Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 3 lúc 21:02

Số cây cam là 45 x 2/3 = 30 cây

Số cây nhãn là 30 + 25 = 55 cây

Tổng số cây trong vườn là 45 + 55 + 30 = 130 cây

Số phần trăm số cây nhãn chiếm tổng số cây trong vườn là: 55 : 130 = 0,42307 (dư)

0,42307 = 42,307% (làm tròn)

12 tháng 12 2016 lúc 12:40

90 cây chôm chôm chiếm : 100%-25%-40%=35%

10 tháng 12 2017 lúc 16:56

so cay chom chom chiem:

100%-40%-(40%-25%)=45%(tong so cay)

Vuon nha An co tat ca:

90:45.100=200(cay)

Dap so:200cay

co gi kb de mik tra loi tiep nhe

bye...

10 tháng 12 2017 lúc 16:58

số cây xoài chiếm số % là:

40 - 25 = 15%

90 cây chôm chôm = số % là:

100 - 40 - 15 = 45 %

1% số cây trong vườn là:

90 : 45 = 2 (cây)

vườn nhà An có số cây là:

2 x 100 = 200 (cây)

đ\s..........

5 tháng 12 2017 lúc 17:50

Tổng số cây trong vườn là :

45+75+30 = 150 cây

a) Số cây xoài chiếm số % số cây trong vườn là: 

45:150 = 0,3.100 = 30%

b) Số cây cam chiếm số % số cây trong vườn là:

75:150 = 0,5.100 = 50%

c) Số cây nhãn chiếm số % cả vườn là :

30:150 = 0,2.100 = 20%

17 tháng 12 2021 lúc 19:24

a: Số cây xoài chiếm 47%

cj cs thể trình bày chi tiết ra đc ko ạ ? 

20 tháng 12 2021 lúc 7:33

a) Số cây xoài chiếm số phần trăm số cây trong vườn là :

705 : 1500 = 0,47 = 47%

b) Số câu cam trong vườn là :

1500 - 705 = 795 ( cây )

Số cây cam chiếm số phần trăm số cây trong vườn là :

795 : 1500 = 0,53 = 53%

1 tháng 3 2022 lúc 11:56

tự làm đi không ai giúp đâu

20 tháng 10 2021 lúc 19:35

Tổng số phần của cam, ổi và xoài là: 2 + 3 + 2x2 = 9 phần

Số cây cam là : 45 : 9 x 2 = 10 cây

Số cây xoài là : 45 : 9 x 3 = 15 cây

Số cây ổi là:45 - 10 -15 = 20 cây

 Đáp số: cây cam: 10 cây

             cây xoài:15 cây

             cây ổi : 20 cây

20 tháng 10 2021 lúc 19:37
Hello bạn hdhffjdjd👋👋👋👋👋👋👋
23 tháng 10 2021 lúc 22:51

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta được:

\(\dfrac{x}{4}=\dfrac{y}{3}=\dfrac{z}{2}=\dfrac{x-z}{4-2}=\dfrac{24}{2}=12\)

Do đó: x=48; y=36; z=24

18 tháng 1 lúc 14:12

Một vườn cây ăn quả tổng có bao nhiêu cây hả bn ?

18 tháng 1 lúc 14:16

Số cây trong vườn là:

105 : 75% = 140 (cây)

a) Số cây cam chiếm: \(\dfrac{35}{140}\)x100% = 25% (tổng số cây)

Số cây xoài chiếm: \(\dfrac{70}{140}\)x100% = 50% (tổng số cây)

b) Số cây chôm chôm là: 140 - 35 - 70 = 35 (cây)