Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 3 lúc 21:41

`1/2+1/3+1/4+1/5+1/6`

`=(1/2+1/3+1/6)+(1/4+1/5)`

`=(3/6+2/6+1/6)+(5/20+4/20)`

`=6/6+9/20`

`=1+9/20`

`=20/20+9/20`

`=29/20`

19 tháng 3 lúc 21:39

\(\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{5}+\dfrac{1}{6}=\dfrac{30}{60}+\dfrac{20}{60}+\dfrac{15}{60}+\dfrac{12}{60}+\dfrac{10}{60}=\dfrac{87}{60}\)

17 tháng 3 lúc 16:55

`4/5 -1/2 +1/3`

`= 8/10 - 5/10 +1/3`

`= 3/10 +1/3`

`= 9/30 +10/30`

`= 19/30`

17 tháng 3 lúc 16:59

4/5-1/2+1/3=3/10+1/19/30                    Chúc bạn học tốt :)

 

1 tháng 4 2017 lúc 20:29

=1-\(\frac{1}{2}\)+1/3-1/4+...+1/8-1/9

=1-1/9

=8/9

1 tháng 4 2017 lúc 20:31

\(S=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\frac{1}{4}-\frac{1}{5}+\frac{1}{5}-\frac{1}{6}+\frac{1}{6}-\frac{1}{7}+\frac{1}{7}-\frac{1}{8}+\frac{1}{8}-\frac{1}{9}\)

\(S=1-\frac{1}{9}=\frac{8}{9}\)

4 tháng 3 2016 lúc 13:02

a) \(\frac{16}{35}+\frac{8}{35}=\frac{24}{35}\)

b)\(\frac{160}{77}-\frac{28}{77}=\frac{132}{77}=\frac{12}{1}=12\)

c)\(\frac{72}{180}=\frac{18}{45}\)

d) \(\frac{90}{360}=\frac{1}{4}\)

8 tháng 7 2017 lúc 8:40

a, \(\frac{2}{3}+\frac{2}{3}+\frac{6}{3}=\frac{10}{3}\)

b,\(\frac{3}{4}+\frac{3}{4}+\frac{3}{2}=\frac{6}{4}+\frac{3}{2}=\frac{3}{2}+\frac{3}{2}=\frac{6}{2}=3\)

29 tháng 5 2020 lúc 21:55

ta có 1/2 +3/4+ 5/6+1/4+1/2+/6

= (1/2+1/2)+(1/4+3/4)+(5/6+1/6)

= 1+1+1=3

29 tháng 5 2020 lúc 22:08

(1/2+1/2)+(3/4+1/4)+(5/6+1/6)

1+1+1

3

4 tháng 7 2017 lúc 16:25

bài 1:

\(\frac{6}{11}+\frac{1}{3}+\frac{5}{11}\)

\(=\left(\frac{6}{11}+\frac{5}{11}\right)+\frac{1}{3}\)

\(=\frac{11}{11}+\frac{1}{3}=1+\frac{1}{3}=\frac{3}{3}+\frac{1}{3}=\frac{4}{3}\)

bài 2:

\(\frac{1}{2}+\frac{1}{6}+\frac{1}{12}+\frac{1}{20}\)

\(=\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{20}\right)+\left(\frac{1}{6}+\frac{1}{12}\right)\)

\(=\frac{11}{20}+\frac{1}{4}=\frac{11}{20}+\frac{5}{20}=\frac{15}{20}=\frac{3}{4}\)

bài 3: 

a) \(\frac{3}{2}\cdot\frac{4}{5}\cdot\frac{2}{3}=\left(\frac{3}{2}\cdot\frac{2}{3}\right)\cdot\frac{4}{5}=1\cdot\frac{4}{5}=\frac{4}{5}\)

b) \(\frac{6}{7}\cdot\frac{5}{3}\cdot\frac{7}{6}=\left(\frac{6}{7}\cdot\frac{7}{6}\right)\cdot\frac{5}{3}=1\cdot\frac{5}{3}=\frac{5}{3}\)

bài 4: 

a) \(\frac{2}{5}\cdot\frac{1}{4}+\frac{3}{4}\cdot\frac{2}{5}=\frac{2}{5}\cdot\left(\frac{1}{4}+\frac{3}{4}\right)=\frac{2}{5}\cdot1=\frac{2}{5}\)

b) \(\frac{6}{11}:\frac{2}{3}+\frac{5}{11}:\frac{2}{3}=\left(\frac{6}{11}+\frac{5}{11}\right):\frac{2}{3}=1:\frac{2}{3}=\frac{3}{2}\)

