Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

21 tháng 3 lúc 22:00

Mai phải đọc số phần quyển sách trong ngày thứ ba là:

1-\(\left(\dfrac{2}{5}+\dfrac{1}{3}\right)=\dfrac{4}{15}\left(quyểntruyeenj\right)\)

15 tháng 4 2015 lúc 19:46

Tổng số phần Mai đọc là :

\(\frac{3}{8}+\frac{9}{16}=\frac{120}{128}\)

Mai còn phải đọc số phần là : 

1 - \(\frac{120}{128}\)=\(\frac{8}{128}\)

Đáp số : \(\frac{8}{128}\)

2 tháng 3 lúc 20:27

8/128 nhekk

 

7 tháng 3 2017 lúc 19:43

sdjfsdjkfhsdjkfhskjfshdkhfsjkdfhdkjfhjd

2 tháng 3 2022 lúc 20:09

Nam còn phải đọc: 1-2/5=3/5(quyển)

2 tháng 3 2022 lúc 20:10

không hiểu lắmlolang

5 tháng 5 2016 lúc 10:56

Ngày thứ nhất Hoa đọc được số trang là :

            180 x 1/3 = 60 ( trang )

Số trang còn lại là :

             180 - 60 = 120 ( trang )

Ngày thứ hai Hoa đọc được số trang là :

               120 x 2/3 = 80 ( trang )

Ngày thứ ba Hoa đọc được số trang là :

                120 - 80 = 40 ( trang )

                       Đáp số : 40 trang

              

4 tháng 3 lúc 22:49

Số trang sáhc ngày 3 đọc chiếm:

1-3/8-2/5=5/8-2/5=25/40-16/40=9/40

Số trang sách tất cả là:

9:9/40=40 trang

4 tháng 3 lúc 22:49

9 trang ứng với số phần cuốn sách là: 

`1 - 3/8 - 2/5 = 9/40` (cuốn sách)

Cuốn sách có số trang là: 

`9 : 9/40 = 40` (trang)

 

Đoàn Đức Hà
Đoàn Đức Hà Giáo viên VIP
30 tháng 3 2022 lúc 1:39

Ngày thứ ba đọc số phần tổng số trang sách là: 

\(1-\frac{3}{8}-\frac{2}{5}=\frac{9}{40}\)(tổng số trang sách) 

Quyển sách của Mai dày: 

\(9\div\frac{9}{40}=40\)(trang)