Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

24 tháng 12 2018 lúc 10:15

nCO2 = 2,688/22,4 = 0,12 mol; nH2O = 2,52/18 = 0,14 mol

Ta thấy nH2O>nCO2 => ancol là ancol no, đơn chức, mạch hở

Gọi công thức chung của ancol là CkH2k+2O (k €N*)

 Giả sử:

=> nH2O – nCO2 = nx – (n+1)x + (m+1)y – (m+2)y + (k+1)z – kz

=> 0,14 – 0,12 = -x - y + z hay -x - y + z = 0,02 (1)

BTNT ta tính được số mol của các nguyên tố:

nC = nCO2 = 0,12 mol

nH = 2nH2O = 2.0,14 = 0,28 mol

nO = 2nCnH2n-1COOH + 4nCmH2m(COOH)2 + nCkH2k+2O = 2x + 4y + z

=> mX = mC + mH + mO = 0,12.12 + 0,28.1 + 16(2x + 4y + z) = 32x + 64y + 16z + 1,72

* Phản ứng este hóa: Do sau phản ứng chỉ thu được chất có chứa chức este nên axit và ancol phản ứng vừa đủ

n ancol = x + 2y = z hay x + 2y – z = 0 (2)

BTKL ta có: mX = m este + mH2O => 32x + 64y + 16z + 1,72 = 3,22 + 18(x+2y)

hay 14x + 28y + 16z = 1,5 (3)

Từ (1) (2) (3) ta có hệ phương trình:

 Bảo toàn nguyên tố C ta có: 0,01n + 0,02m + 0,05.1 = 0,12

=> n +2m = 7 mà do n≥3, m≥2 nên chỉ có cặp n = 3, m = 2 thỏa mãn

Vậy các axit trong X là: CH2=CH-COOH và HOOC-COOH.

Kết luận: Hỗn hợp X gồm các chất CH2=CH-COOH, HOOC-COOH và CH3OH.

- Một số ứng dụng của PVC trong thực tế như làm ống dẫn nước, vỏ dây điện, đồ giả da, áo mưa, nhãn chai nước khoáng, …

POP POP
POP POP CTVVIP
27 tháng 1 2022 lúc 18:46

a) Bảo toàn khối lượng:

\(a,m_{H_2}=m_{hhM}-m_{hhZ}=1,5\left(g\right)\\ \Rightarrow n_{H_2}=\dfrac{1,5}{2}=0,75\left(mol\right)\\ \Rightarrow n_M=0,75\left(mol\right)\\ n_{CO_2}=\dfrac{52,8}{44}=1,2\left(mol\right)\\ \Rightarrow\overline{C}=\dfrac{n_{CO_2}}{n_M}=\dfrac{1,2}{0,75}=1,6\)

Sơ đồ đường chéo, ta được 2 anđehit cần tìm:

\(\left\{{}\begin{matrix}HCHO:0,3\left(mol\right)\\CH_3CHO:0,45\left(mol\right)\end{matrix}\right.\\ \Rightarrow\%m_{HCHO}=\dfrac{0,3.30}{0,3.30+0,45.44}.100=31,25\%\\ \Rightarrow\%m_{CH_3CHO}=68,75\%\)

b) hh Z tráng gương sẽ tạo số mol Ag là:

\(n_{Ag}=4.n_{HCHO}+2.n_{CH_3CHO}=4.0,3+2.0,45=2,1\left(mol\right)\\ \Rightarrow m_{\downarrow}=m_{Ag}=2,1.108=226,8\left(g\right)\)

15 tháng 12 2017 lúc 7:08

=> nX+T = 0,12

=> nCO2 – nH2O = 0,5 – 0,36 = 0,14 >nT

=> Y là axit không no

nCO2 = 1 . 0,08 + b . 0,06 + c . 0,04 = 0,5 (với b là số nguyên tử C trong Y và c là số nguyên tử C trong T)

1,5b + c = 10,5

=> 3b +2c = 21

T: CH2 = CH – COO – CH2 – CH2 - OOCH

8 tháng 4 2022 lúc 13:32

Do nCO2 > nH2O => Ancol Y no, đơn chức, mạch hở

=> E gồm CnH2nO2, CxH2x+2O

Gọi \(\left\{{}\begin{matrix}n_{C_nH_{2n}O_2}=a\left(mol\right)\\n_{C_xH_{2x+2}O}=b\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

Bảo toàn C: an + bx = 0,3 (*)

=> 2an + 2bx = 0,6 (1) 

Bảo toàn H: 2an + 2bx + 2b = 0,8 (2)

nC = 0,3 (mol); nH = 0,8 (mol)

=> \(n_O=\dfrac{7,6-0,3.12-0,8.1}{16}=0,2\left(mol\right)\)

=> 2a + b = 0,2

(2) - (1) => 2b = 0,2 => b = 0,1 (mol)

=> a = 0,05 (mol) 

Thay vào (*) => 0,05n + 0,1x = 0,3

=> n + 2x = 6

- Xét x = 1 => n = 4 (TM)

=> E chứa C4H8O2, CH3OH

=> Z là C3H7COOCH3

- Xét x = 2 => n = 2 (Loại do có số C khác nhau)