4 tháng 7 2017 lúc 16:17

Bài 1: 

  6/11 + 1/3 + 5/11 

= ( 6/11 + 5/11) + 1/3

= 11/11 + 1/3

= 1 + 1/3 

= 3/3 +1/3  

= 4/3 

Bài 2: 

1/2 + 1/6 + 1/12 + 1/20 

= ( 1/2 + 1/6 + 1/12 ) + 1/20 

= ( 6/12 + 2/12 + 1/12 ) + 1/20 

=9/12 + 1/20 

= 3/4 +1/20  

= 15/20 + 1/20 

= 16/20 = 4/5

 Bài 3:

a) \(\frac{3}{2}\times\frac{4}{5}\times\frac{2}{3}\) \(=\left(\frac{3}{2}\times\frac{2}{3}\right)\times\frac{4}{5}\)\(=1\times\frac{4}{5}=\frac{4}{5}\) 

b)  \(\frac{6}{7}\times\left(\frac{5}{3}\times\frac{7}{6}\right)\) \(=\frac{6}{7}\times\frac{35}{18}\)\(=\frac{1\times5}{7\times3}=\frac{5}{21}\)   

Bài 4:

a) 2/5  x 1/4 + 3/4 x 2/5 

= 2/5 x ( 1/4  + 3/4) 

 = 2/5 x  1 

= 2/5

 b) 6/11 : 2/3 +5/11 : 2/3 

=  ( 6/11 + 5/11) x 3/2 

= 11/11 x 3/2  

= 1 x 3/2  

=  3/2  

....  

Hà Quang Minh
Hà Quang Minh Giáo viên
2 tháng 11 lúc 16:22

a) $\frac{1}{6} + \frac{3}{2} + \frac{1}{2} = \frac{1}{6} + \left( {\frac{3}{2} + \frac{1}{2}} \right) = \frac{1}{6} + \frac{4}{2} = \frac{1}{6} + \frac{{12}}{6} = \frac{{13}}{6}$

b) $\frac{3}{8} + \frac{1}{2} + \frac{1}{8} = \left( {\frac{3}{8} + \frac{1}{8}} \right) + \frac{1}{2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = \frac{2}{2} = 1$

c) $\frac{2}{5} + \frac{6}{{10}} + \frac{3}{5} = \frac{2}{5} + \frac{3}{5} + \frac{3}{5} = \frac{{2 + 3 + 3}}{5} = \frac{8}{5}$

7 tháng 11 2016 lúc 17:18

a) \(3\frac{4}{7}\times2\frac{4}{5}\)

    \(=\frac{25}{7}\times\frac{14}{5}=\frac{350}{35}=10\)

b) \(\frac{4}{5}:\frac{1}{2}+\frac{17}{3}\)

   \(=\frac{8}{5}+\frac{17}{3}\)

    \(=\frac{109}{15}\)

c) \(5\frac{1}{3}-2\frac{1}{6}\)

  \(=\frac{16}{3}-\frac{13}{6}\)

  \(=\frac{32}{6}-\frac{13}{6}=\frac{19}{6}\)

d) \(4\frac{1}{2}:2\frac{1}{4}\)

  \(=\frac{9}{2}:\frac{9}{4}=\frac{45}{18}\)

15 tháng 7 2017 lúc 18:07

\(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\frac{1}{5}+\frac{1}{6}+\frac{1}{7}+\frac{1}{8}=\frac{481}{280}\)

16 tháng 7 2017 lúc 9:42

Bạn phải giải ra