Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

8 tháng 5 2022 lúc 19:32

Chiều rộng = Chiều dài = 9cm

Thể tích bể nước là

9x9 x 3 = 243 (m3)

Thể tích nước trong bể có là

243 x 70% = 170,1 (m3)

Chiều cao mực nước là

170,1 : 9 : 9 = 2,1 (m)

8 tháng 5 2022 lúc 19:26

sao chiều rộng lại = chiều dài vậy bạn ?

12 tháng 3 lúc 19:08

a)Chiều cao bể nước là

          (6 + 4): 2 = 5(m)

Thể tích bể là

         6 x 4 x 5= 120(m3)

B)Bể đang chứa số lượng nước là

      120 x 4/5= 96(m3)

Cần đổ thêm số lít nước là

     120 - 96 = 24(m3)

Đổi 24m3 = 24000 dm3 = 24000 lít 

    Đáp số : 24000 lít nước

 Đúng thì tick cho mik nha

19 tháng 5 2022 lúc 15:55

Thể tích là :

1,8 x 1,5 x 1,2 = 3,24 (m3)
Chiều cao mực nước trong cao số m là :

1,2 : 100 x 75 = 0,9 (m)

19 tháng 5 2022 lúc 15:59

Lính đâu, mau bắt con nô tì này nhốt vào lãnh cung cho ta :v

14 tháng 4 2022 lúc 21:39

   thể tích cái bể là:

      4 x 6 x 2,5 = 60 (m3) = 60 000 lít

    bể chứa số lít  nước là:

     60 000 : 100 x 80 = 48000 (lít)

  mực nước trong bể cao là:

   4 8 000 :(6 x 4 ) = 2000 (dm) = 2 m 

 

14 tháng 4 2022 lúc 21:42

Thanks bn nhìu

15 tháng 5 2022 lúc 6:46

đổi 5m3=5000dm3=5000 lít

___1m=10dm

chiều cao là

5000:25:10=20(dm)

bể chứa số nước là

5000.75%=3750(lít)

15 tháng 5 2022 lúc 6:45

\(\text{5m3 = 5000 dm3}\)

\(\text{1m = 10dm}\)

Chiều cao bể nước là

\(\text{5000 : 25 : 10 = 20 (dm)}\)

Bể chứa số lít nước là

\(\text{5000 }\times75\%=3750\left(lít\right)\)

19 tháng 3 2018 lúc 20:40

bài giải

chiều cao của bể là

[ 6 + 4 ] : 2 = 5 [ m ]

thể tích bể là

6 x 4 x 5 = 120 [ m3 ]

đổi : 120 m3 = 120000 dm3

4 phần 5 thể tích của bể là

120000 : 5 x 4 = 96000 [ dm3 ]

cần đổ thêm số lít nước để đầy bể là :

120000 - 96000 = 24000 [ dm3 ]

đổi : 24000 dm3 = 24000 L

đáp số : a} : 120000 dm3 ; b} : 24000 L

12 tháng 5 2021 lúc 12:57

a) Thể tích bể đó là :

 5 x 4 x 3 = 60 (m3)

Thể tích bể đang chứa nước là :

 60 : 100 x 70 = 42 (m3)

Đổi 42 m3 = 42 000 dm3 = 42 000 L

b) Lượng nước trong bể cao số mét là :

    3 : 100 x 70 = 2,1 (m)

                         Đáp số :........