Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

20 tháng 2 2018 lúc 20:14

Số xăng bơm vào 6 thùng là:

    1392 - 114 = 1278 (lít)

Mỗi thùng được bơm:
    1278 : 6 = 213 (lít)

        Đ/s: ....

20 tháng 2 2018 lúc 20:14

xe bơm vào mỗi thùng số lít xăng là

( 1392 - 114 ) : 6 = 213 ( lít xăng )

đáp số : 213 lít xăng

2 tháng 3 2022 lúc 20:53

Số xăng đã bơm vào 6 thùng là:

1.392 - 114 = 1.278 (l)

Số xăng đã bơm vào mỗi thùng là:

1.278 : 6 = 213 (l)

Đáp số: 213 l xăng.

Chúc bạn học tốt.

😁😁😁

2 tháng 3 2022 lúc 20:54

Số `l` xăng mà xe đã bơm vào `6` thùng là:

  `1392-114=1278(l)`

Xe đã bơm vào mỗi thùng số `l` xăng là:

  `1278:6=213(l)`

        Đáp số : `213l`

20 tháng 2 2018 lúc 7:47

thuong cua hai so la 2095 

20 tháng 2 2016 lúc 19:26

Cả 3 thùng chứa số lít là:

       1125x3=3375(lít)

Số lít xăng còn lại là:

        3375-1280=2095(lít)

                  Đáp số:2095 lít

20 tháng 2 2022 lúc 17:42

Còn lại 95 lít xăng

21 tháng 2 2022 lúc 6:46

Thì trừ lấy 1423-1328 là ra kết quả

6 tháng 4 2022 lúc 17:02

3 xe đó chở được số lít xăng là:

1125 x 3 = 3375 ( lít )

3 xe còn lại số lít xăng là:

3375 - 1280 = 2095 ( lít )

DDS........

22 tháng 2 2022 lúc 14:54

3 xe đó chở được số lít xăng là:

1125 x 3 = 3375 ( lít )

3 xe còn lại số lít xăng là:

3375 - 1280 = 2095 ( lít )

                  Đ/s: ...

~ Chúc bạn học tốt ~

30 tháng 6 2017 lúc 12:40

3 xe chở được số lít xăng là :

1125 x 3 = 3375 ( l )

3 xe còn lại số lít xăng là :

3375 - 1280 = 2095 (  l )

       Đáp số : 2095 l

30 tháng 6 2017 lúc 12:44

3 xe đó chở được số lít xăng là:

1125 x 3 = 3375 ( lít )

3 xe còn lại số lít xăng là:

3375 - 1280 = 2095 ( lít )

                  Đ/s: ...

~ Chúc bạn học tốt ~