Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

18 tháng 3 lúc 22:10

1.written                                                                                                    2.usual                                                                                                      3.toward                                                                                                    4.temperature                                                                                           5.surprise

31 tháng 7 2021 lúc 23:22

parties

laws

elections

parliament

queen

1 tháng 8 2021 lúc 9:10

Cảm ơn bạn ạ 

18 tháng 12 2021 lúc 22:05

???

2 tháng 12 2021 lúc 17:35

Friends

Weather

Sunday

Word

Partner

Book

English

Old

Walk

14 tháng 12 2018 lúc 22:22

đây là cái quái gì vậy, nó chẳng liên quan gì tới bóng đá cả

14 tháng 12 2018 lúc 22:22

tôi chịu nhé

tự đi mà làm

hdionhfgusxuvdfksxuv

22 tháng 10 2017 lúc 9:42

liogbyoo: Biology

ryshiot: History

georyhgap: Geography

ertltiuare: Literature

imsuc: Music

pihcyss: Physics

T.I: I.T.

E.P: P.E.

Right?

24 tháng 10 2017 lúc 21:41

l i g b y o o : Biology

r y s h i o t : History

g e o r y h g a p: Geography

e r t l t i u a r e : Literature

i m s u c : Music

p i h c y s s : Physics

T.I : I.T

E.P : P.E

2 tháng 12 2021 lúc 19:19

1. Thanks

2. Stereo

3. Daughter

4. Believe

5. Decorate

6. Bedroom

7. Aerobics

8. Search

9. Candy

10. Teddy bear

2 tháng 12 2021 lúc 19:13

câu 1 thiếu chữ e kìa e

6 tháng 12 2016 lúc 19:25

1. A: cat. B: hat. C: that. D: hate.

2. A: luck. B: put. C: love. D: cup.

3. A: spend. B: pen. C: she. D: men.

4. A: pens. B: books. C: chairs. D: toys.

5. A: like. B: lively. C: live. D: life.

6. A: friend. B: mean. C: ten. D: men.

7. A: stay. B: dad. C: tale. D:great.

8. A: poor. B: door. C: more. D: saw.

9. A: brother. B: money. C: love. D: lose.

10. A: tell. B: sale. C: hell. D: best.

6 tháng 12 2016 lúc 19:39

1. D

2. B

3. C

4.B

5.C

6.B

7.A

8.D

9.D

10.D

ok

28 tháng 8 2021 lúc 9:46

history

camera

month

event

office

driver

mình chỉ xếp đc như vậy.

HT~

28 tháng 8 2021 lúc 9:48

sắp xếp :

h;s;t;r;i;y;o = history

o;n;e;v = oven

c;l;i;y;p;o = ko biết ._."

c;m;a;e;r;a = camera

o;m;t;n;h = month

e;e;v;n;t = even

o;f;i;f;e;c = office

r;d;e;i;v;r = driver

25 tháng 8 2016 lúc 15:40

1.orange ,wrote,won,do

2.cake,grape,orange ,water

3.lemon,get,decide,mineral

4.weekend ,meet,engineer,beer

5.under,uncle,music ,lunch

6.in,nice,behind,like

22 tháng 9 2016 lúc 16:53

1.  orange, wrote, won, do

2. cake,  grape, orange, water 

3. lemon, get, decide, mineral

4. weekend , meet, engineer, beer

5 . under, uncle, music, lunch

6. in , nice , behind, like