Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 3 lúc 22:09

`12/19xx19/18+11/15:11/5`

`=2/3+11/15xx5/11`

`=2/3+1/3`

`=3/3`

`=1`

2 tháng 6 2017 lúc 22:06

\(a.\) \(\frac{4}{15}.\frac{7}{9}+\frac{4}{15}.\frac{2}{9}\)

\(=\frac{4}{15}\left(\frac{7}{9}+\frac{2}{9}\right)\)

\(=\frac{4}{15}.\frac{9}{9}\)

\(=\frac{4}{15}.1\)

\(=\frac{4}{15}\)

\(b.\) \(\frac{13}{19}.\frac{23}{11}-\frac{13}{19}.\frac{8}{11}-\frac{13}{19}.\frac{4}{11}\)

\(=\frac{13}{19}\left(\frac{23}{11}-\frac{8}{11}-\frac{4}{11}\right)\)

\(=\frac{13}{19}.\frac{11}{11}\)

\(=\frac{13}{19}.1\)

\(=\frac{13}{19}\)

2 tháng 6 2017 lúc 22:05

a)4/15 x(7/9+2/9)=4/15x1=4/15

b)13/19x(23/11-8/11-4/11)13/19x1=13/19

13 tháng 6 2020 lúc 5:53

a, \(\frac{5}{11}\times\frac{7}{25}+\frac{15}{11}\times\frac{1}{5}\)

\(=\frac{5}{11}\times\frac{7}{25}+\frac{5}{11}\times\frac{3}{5}\)

\(=\frac{5}{11}\times\left(\frac{7}{25}+\frac{3}{5}\right)\)

\(=\frac{5}{11}\times\frac{22}{25}\)

\(=\frac{2}{5}\)

b, \(\frac{3}{7}\times\frac{25}{19}-\frac{1}{7}\times\frac{18}{19}\)

\(=\frac{1}{7}\times\frac{75}{19}-\frac{1}{7}\times\frac{18}{19}\)

\(=\frac{1}{7}\times\left(\frac{75}{19}-\frac{18}{19}\right)\)

\(=\frac{1}{7}\times3\)

\(=\frac{3}{7}\)

15 tháng 3 2016 lúc 18:57

60/77

5/2

15 tháng 3 2016 lúc 18:55

60/76

6

4 tháng 7 2017 lúc 16:25

bài 1:

\(\frac{6}{11}+\frac{1}{3}+\frac{5}{11}\)

\(=\left(\frac{6}{11}+\frac{5}{11}\right)+\frac{1}{3}\)

\(=\frac{11}{11}+\frac{1}{3}=1+\frac{1}{3}=\frac{3}{3}+\frac{1}{3}=\frac{4}{3}\)

bài 2:

\(\frac{1}{2}+\frac{1}{6}+\frac{1}{12}+\frac{1}{20}\)

\(=\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{20}\right)+\left(\frac{1}{6}+\frac{1}{12}\right)\)

\(=\frac{11}{20}+\frac{1}{4}=\frac{11}{20}+\frac{5}{20}=\frac{15}{20}=\frac{3}{4}\)

bài 3: 

a) \(\frac{3}{2}\cdot\frac{4}{5}\cdot\frac{2}{3}=\left(\frac{3}{2}\cdot\frac{2}{3}\right)\cdot\frac{4}{5}=1\cdot\frac{4}{5}=\frac{4}{5}\)

b) \(\frac{6}{7}\cdot\frac{5}{3}\cdot\frac{7}{6}=\left(\frac{6}{7}\cdot\frac{7}{6}\right)\cdot\frac{5}{3}=1\cdot\frac{5}{3}=\frac{5}{3}\)

bài 4: 

a) \(\frac{2}{5}\cdot\frac{1}{4}+\frac{3}{4}\cdot\frac{2}{5}=\frac{2}{5}\cdot\left(\frac{1}{4}+\frac{3}{4}\right)=\frac{2}{5}\cdot1=\frac{2}{5}\)

b) \(\frac{6}{11}:\frac{2}{3}+\frac{5}{11}:\frac{2}{3}=\left(\frac{6}{11}+\frac{5}{11}\right):\frac{2}{3}=1:\frac{2}{3}=\frac{3}{2}\)

4 tháng 7 2017 lúc 16:17

Bài 1: 

  6/11 + 1/3 + 5/11 

= ( 6/11 + 5/11) + 1/3

= 11/11 + 1/3

= 1 + 1/3 

= 3/3 +1/3  

= 4/3 

Bài 2: 

1/2 + 1/6 + 1/12 + 1/20 

= ( 1/2 + 1/6 + 1/12 ) + 1/20 

= ( 6/12 + 2/12 + 1/12 ) + 1/20 

=9/12 + 1/20 

= 3/4 +1/20  

= 15/20 + 1/20 

= 16/20 = 4/5

 Bài 3:

a) \(\frac{3}{2}\times\frac{4}{5}\times\frac{2}{3}\) \(=\left(\frac{3}{2}\times\frac{2}{3}\right)\times\frac{4}{5}\)\(=1\times\frac{4}{5}=\frac{4}{5}\) 

b)  \(\frac{6}{7}\times\left(\frac{5}{3}\times\frac{7}{6}\right)\) \(=\frac{6}{7}\times\frac{35}{18}\)\(=\frac{1\times5}{7\times3}=\frac{5}{21}\)   

Bài 4:

a) 2/5  x 1/4 + 3/4 x 2/5 

= 2/5 x ( 1/4  + 3/4) 

 = 2/5 x  1 

= 2/5

 b) 6/11 : 2/3 +5/11 : 2/3 

=  ( 6/11 + 5/11) x 3/2 

= 11/11 x 3/2  

= 1 x 3/2  

=  3/2  

....  

9 tháng 2 2018 lúc 18:59

=(8/27+19/27)+(4/15+11/15)

=27/27+15/15

=1+1

=2

9 tháng 2 2018 lúc 19:00

\(\frac{8}{27}+\frac{4}{15}+\frac{19}{27}+\frac{11}{15}\)

\(=\left(\frac{8}{27}+\frac{19}{27}\right)+\left(\frac{4}{15}+\frac{11}{15}\right)\)

\(=1+1=2\)

19 tháng 2 2017 lúc 16:56

1.

a) \(\frac{16}{24}-\frac{1}{3}=\frac{16}{24}-\frac{8}{24}=\)\(\frac{8}{24}=\frac{1}{3}\)

b) \(\frac{4}{5}-\frac{12}{60}=\frac{48}{60}-\frac{12}{60}=\frac{36}{60}=\frac{9}{15}\)

3.

a)\(\frac{17}{6}-\frac{2}{6}=\frac{17-2}{6}=\frac{15}{6}\)

b) \(\frac{16}{15}-\frac{11}{15}=\frac{16-11}{15}=\frac{5}{15}=\frac{1}{3}\)

c) \(\frac{19}{12}-\frac{13}{12}=\frac{19-13}{12}=\frac{6}{12}=\frac{1}{2}\)

16 tháng 8 2019 lúc 19:11

Trả lời

Sửa đề câu a 1 tí

a)39/16:5/8-17/16:5/8+4/5

=(39/16-17/16):5/8+4/5

=11/8:5/8+4/5

=11/5+4/5

=15/5=3

b)16/17.12/19+16/17.7/19-2/3

=16/17.(12/19+7/19)-2/3

=16/17-2/3

=48/56-14/56

=34/56=17/28

Học tốt !