Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

13 tháng 2 lúc 23:50

Gọi chiều rộng là x

=>Chiều dài là 2x+3

Chu vi là 2(2x+3+x)=2(3x+3)=6x+6

7 tháng 3 lúc 23:30

C=2(a+a+7)=2(2a+7)=4a+14

17 tháng 3 lúc 20:42

Gọi chiều rộng hình chữ nhật là x (cm, x > 0)

Khi đó chiều dài hình chữ nhật là: x+12 (cm)

Biểu thức đại số biểu thị chu vi của một hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 12cm là: 2[(x+12)+x] (cm2)

25 tháng 3 2021 lúc 20:52

Biểu thức đại số biểu thị chu vi hình chữ nhật là 2(2x+4)

5 tháng 5 2019 lúc 19:42

a) (x+x*5)*2

b)gọi x là chiều rộng của hcn

ta có (x+x*5)*2=82

<=> 6x=82/2=41

<=> x=41/6=6,(3)

vậy chiều rộng hcn là 6,(3)m

chiều dài hcn: chiều rộng*5= 6,(3)*5=34,16667m

cách trình bày không biết đúng không vì ko phải lớp 7 :>

5 tháng 5 2019 lúc 19:45

a){x(m)+x(m)+5}x2

b)CD=23

CR=18

22 tháng 2 lúc 21:01

Gọi x (cm) là chiều dài (x > 0)

Chiều rộng là: x - 4 (cm)

Biểu thức đại số biểu thị thể tích hình hộp chữ nhật là:

x.(x - 4).2 = 2x² - 8x (cm³)

22 tháng 2 lúc 21:03

gọi x là chiều dài của hình hộp chữ nhật ( x > 0 )

chiều dài > chiều rộng 4cm => chiều rộng : x - 4 cm

chiều dài > chiều cao 2cm => chiều cao : x - 2 cm

=> biểu thức đại số: V = x ( x - 4 ) ( x - 2 )

7 tháng 3 lúc 21:31

Gọi x (cm) là chiều rộng (x > 0)

x + 7 (cm) là chiều dài

Biểu thức đại số biểu thị chu vi:

(x + x + 7) . 2 = 2x + 14 (cm)

1 tháng 4 2020 lúc 7:33

Biểu thức biểu thị chu vi của HCN là:

\(\left[a+\left(a+3\right)\right].2\)

Biểu thức biểu thị diện tích HCH là :

\(a.\left(a+3\right)\)

học tốt

1 tháng 4 2020 lúc 8:04

Biểu thức biểu thị chu vi

\(\left[a+\left(a+3\right)\right]\times2\)

Biểu thức biểu thị diện tích

\(a\times\left(a+3\right)\)

Hok tốt !

11 tháng 1 lúc 20:47

đặt chiều dài của hcn là x

chiều rộng của hcn là x-15

chu vi hcn là

(x+x-15)x2=(2x-15)x2=4x-30