Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

10 tháng 10 2014 lúc 13:41

hiệu số phần bằng nhau là:

5-1=4 (phần)

27 tháng 5 lúc 14:53

Các số chia hết cho 17 mà < 100 là:

17 x 2 = 34; 17 x 3 = 51; 17 x 4 = 68; 17 x 5 = 85.

Nếu so với con số thực tế thì 6 năm trước cha sẽ 34 tuổi nhưng ta sẽ xét từng số:

Nếu tuổi cha ở 6 năm trước là 51 thì tuổi của cha hiện tại là:

51 + 6 = 57 ( tuổi )    Do 57 không chia hết cho 5 nên không phải

Nếu tuổi cha ở 6 năm trước là 68 thì tuổi của cha hiện tại là:

68 + 6 = 74 ( tuổi )    Do 74 không chia hết cho 5 nên không phải

Nếu tuổi cha ở 6 năm trước là 85 thì tuổi của cha hiện tại là:

85 + 5 = 90 ( tuổi )    Nếu như vậy thì tuổi con là: 90 : 5 = 18 ( tuổi )

Vậy số tuổi của con ở 6 năm trước là:18 - 6 = 12 ( tuổi )     Do 85 không chia hết cho 12 nên không phải

Vậy số tuổi của cha 6 năm trước là 34 ( tuổi )

Tuổi của cha hiện nay là:34 + 6 = 40 ( tuổi )

Tuổi của con hiện nay là:40 : 5 = 8 ( tuổi )

Đáp số:cha:40 tuổi

             con:8 tuổi

NHỚ TICK NHA 

26 tháng 3 2017 lúc 18:20

Tk mình đi mọi người mình bị âm nè!

Ai tk mình mình tk lại cho

26 tháng 3 2017 lúc 18:22

Con hiện nay : 10 tuổi

Cha hiện nay : 50 tuổi

17 tháng 2 2015 lúc 15:14

Vì mỗi năm mỗi người tăng thêm 1 tuổi nên hiệu số tuổi của 2 bố con luôn ko đổi.

        Hiện nay,tuổi bố bằng:

                        4:(4-1)=4/3(hiệu số tuổi)

       Trước đây 6 năm ,tuổi bố bằng:

                      13:(13-1)=13/12(hiệu số tuổi)

         Cha hơn con số tuổi là:

                             6:( 4/3-13/12)=24(tuổi)

             Tuổi cha hiện nay là:

                     24:3x4=32(tuổi)

                     Tuổi con hiện nay là:

                                 32-24=8(tuổi)

câu 1:

bạn phải cho hiệu không dc tổn

câu 2:

đề bài sai

Câu 3 :

Tuổi hiện tại : 

       8 . 2 + 8 = 2(tuổi)

câu 1:

bạn phải cho hiệu không dc tổn

câu 2:

đề bài sai

Câu 3 :

Tuổi hiện tại : 

       8 . 2 + 8 = 2(tuổi)

15 tháng 4 2016 lúc 20:50

Gọi tuổi con là a, tuổi bố là b

Ta có: b = 5a (1)

Lại có: b-2 = 6(a-2) = 6a-12

\(\Rightarrow\) b = 6a-10 (2)

Từ (1) và (2) ta có: 6a-10 = 5a

\(\Rightarrow\) a = 10

\(\Rightarrow\) b = 10x5 = 50

Vậy hiện nay con 10 tuổi, bố 50 tuổi

15 tháng 4 2016 lúc 20:26

hơi khó

20 tháng 11 2016 lúc 19:44

con cho ngu the tu di chui minh

20 tháng 11 2016 lúc 19:41

con ngu dễ thế mà không làm được , tự đi mà làm

19 tháng 4 2022 lúc 20:13

Tuổi của cha sang năm :  

43 + 1 = 44 ( tuổi )

Tuổi con hiện nay :

44 : 4 = 11 ( tuổi ) 

Hiệu số tuổi của cha và con :  

43 - 11 = 32 ( tuổi )

Mỗi năm cha và con mỗi người đều tăng thêm 1 tuổi nên hiệu số tuổi là không thay đổi

Đến năm cha gấp 5 lần tuổi con ta có hiệu số phần bằng nhau là:

5 - 1 = 4 ( phần )

Tuổi con lúc đó là:  

32 : 4 = 8 ( tuổi )

19 tháng 4 2022 lúc 20:13

Tham khảo

Tuổi của cha sang năm :  43 + 1 = 44 ( tuổi )

Tuổi con hiện nay : 44 : 4 = 11 ( tuổi ) 

Hiệu số tuổi của cha và con :   43 - 11 = 32 ( tuổi )

Mỗi năm cha và con mỗi người đều tăng thêm 1 tuổi nên hiệu số tuổi là không thay đổi .

Đến năm cha gấp 5 lần tuổi con ta có hiệu số phần bằng nhau là:

5 - 1 = 4 ( phần )

Tuổi con lúc đó là:   32 : 4 = 8 ( tuổi )

Tuổi cha không bao giờ gấp 4 lần tuổi con vì hiệu số tuổi 32 không chia hết cho 3 

14 tháng 6 2016 lúc 17:57

Gọi tuổi con năm nay là x thì tuổi cha năm nay là 5x.

Ta có:

\(\frac{5x-2}{x-2}=6\) <=> \(5x-2=6x-12\)

<=> \(x=10\)

Vậy tuổi con là 10, tuổi cha là 50