Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 3 lúc 15:01

                                                bài giải

   Số lít dầu ngày thứ hai bán là :

             1055 : 5 = 211 (lít)

    Số lít dầu cả hai ngày bán là :

              1055 + 211 = 1266 (lít)

                       Đáp số : 1266 lít

19 tháng 3 lúc 14:58

1055 +1055:5=1266l dầu

2 tháng 6 2017 lúc 3:11

Bài giải

                                Ngày thứ hai cửa hàng bán được số lít dầu là:

                                                 70 x 2 = 140 (l)

                                Cả hai ngày cửa hàng bán được số lít dầu là:

                                                 70 + 140 = 210 (l)

                                            Đáp số: 210 lít dầu

13 tháng 1 2017 lúc 14:33

Bài giải

                                Ngày thứ hai cửa hàng bán được số lít dầu là:

                                                 60 x 3 = 180 (l)

                                Cả hai ngày cửa hàng bán được số lít dầu là:

                                                 60 + 180 = 240 (l)

                                              Đáp số: 240 lít dầu.

19 tháng 1 2016 lúc 21:29

Ngày thứ 2 cửa hàng đó bán được:

418x2=836 ( lít dầu)

Vậy cả 2 ngày cửa hàng đó đã bán được số lít dầu là:
836+418=1254 ( lít dầu)

19 tháng 1 2016 lúc 21:33

418+418x2=1254l

tick nhé

8 tháng 12 2015 lúc 20:07

Ngày thứ hai bán số lít dầu là

      42x\(\frac{1}{3}\)=14(lít)

Cả nhai ngày bán số lít dầu là

     42+14=56(lít)

          Đáp số:56 lít

25 tháng 12 2019 lúc 15:38

Đáp án B

21 tháng 12 2016 lúc 19:22

ngày thứ hai cửa hàng bán được số lít dầu là :

15 + 51 = 66 ( lít )

cả hai ngày cửa hàng bán được số lít dầu là :

15 + 66 = 81 ( lít )

Đáp số : ...

21 tháng 12 2016 lúc 19:24

Số dầu bán được ngày thứ hai là :

                  15  + 51 = 66 ( lít )

Vậy cả hai ngày cửa hàng đó bán được số dầu là :

                  66 + 15 = 81 ( lít )

3 tháng 3 2020 lúc 21:58

Số dầu ngày thứ hai bán được là:

280x1/7=40(l)

Cả hai ngày bán được số l dầu là:

280+40=320(l)

đ/s

3 tháng 3 2020 lúc 21:59

320 lít

9 tháng 5 2016 lúc 20:23

ngày 2 : 1\(\times\)6=6 lít

tổng 1+6=7

9 tháng 5 2016 lúc 20:23

ngày thứ hai bán số lít dầu là

1x6=6[l]

cả hai ngày bán số lít dầu là

1+6=7[lít]

đ/s:7 lít dầu

3 tháng 12 2021 lúc 19:31

D

D

A

C

D

4 tháng 12 2021 lúc 12:38

D

D

A

C

D