Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

20 tháng 9 lúc 11:46

Số lít dầu cửa hàng đó bán được là: 50 x 4/5 = 40 (lít dầu)

Số kg dầu cửa hàng đó bán được là: 40 x 3/4 = 30 (kg dầu)

20 tháng 9 lúc 11:48

Cửa hàng đã bán số lít dầu là:

\(\dfrac{4}{5}\times50=40\left(l\right)\)

Cửa hàng đã bán được số ki-lô-gam dầu là:

\(40\times\dfrac{3}{4}=30\left(kg\right)\)

Vậy cửa hàng đã bán được số ki-lô-gam dầu là:\(30kg\)

13 tháng 8 2021 lúc 22:17

Cửa hàng đã bán đi số lít dầu là: 

\(\frac{4}{5}\times50=40\left(l\right)\)

Cửa hàng đã báo số ki-lô-gam dầu là: 

\(40\times\frac{3}{4}=30\left(kg\right)\)

23 tháng 8 2021 lúc 9:49
Cửa hàng đã bán đi số lít dầu là : 4/5×50=40 (l) Cửa hàng đã bán số ki-lô-gam dầu là :40×3/4=30 (kg )

Mỗi lít dầu nặng \(\dfrac{9}{10}kg\).

Vậy một chai dầu nặng:

\(\dfrac{9}{10}\cdot\dfrac{1\cdot5+1}{5}=\dfrac{9\cdot2\cdot3}{2\cdot5\cdot5}=\dfrac{27}{25}\left(kg\right)\)

Cửa hàng bán được số dầu:

\(\dfrac{27}{25}\cdot\dfrac{75}{1}=\dfrac{27\cdot25\cdot3}{25\cdot1}=81\left(kg\right)\)

Đáp số: \(81kg\)

POP POP
POP POP Giáo viên
15 tháng 9 lúc 8:14

Thể tích dầu trong 75 chai:

\(75\times1\dfrac{1}{5}=75\times\dfrac{6}{5}=90\left(lít\right)\)

Khối lượng dầu cửa hàng đã bán được:

\(90\times\dfrac{9}{10}=81\left(kg\right)\\ Đ.số:81kg\)

2525 dầu nặng là:
25.910=92525.910=925 (kg)
75 chai dầu ăn nặng là:
75.925=2775.925=27 (kg)

đáp số ....

vào link này nè 

Toán - Toán lớp 5 | Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

..

14 tháng 4 2017 lúc 6:09

Thùng bé có số lít dầu là

75,5 − 23,5 = 52 (lít)

Cả hai thùng có số lít dầu là:

75,5 + 52 = 127,5 (lít)

127,5 được chia vào số chai dầu là:

127,5 : 0,75 = 170 (chai)

Cửa hàng đã bán số chai dầu là:

170 – 68 = 102 (chai)

Cửa hàng đã bán được số lít dầu là:

0,75 ×  10 = 76,5 (lít)

Đáp số: 76,5 lít.

Vậy đáp án đúng cần điền vào ô trống là 76,5.

17 tháng 3 2019 lúc 6:52

Thùng bé có số lít dầu là

68 , 5 − 24 , 5 = 44 (lít)

Cả hai thùng có số lít dầu là

68 , 5 + 44 = 112 , 5 (lít)

112,5 lít dầu được chia vào số chai dầu là:

112 , 5 : 0 , 75 = 150 (chai)

Cửa hàng đã bán số chai dầu là:

150 − 54 = 96 (chai)

Cửa hàng đã bán được số lít dầu là:

0 , 75 × 96 = 72 (lít)

Đáp số: 72 lít.

Vậy đáp án đúng cần điền vào ô trống là 72.

28 tháng 10 2015 lúc 12:42

3/4 lít dầu hoả nặng số kg là:

              41/50-1/4=57/100(kg)

=>1 lít dầu hoả nặng số kg là:

             57/100:3/4=19/25(kg)

28 tháng 10 2015 lúc 12:42

\(\frac{3}{4}\) lít dầu hỏa cân nặng \(\frac{41}{50}-\frac{1}{4}=\frac{57}{100}\) (kg)

Mỗi lít dầu hỏa cân nặng \(\frac{3}{4}:\frac{57}{100}=\frac{25}{19}\) (kg)

2 tháng 10 2015 lúc 12:33

tổng số dầu bán là 95x2=190 (L) 

số dầu ngày 1 bán là 190 : (2+3) x2=76 (L)

số dầu ngày 2 bán là 190 - 76  = 114 (L)

tick nha

2 tháng 10 2020 lúc 19:49

giải 

tổng số l dầu bán trong 2 ngày là :

  95 * 2 = 190  ( l)

tổng số phần bằng nhau là :

   2+3 = 5 ( phần )

 ngày thứ 1 bán được số l là :

    190 : 5 * 2 = 76 (l)

 ngày thứ 2 bán được số l là :

    190 - 76 = 114 ( l)

  đáp số :,... 

2 tháng 10 2020 lúc 19:51

Cá cậu giúp tớ giả bài này tớ cần gấp 

ai làm đúng mình k nha