Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

18 tháng 3 lúc 20:40

Để giải bài toán này, ta sẽ sử dụng phương pháp đơn giản là giải hệ phương trình tuyến tính với hai ẩn x và y.

Bước 1: Tính x hoặc y từ phương trình x/-5=y/4

Ta thấy rằng x chia -5 và y chia 4 có kết quả bằng nhau, vậy ta có thể dùng công thức: x = -5 * (y/4) x = -5y/4
Bước 2: Thay x vào phương trình x+y=-8 để tính giá trị y

Ta có: x + y = -8 Thay x = -5y/4 vào phương trình trên ta được: -5y/4 + y = -8 -5y + 4y = -32 y = 8
Bước 3: Tính giá trị của x bằng cách thay y = 8 vào phương trình x = -5y/4

Ta có: x = -5 * (8/4) x = -10
Vậy hai số x và y thỏa mãn điều kiện đó là: x = -10 và y = 8.

18 tháng 3 lúc 20:41

áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có :

\(\dfrac{x}{-5}=\dfrac{y}{4}=\dfrac{x+y}{\left(-5\right)+4}=-\dfrac{8}{-1}=-8\)

=> x/-5 = -8 . (-5) = 40

y/4 = -8 . 4 = -32

vậy x = 40 ; y = -32

25 tháng 10 2021 lúc 14:22
đáp án C..
25 tháng 10 2021 lúc 14:24

Đáp án C 

30 tháng 9 2017 lúc 20:41

d) Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có :

\(\frac{x}{7}=\frac{y}{13}=\frac{x+y}{7+13}=\frac{40}{20}=2\)

\(\frac{x}{7}=2\Rightarrow x=14\)

\(\frac{y}{13}=2\Rightarrow y=26\)

Vậy x=14 và y=26

11 tháng 11 2021 lúc 14:33

D

11 tháng 11 2021 lúc 14:35

câu D nha

19 tháng 3 2020 lúc 15:06

Theo bài ra ta cs 

\(\frac{x}{2}=\frac{y}{3}\Rightarrow\frac{x}{8}=\frac{y}{12}\left(1\right)\)

\(\frac{y}{4}=\frac{z}{5}\Rightarrow\frac{y}{12}=\frac{z}{15}\left(2\right)\)

Từ (1) ; (2) => \(\frac{x}{8}=\frac{y}{12}=\frac{z}{15}\)

ADTC dãy tỉ số bằng nhau ta cs 

\(\frac{x}{8}=\frac{y}{12}=\frac{z}{15}=\frac{x+y-z}{8+12-15}=\frac{10}{5}=2\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}\frac{x}{8}=2\\\frac{y}{12}=2\\\frac{z}{15}=2\end{cases}\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=16\\y=24\\z=30\end{cases}}}\)

Như vậy  ta chọn : A

28 tháng 6 2022 lúc 20:09

Chọn A hoặc C

11 tháng 11 2021 lúc 15:03

B

11 tháng 11 2021 lúc 21:54

Chọn B