Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 3 lúc 20:45

a) tốt : 6 hs

    khá : 24 hs

    đạt : 12 hs

b) 71,42857143 %

 làm tròn = 71,428

    Đ/S: ........

3 tháng 2 2016 lúc 10:56

a. Số phần số học sinh TB chiếm trong lớp là:

1 - 1/5 - 1/3 = 7/15 (cả lớp)

Số học sinh cả lớp là:

21 : 7/15 = 45 (em)

Số hs hạnh kiểm tốt là:

45 x 1/5 = 9 (em)

Số hs hạnh kiểm khá là:

45 x 1/3 = 15 (em)

b. Tỉ lệ % giữa hs khá với hs cả lớp là:

\(\frac{15}{45}.100\%\approx33,3\%\)

Vậy...

3 tháng 2 2016 lúc 10:56

tot ;45x1/5=9 đứa

kha :45x1/3=15 em

1/3=3.33333/100

suy ra :chiem 33.3% 

1. Một lớp có 45 học sinh. Số học sinh trung bình bằng 7/15 số học sinh cả lớp.Số học sinh khá bằng 5/8 số học sinh còn lại.Tính số học sinh giỏi? 2. Ba lớp 6 của trường THCS có 120 học sinh. Số học sinh lớp 6A chiếm 35% so với học sinh của khối. Số học sinh lớp 6B bằng 20/21 số học sinh lớp 6A. Còn lại là học sinh lớp 6C. Tính số học sinh của mỗi lớp?3.Một lớp học có 40 học sinh gồm...
Đọc tiếp

1. Một lớp có 45 học sinh. Số học sinh trung bình bằng 7/15 số học sinh cả lớp.Số học sinh khá bằng 5/8 số học sinh còn lại.Tính số học sinh giỏi? 

2. Ba lớp 6 của trường THCS có 120 học sinh. Số học sinh lớp 6A chiếm 35% so với học sinh của khối. Số học sinh lớp 6B bằng 20/21 số học sinh lớp 6A. Còn lại là học sinh lớp 6C. Tính số học sinh của mỗi lớp?

3.Một lớp học có 40 học sinh gồm 3 loại: giỏi, khá, trung bình.Số học sinh giỏi chiếm 1/5 số học sinh cả lớp. Số học sinh trung bình bằng 3/8 số học sinh còn lại.

a.Tính số học sinh mỗi loại.

b.Tính tỉ số % học sinh mỗi loại.

4. Một lớp học có 30 học sinh gồm 30 loại: khá, trung bình, yếu. Số học sinh khá chiếm 1/15 số học sinh cả lớp. Số học sinh trung bình bằng 4/7 số học sinh còn lại.

a.Tính số học sinh mỗi loại của lớp .

b.Tính tỉ số % của các học sinh trung bình so với số học sinh cả lớp.

 

3
21 tháng 4 2017 lúc 9:10

1. số h/s khá chiếm: (1-7/15).5/8 = 1/3(số h/s cả lớp)

=> Số h/s giỏi chiếm: 1-7/15-1/3 = 1/5(số h/s cả lớp)

Vậy số h/s giỏi là 45.1/5=9(h/s) 

21 tháng 4 2017 lúc 9:19

2. Bước 1: Tính số h/s lớp 6A: 120.35%=42(h/s)

Bước 2: Tính số h/s lớp 6B: 42.20/21=40(h/s)

Bước 3: Tính số h/s lớp 6C: 120-42-10=38(h/s)

27 tháng 4 2016 lúc 16:13

a) Số học sinh giỏi là:

42 x 4/21 = 8 ( học sinh )

Số học sinh yếu chiếm:

42 x 2/21 = 4 ( học sinh )

Số học sinh khá là:

( 42 -  8 - 4 ) x 3/10 = 9 ( học sinh )

Số học sinh trung bình là:

42 - ( 8 + 4 + 9 ) = 21 ( học sinh )

b) Số học sinh trung bình chiếm:

21 x 100 : 42 = 50 ( % )

26 tháng 4 2022 lúc 19:55

1+5000000:9201000*5000000000000000000000000000000000

26 tháng 4 2022 lúc 19:56

Số hs khá: 48.5/12=20

Số hs còn tốt: (48-20).75%=21

Số hs đạt: 48-20-21=7

23 tháng 4 2017 lúc 13:06

a) Số học sinh Tb là

40.35%=40.35/100=14 (hs)

Số học sinh còn lại là:

40 - 14= 26 (hs)

số học sinh K là:

26.8/13=16(hs)

Số học sinh giỏi là:

40- (14+16) = 10 (hs)

đáp số : 10 học sinh giỏi

b) Tỉ số phần trăm của số h/s giỏi với số học sin cả lớp:

10*100/40= 25%

đáp số: 25%

9 tháng 3 lúc 22:07

a

9 tháng 3 lúc 22:36

:)?

24 tháng 4 2016 lúc 20:24

40%=2Phần5

Số học sinh khá là : 40 * 2phần5 = 16 (hs)

Số học sinh trung bình là : 16 : 8phần11 = 22 (hs)

Tổng số học sinh khá và học sinh trung bình : 22+16=38 (hs)

Số học sinh giỏi là : 40-38=2 (hs)

Đs : Giỏi : 2 hs

       Khá : 16 hs

       Trung bình : 22 hs