Nửa chu vi HCN là:

40:2=20(cm)

Độ dài chiều dài HCN là:

20-9=11(cm)

S HCN là:

11x9=99(cm2đ/s

20 tháng 5 2019 lúc 21:39

Đề bài: Một hcn có chu vi bằng 3 lần chiều dài. Tính diện tích hcn đó, biết chiều rộng là 5 cm

Trả lời: B1 tìm cd hcn

B2 tính diện tích theo ct bthg.

20 tháng 5 2019 lúc 21:41

Chu vi bằng 3 lần chiều dài

\(\Rightarrow\)Chu vi bằng \(\frac{6}{2}\)lần chiều dài

\(\Rightarrow\)Nửa chi vi bằng \(\frac{3}{2}\)lần chiều dài 

\(\Rightarrow\)Chiều rộng bằng \(\frac{1}{2}\)Chiều dài

Chiều dài hình chữ nhật là :

\(5\times2=10\left(cm\right)\)

Diện tích hình chữ nhật là :

\(10\times5=50\left(cm^2\right)\)

Đáp số : \(50\left(cm^2\right)\)

22 tháng 3 2017 lúc 21:01

nua chu vi la 170/2=85m

gia tri la 85/(2+3)=17m

chieu dai la 17*3=51m

chieu rong la 85-51=34m

s hinh chu nhat la 34*51=1734m2

tu dap so nha

22 tháng 3 2017 lúc 21:02

diện tích là 43350

30 tháng 5 2015 lúc 15:54

 

Tổng hai chiều là: 
340 : 2 = 170 ( cm ) 
Phân số chỉ chiều rộng so với chiều dài là: 
2/5 : 4/7 = 14/20 ( chiều dài ) 
Tổng số phần bằng nhau là: 
14 + 20 = 34 ( phần ) 
Chiều rộng chữ nhật là: 
170 : 34 x 14 = 70 ( cm ) 
Chiều dài chữ nhật là: 
170 - 70 = 100 ( cm ) 
Diện tích chữ nhật là: 
100 x 70 = 7000 ( cm2 ) 
Đáp số: 7000 cm2

 

 

 

30 tháng 5 2015 lúc 15:35

Giải 
Tổng hai chiều là: 
340 : 2 = 170 ( cm ) 
Phân số chỉ chiều rộng so với chiều dài là: 
2/5 : 4/7 = 14/20 ( chiều dài ) 
Tổng số phần bằng nhau là: 
14 + 20 = 34 ( phần ) 
Chiều rộng chữ nhật là: 
170 : 34 x 14 = 70 ( cm ) 
Chiều dài chữ nhật là: 
170 - 70 = 100 ( cm ) 
Diện tích chữ nhật là: 
100 x 70 = 7000 ( cm2 ) 
Đáp số: 7000 cm2

14 tháng 9 2021 lúc 15:40

Nửa chu vi hình chữ nhật là: \(\dfrac{4}{5}:2=\dfrac{2}{5}\left(m\right)\)

Tổng số phần bằng nhau:  3+4=7(phần)

Giá trị một phần: \(\dfrac{2}{5}:7=\dfrac{2}{35}\)

Chiều dài hình chữ nhật là: \(\dfrac{2}{35}\times4=\dfrac{8}{35}\left(m\right)\)

Chiều rộng hình chữ nhật là: \(\dfrac{2}{35}\times3=\dfrac{6}{35}\left(m\right)\)

Diện tích hình chữ nhật là: \(\dfrac{8}{35}\times\dfrac{6}{35}=\dfrac{48}{1225}\left(m^2\right)\)

14 tháng 9 2021 lúc 15:40

chiều rông hcn 4/5 x 3/4 = 3/5 (m)

chu vi hình chữ nhật (4/5 +3/5) x 2 =16/5 (m)

diên tích hcn 4/5 x3/5 = 12/25 (m)

bé ghi như vậy là đúng nhé kết quả là phân số nhé :) 

31 tháng 7 2015 lúc 10:32

Ta biết diện tích hình vuông bằng cạnh nhân cạnh mà 100 = 10 x 10.

=>Cạnh hình vuông là 10.

Chu vi hình vuông là:

    10x4=40(m)

Vậy chu vi hình chữ nhật cũng bằng 40m.

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

     40 : 2=20(m)

Ta có sơ đồ:

Chiều rộng:|-----|-----|

Chiều dài:   |-----|-----|-----|

Chiều rộng hình chữ nhật là:

      20:(2+3)x2=8(m)

Chiều dài hình chữ nhật là:

     20-8=12(m)

Diên tích hình chữ nhật là:

     12x8=96(m2)

             Đáp số:96m2.