Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

Hôm qua lúc 21:01

x/x           =  12/1 +5/1

x/x           = 3/4 - 17/1 

x/x           =  -65/4

10 tháng 4 2022 lúc 21:27

a: =>4/3x=7/9-4/9=1/3

=>x=1/4

b: =>5/2-x=9/14:(-4/7)=-9/8

=>x=5/2+9/8=29/8

c: =>3x+3/4=8/3

=>3x=23/12

hay x=23/36

d: =>-5/6-x=7/12-4/12=3/12=1/4

=>x=-5/6-1/4=-10/12-3/12=-13/12

10 tháng 4 2022 lúc 21:27

em moi lop 4 mà

 

10 tháng 4 2022 lúc 21:28

a) => 4/3x = 7/9 - 4/9 = 1/3

=> x = 1/3 : 4/3 = 1/4

b) => 5/2 - x = 9/14 : (-4/7) = -9/8

=> x = 5/2 - (-9/8) = 5/2 + 9/8 = 29/8

c) => 3x = 2 và 2/3 - 3/4 = 8/3 - 3/4 = 23/12

=> x = 23/12 : 3 = 23/36

D) => -5/6 - x = 1/4

=> x = -5/6 - 1/4 = -13/12

11 tháng 4 2022 lúc 1:36

a) \(\dfrac{4}{9}+\dfrac{4}{3}x=\dfrac{7}{9}\)

\(\dfrac{4}{3}x=\dfrac{7}{9}-\dfrac{4}{9}=\dfrac{1}{3}\)

\(x=\dfrac{1}{3}:\dfrac{4}{3}\)

\(x=\dfrac{1}{4}\)

b) \(\left(\dfrac{5}{2}-x\right)\left(-\dfrac{4}{7}\right)=\dfrac{9}{14}\)

\(\dfrac{5}{2}-x=\dfrac{9}{14}:\left(-\dfrac{4}{7}\right)=-\dfrac{9}{8}\)

\(x=\dfrac{5}{2}-\left(-\dfrac{9}{8}\right)\)

\(x=\dfrac{29}{8}\)

c) \(3x+\dfrac{3}{4}=2\dfrac{2}{3}\)

\(3x+\dfrac{3}{4}=\dfrac{8}{3}\)

\(3x=\dfrac{8}{3}-\dfrac{3}{4}=\dfrac{23}{12}\)

\(x=\dfrac{23}{12}:3\)

\(x=\dfrac{23}{36}\)

d) \(-\dfrac{5}{6}-x=\dfrac{7}{12}+\dfrac{-1}{3}\)

\(-\dfrac{5}{6}-x=\dfrac{1}{4}\)

\(x=-\dfrac{5}{6}-\dfrac{1}{4}\)

\(x=-\dfrac{13}{12}\)

16 tháng 6 2020 lúc 20:42

2/3.x + 1/4 = 7/12

2/3.x           = 7/12 - 1/4

2/3.x           = 1/3

x                 = 1/3 : 2/3

x                 = 1/2

16 tháng 6 2020 lúc 20:45

Bài làm

\(\frac{2}{3}x+\frac{1}{4}=\frac{7}{12}\)

\(\frac{2}{3}x=\frac{7}{12}-\frac{1}{4}\)

\(\frac{2}{3}x=\frac{7}{12}-\frac{3}{12}\)

\(\frac{2}{3}x=\frac{4}{12}\)

\(\frac{2}{3}x=\frac{1}{3}\)

\(x=\frac{1}{3}:\frac{2}{3}\)

\(x=\frac{1}{3}.\frac{3}{2}\)

\(x=\frac{1}{2}\)

Vậy \(x=\frac{1}{2}\)

17 tháng 10 2021 lúc 0:26

1: Ta có: \(20-2\left(x+4\right)=4\)

\(\Leftrightarrow2\left(x+4\right)=16\)

\(\Leftrightarrow x+4=8\)

hay x=4

5: Ta có: \(\left(x+1\right)^3=27\)

\(\Leftrightarrow x+1=3\)

hay x=2

17 tháng 4 2022 lúc 9:26

\(\dfrac{1}{4}+\dfrac{x}{12}=\dfrac{8}{12}\)

\(\dfrac{3}{12}+\dfrac{x}{12}=\dfrac{8}{12}\)

\(\dfrac{3+x}{12}=\dfrac{8}{12}\)

\(\dfrac{x+3}{12}=\dfrac{8}{12}\)

\(=\)\(\dfrac{5}{12}\)

Vậy \(x=5\).

17 tháng 4 2022 lúc 9:23

x=5 nha

tick nhó^^

 

31 tháng 12 2017 lúc 16:55

Bài 2:

a)|x| < 3

x\(\in\){-2;-1;0;1;2}

b)|x - 4 | < 3

x\(\in\){ 6 ; 5 ; 4 ; 3 ; 2 }

c) | x + 10 | < 2

x\(\in\){ -2 ; -10 }

31 tháng 12 2017 lúc 17:03

Bài 1:

A = 1 + 2 - 3 + 4 + 5 - 6 +...+98 - 99

A = (1 + 4 + 7 +...+97) + [(2-3)+(5-6)+...+(98-99)]

A = 1617 + [(-1)+(-1)+...+(-1)]

A = 1617 + (-49)

A = +(1617-49) = A = 1568

B = - 2 - 4 + 6 - 8 + 10 + 12 - .... + 60

B =  

2) 

a) \(x\in\left\{2;1;0;-1;-2\right\}\)

b) \(x\in\left\{6;-6;5;-5;4\right\}\)

c) \(x\in\left\{-9;-11;-10\right\}\)

3)

\(\left(a;b\right)\in\left\{\left(0;1\right);\left(0;-1\right);\left(1;0\right);\left(-1;0\right)\right\}\)