PTHH: C3H7COOH + CH3OH -H+,to-> C3H7COOCH3 + H2O

Xét tỉ lệ: \(\dfrac{0,05}{1}< \dfrac{0,1}{1}\)  => Hiệu suất tính theo C3H7COOH

\(n_{C_3H_7COOH\left(pư\right)}=0,05.80\%=0,04\left(mol\right)\)

=> \(n_{C_3H_7COOCH_3}=0,04\left(mol\right)\)

=> m = 0,04.102 = 4,08 (g)

7 tháng 4 2022 lúc 17:52

\(n_{CO_2}=\dfrac{7,84}{22,4}=0,35\left(mol\right)\)\(n_{O_2}=\dfrac{10,64}{22,4}=0,475\left(mol\right)\)

BTKL: mCO2 + mH2O = 8,3 + 0,475.32 = 23,5 (g)

=> nH2O = \(\dfrac{23,5-0,35.44}{18}=0,45\left(mol\right)\)

=> nH = 0,9 (mol)

nC = 0,35 (mol)

=> \(n_O=\dfrac{8,3-0,35.12-0,9.1}{16}=0,2\left(mol\right)\)

Giả sử X chứa CnH2n+2Ox, Cn+1H2n+4Oy

Đặt \(\left\{{}\begin{matrix}n_{C_nH_{2n+2}O_x}=a\left(mol\right)\\n_{C_{n+1}H_{2n+4}O_y}=b\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

Bảo toàn C: an + bn + b = 0,35 

=> 2an + 2bn + 2b = 0,7 (1)

Bảo toàn H: 2an + 2a + 2bn + 4b = 0,9 (2)

Bảo toàn O: ax + by = 0,2 (3)

(2) - (1) => 2a + 2b = 0,2 => a + b = 0,1 

(1) => 2n(a+b) + 2b = 0,7

=> 0,2n + 2b = 0,7

Mà 0 < b < 0,1

=> 2,5 < n < 3,5

=> n = 3

Vậy X chứa C3H8Ox, C4H10Oy

=> \(\left\{{}\begin{matrix}a+b=0,1\\3a+4b=0,35\end{matrix}\right.\)

=> a = 0,05 (mol); b = 0,05 (mol)

Thay vào (3)

=> 0,05x + 0,05y = 0,2

=> x + y = 4 

TH1: x = 1; y = 3

=> X chứa C3H8O, C4H10O3

TH2: x = 2; y = 2

=> X chứa C3H8O2, C4H10O2

TH3: x = 3; y = 1

=> X chứa C3H8O3, C4H10O

7 tháng 4 2022 lúc 18:32

Tại sao giả sử x chứa cn+1h2n+4oy vậy ạ

7 tháng 10 2019 lúc 14:12

nCH4 = 0,5 mol

nO2 = 1,91 mol

CH4 được tạo ra nhờ phản ứng vôi tôi xút các muối CH3COONa và CH2(COONa)2

nX = a + b = 0,5 và nNaOH = a + 2b = 0,56

=> a = 0,44 và b = 0,06

Gọi số mol của CO2 và H2O khi đốt cháy lần lượt là x và y

Bảo toàn khối lượng: 41,24 + 1,91 . 32 = 18x + 44y

Bảo toàn oxi: 0,56 . 2 + 1,91 . 2 = x + 2y

=> x = 1,68 và y = 1,58

Do số C = 3,36 => CH3COOCH3

Bảo toàn khối lượng cho phản ứng xà phòng hóa tính được m ancol = 18,68g

TH1: Hai este đa chức là (CH3COO)2A : 0,04 mol và CH2(COOB)2 : 0,06 mol

=> CH3COOCH3: 0,36mol

Các ancol gồm A(OH)2: 0,04 mol, BOH: 0,12mol và CH3OH: 0,36 mol

=> m ancol = 18,68g  => A + 3B = 94

Kiểm tra A = 28, 42 … không có B phù hợp => loại

TH2: Hai este đa chức là (CH3COO)2A : 0,04 mol và CH3–OOC – COO–B : 0,06 mol

=> CH3COOCH3: 0,36 mol

Các ancol gồm A(OH)2: 0,04 mol, BOH:  0,06 mol và CH3OH: 0,42 mol

=> mancol = 18,68 => 2A + 3B = 143 => A = 28 và B = 29 (thỏa mãn)

Ancol gồm

C2H4(OH)2: 0,04 => %C2H4(OH)2 = 13,27%

CH3OH: 0,42 => %CH3OH= 71,95%

C2H5OH: 0,06 => % C2H5OH= 14,78%

4 tháng 8 2017 lúc 12:43

a.

b.

neste thực tế22,08/184=0,12

=> H = 80%

6 tháng 5 2021 lúc 18:31

mik mắc chỗ : cho sp cháy đi qua ca(OH)2 , mik cm đc co2 hòa tan kết tủa rồi nhug k tính ra đc số mol co2 .... mng giúp mik đi mà=(((

6 tháng 5 2021 lúc 18:34

ngồi đợi nửa tiếng hum