Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 3 lúc 22:04

`4/7xx y=8/7`

`=>y=8/7:4/7`

`=>y=8/7xx7/4`

`=>y=2`

4 tháng 3 2016 lúc 13:02

a) \(\frac{16}{35}+\frac{8}{35}=\frac{24}{35}\)

b)\(\frac{160}{77}-\frac{28}{77}=\frac{132}{77}=\frac{12}{1}=12\)

c)\(\frac{72}{180}=\frac{18}{45}\)

d) \(\frac{90}{360}=\frac{1}{4}\)

2 tháng 6 2017 lúc 22:06

\(a.\) \(\frac{4}{15}.\frac{7}{9}+\frac{4}{15}.\frac{2}{9}\)

\(=\frac{4}{15}\left(\frac{7}{9}+\frac{2}{9}\right)\)

\(=\frac{4}{15}.\frac{9}{9}\)

\(=\frac{4}{15}.1\)

\(=\frac{4}{15}\)

\(b.\) \(\frac{13}{19}.\frac{23}{11}-\frac{13}{19}.\frac{8}{11}-\frac{13}{19}.\frac{4}{11}\)

\(=\frac{13}{19}\left(\frac{23}{11}-\frac{8}{11}-\frac{4}{11}\right)\)

\(=\frac{13}{19}.\frac{11}{11}\)

\(=\frac{13}{19}.1\)

\(=\frac{13}{19}\)

2 tháng 6 2017 lúc 22:05

a)4/15 x(7/9+2/9)=4/15x1=4/15

b)13/19x(23/11-8/11-4/11)13/19x1=13/19

4 tháng 8 2017 lúc 10:21

a)\(\frac{2}{3}\)

b)\(\frac{3}{4}\)

4 tháng 8 2017 lúc 10:22

\(a,\frac{1}{2}\times\frac{4}{5}\div\frac{6}{10}\)

\(=\frac{2}{5}\div\frac{6}{10}\)

\(=\frac{2}{5}\times\frac{10}{6}\)

\(=\frac{2}{3}\)

\(b,\frac{24}{35}\div\left(\frac{4}{5}\times\frac{8}{7}\right)\)

\(=\frac{24}{35}\div\frac{32}{35}\)

\(=\frac{24}{35}\times\frac{35}{32}\)

\(=\frac{3}{4}\)

20 tháng 7 2020 lúc 9:27

\(\frac{16}{3}:\frac{8}{3}=\frac{16}{3}\times\frac{3}{8}=\frac{16}{8}=2\)

\(\frac{63}{35}:\frac{21}{5}=\frac{63}{35}.\frac{5}{21}=\frac{3}{7}.\frac{1}{1}=\frac{3}{7}\)

\(\frac{8}{14}\times\frac{7}{8}=\frac{7}{14}=\frac{1}{2}\)

\(\frac{19}{14}\times\frac{7}{15}=\frac{19}{2}\times\frac{1}{15}=\frac{19}{30}\)

20 tháng 7 2020 lúc 9:31

\(a,\frac{16}{3}:\frac{8}{3}=\frac{16}{3}\times\frac{3}{8}=\frac{8\times2\times3}{3\times8}=2\)

\(b,\frac{63}{35}:\frac{21}{5}=\frac{63}{35}\times\frac{5}{21}=\frac{21\times3\times5}{5\times7\times21}=\frac{3}{7}\)

\(c,\frac{8}{14}\times\frac{7}{8}=\frac{8\times7}{7\times2\times8}=\frac{1}{2}\)

\(d,\frac{19}{14}\times\frac{7}{15}=\frac{19\times7}{7\times2\times15}=\frac{19}{30}\)

Học tốt

29 tháng 10 2017 lúc 19:33

a)=1.

b)=1.

29 tháng 10 2017 lúc 19:34

a,   \(2\over3\) x \(3\over2\)=\(6\over6 \)=1

b,   \(4\over7\) x \(7\over4\)=\(28\over28\)=1

18 tháng 8 2016 lúc 14:02

\(\frac{4}{9}\)\(\frac{7}{5}:\frac{7}{9}\)\(\frac{28}{45}:\frac{7}{9}=\frac{28}{45}\)\(\frac{9}{7}=\frac{4}{5}\)

Mk nhanh nhất k mk nha

18 tháng 8 2016 lúc 14:00

4/9 × 7/5 : 7/9 = 28/45 × 9/7 = 4/5.

18 tháng 8 2016 lúc 14:14

4/9x7/5:7/9=28/45:7/9=252/315=4/5

18 tháng 8 2016 lúc 14:07

\(=\frac{4\cdot7}{9\cdot5}\cdot\frac{9}{7}\)

\(=\frac{28\cdot9}{45\cdot7}\)

\(=\frac{252}{315}=\frac{4}{5}\)

17 tháng 3 lúc 16:35

\(\dfrac{2}{7}x\dfrac{1}{3}+\dfrac{3}{4}\)

\(=\dfrac{2}{21}+\dfrac{3}{4}\)

\(=\dfrac{8}{84}+\dfrac{63}{84}\)

\(=\dfrac{71}{84}\)

Chúc bạn học tốt:>

17 tháng 3 lúc 16:29

cần gấp

24 tháng 2 2016 lúc 20:21

39/40 : 6/7 x 3/8 = 91/80 x 3/8 = 273/640

24 tháng 2 2016 lúc 20:21

39/40 : 6/7 * 3/8 = 91/80 * 3/8 = 273/640