Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 3 lúc 10:11

diện tích bảng tin là

18 x 4 = 72 m2

số gam sơn cần dùng là

250 x 72 =18 000 g

đs........

19 tháng 3 lúc 10:41

diện tích bảng tin là

18 x 4 = 72 m2

số gam sơn cần dùng là

250 x 72 =18 000 g

đs........

7 tháng 10 2016 lúc 19:22

1.3 là 1/3 hay 1,3 thì mình ko biết nhưng mình sẽ giải nó là 1/3

Chiều rộng của bức tường là

9 x1/3 = 3 (m)

Diện tích bức tường là

3 x 9 = 27 (m2)

Số sơn cần dùng là

27 x 200 = 5400 (g) = 5,4 (kg) 

7 tháng 10 2016 lúc 19:25

cảm ơn

30 tháng 9 2015 lúc 20:02

đổi 200g = 0,2 kg

diện tích cần sơn là s = 9 X 3 = 27 (m^2)

cần lượng sơn là :

0,2 X 27 = 5,4 kg 

 

chiều rộng của bức tường đó là:

9 x 1/3= 3(m)

diện tích bức tường đó là:

3 x 9 = 27 (m2)

TB 27mthì cần số kg nước là:

    27 x 200 = 5400 (g nước sơn)

đổi : 5400g = 5,4 kg

                   Đ/s : 5,4 kg

1 tháng 8 2019 lúc 21:36

chiều cao: 30-17=13(m)

diện tích:13x30=390(m2)

mảnh vườn trồng đc:390:1x5=1950(cây bắp cải)

4 tháng 4 2022 lúc 9:28

81tạ

4 tháng 4 2022 lúc 9:29

chiều cao của  vườn rau là:

      45:3=9(m)

diện tích của vườn rau là:

     45x9=405(m)

người đó đã thu được số rau trong vườn là

     (405:1,2)x4=1350(kg)

4 tháng 4 2022 lúc 9:44

Diện tích vườn rau là:

45 x 45 = 2025(m2)

Người ta đã thu hoạch được:

2025 x 4 = 8100(kg)

8100kg = 81 tạ

Đáp số: 81 tạ

4 tháng 4 2022 lúc 9:43

T trl ròi mà??

undefined

13 tháng 5 2021 lúc 8:22
Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là ( 6 + 4) x 2 x 3,8 = 76 (m2) Diện tích trần phòng là 6 x 4 = 24 (m2) Diện tích cần sơn là ( 76 + 24 ) - 15 = 85 ( m2) Đáp số 85 m2
26 tháng 3 2022 lúc 14:50

120 tạ

26 tháng 3 2022 lúc 14:52

Chiều cao của mảnh đất là ;

60 : 3 x 2 = 40 (m)

DT của mảnh đất là ;

60 x 40 = 2400 (m2)

Số tạ rau trên cả mảnh đất thu được là ;

2400 : 1 x 5 = 12000 (kg) = 120 tạ

7 tháng 2 lúc 18:54

Đổi: 40cm = 0,4m ; 80cm = 0,8m.

Chu vi đáy của chiếc tủ là:

(2,2 + 0,4) × 2 = 5,2 (m)

Diện tích xung quanh của chiếc tủ là:

5,2 × 0,8 = 4,16 (m2)

Diện tích mặt đáy của chiếc tủ là:

2,2 × 0,4 = 0,88 (m2)

Diện tích phần cần sơn cho chiếc tủ là:

4,16 + 0,88 = 5,04 (m2)

Đáp số: 5,04m2.

14 tháng 1 2018 lúc 10:14

Chiều cao của vườn rau hình bình hành là

45×1/3=15 (m)

Diện tích hình bình hành là

15×45=675 (m2)

675m2 gấp 1m2 số lần là

675÷1=675 (lần)

Số ki lô gam rau thu hoạch được là

675×4=2700 (kg)

Đổi: 2700 kg=27 tạ

Đ/s:27 tạ rau

14 tháng 1 2018 lúc 10:15

diện tích hình thang là (45x45x1/3):2=337,5m2

thu đc là:337,5;1=337,5kg=3,375 tạ