Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

Minh Le
Minh Le Giáo viên
19 tháng 3 lúc 23:09

Thể tích bể nước là:

4 x 3 x 1,8 = 21,6 m3

Đổi 21,6 m3 = 21600 dm3

Bể đang chứa số lít nước là:

21600 x 75 : 100 = 16200 dm3

Đổi 16200 dm3 = 16200 lít

Đáp số 16200 lít

11 tháng 12 2021 lúc 9:07

a) Thể tích bể nước là:

4 x 3 x 1,8 = 21,6(m^3)

Thể tích lượng nước trong bể là:

21,6 x 80% = 17,28(m^3)

b) Mức nước trong bể có chiều cao là:

17,28 : 4 : 3 = 1,44(m)

Đáp số: a) 21,6m^3; b)1,44m

24 tháng 4 2021 lúc 11:58

thể tích của bể là :

4*3*1,8 = 21,6 m3 = 21600 lít

số lít nước trong bể  chứa là :

21600: 100 * 75 = 16200 lít

mực nước trong bể cao

1,8 : 100 * 75 = 1,35 m

24 tháng 4 2021 lúc 12:57

  THỂ TÍCH CỦA BỂ LÀ :

      4X 3 X1,8 =21,6 m3=  21600 LÍT

SỐ LÍT NƯỚC TRONG BỂ LÀ :

   21600 : 100 X 75 = 16200 LÍT

 CC CỦA BỂ LÀ :

1,8 :100 x 75=   1,35 m

         Đ/S :....

24 tháng 4 2022 lúc 9:15

thể tích bể là

4 x 3 x 1,8 = 21.6 (m3) = 21600 (dm3) = 21600 lít

trong bể đang chứa số lít nước là

21600 x 80% = 17280 (lít)

4m = 40dm

3m = 30dm

chiều cao mực nước là

17280 : 40 : 30 = 14.4 (dm)

24 tháng 4 2022 lúc 9:07

a và b đâu

29 tháng 12 2019 lúc 16:43

Thể tích của bể là:

4 x 3 x 2,5 = 30 (m3)

Số nước trong bể là:

30 x 80 : 100 = 24 (m3)

24m3 = 24000dm3 = 24000 lít.

 Thể tích của bể nước hình hộp chữ nhật đó là :      

               4 x 3 x 1,8 = 21 ,6 ( m3 )

                                 = 21600 lit

A ) Trong bể chứa số lít nước là :

              21600 : 100 x 75 = 16200 ( lit ) = 16,2 ( m3 )

B)  Mực nước trong bể cao :

              16,2  : 4 : 3 = 1,35 ( m )

                            Đáp số : A) 16200 lít

                                            B) 1,35 m 


 

                                 

14 tháng 3 2022 lúc 13:27

Thể tích mặt bể hình hộp chữ nhật là:

4 x 3 x 1,8 = 21,6 (m3)

Số lít nước trong bể là:-

21,6 x 80 : 100 = 17,28 (m3)

Đổi: 17,28 m3 = 17280 dm3 = 17280 l

5 tháng 1 2022 lúc 21:49

           Giải

a) Thể tích bể nước là:

      4x3x2,5=30( m3)

Thể tích nước trog bể là:

       30:100x80= 24(m3)

      Đổi 24 m3=24000dm3=24000 L

b) Chiều cao của mực nước là:

         24:(4x3)= 2(m)

                    Đáp số: a:24 000L

                                 b:2m