Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

27 tháng 5 lúc 17:38

Số bi xanh bằng: 1: ( 1+1) = \(\dfrac{1}{2}\) (tổng số bi mà Dũng có)

Số bi xanh là: 96 \(\times\) \(\dfrac{1}{2}\) = 48 (viên bi)

Số bi vàng bằng: 1: ( 1+5) = \(\dfrac{1}{6}\) (tổng số bi mà Dũng có)

Số bi vàng là: 96 \(\times\) \(\dfrac{1}{6}\) = 16 (viên bi)

Số bi đỏ là: 96 - 48 - 16 = 32 ( viên bi)

Đáp số:   48 bi xanh; 32 bi đỏ; 16 bi vàng

              

 

21 tháng 7 2016 lúc 9:27

Gọi số bi vàng 1 phần => số bi xanh cộng số bi đỏ = 5 phần

Số bi xanh = số bi đỏ cộng số bi vàng => số bi xanh trừ số bi đỏ = số bi vàng bằng = 1 phần

=> Ta tìm hai số (bi xanh và bi đỏ) biết tổng bằng 5, hiệu bằng 1

=> Số bi đỏ = (5-1) / 2 = 2 (phần)

=> Số bi xanh = 5 - 2 = 3 (phần)

Vậy ta có 

           Số bi vàng : 1 phần

           Số bi đỏ : 2 phần

           Số bi xanh : 3 phần

Tổng: 1+2+3=6 phần = 48 viên bi

=> 1 phần = 48 / 6 = 8 viên

Đáp số:

     Số bi vàng = 1 phần = 8 viên

     Số bi đỏ = 2 phần = 2 x 8 = 16 viên

     Số bi xanh = 3 phần = 3 x 8 = 24 viên

 Nhớ k cho mình nhé :)

21 tháng 7 2016 lúc 9:22
Số bi vàng là 8 viên Số bi đỏ là 16 viên Số bi xanh là 24 viên
16 tháng 8 2017 lúc 19:40

Ta có sơ đồ khi bi xanh cộng bi đỏ và gấp 5 lần bi vàng:

Vì khi bi xanh cộng bi đỏ là 2 loại bi rồi mà thêm bi vàng nữa là 3 loại ta giữ nguyên tổng.

Bi xanh + Đỏ: l-----------------l-----------------l-----------------l-----------------l-----------------l

Bi vàng:         l-----------------l                                                                                      Tổng là \(48\)viên bi.

                                                        Giải:

                                       Số viên bi loại vàng có là:

                                                       48 : (5 + 1) x 1 = 8 (viên bi loại vàng)

                                        Tổng số viên bi nếu loại bi vàng ra là:

                                                        48 - 8 = 40 (viên bi)

Ta có sơ đồ như sau:

Bi xanh: l----------------------------l- - - - - - - l

Bi đỏ:     l----------------------------l   8 viên bi vàng                     Tổng 40 viên bi

                                             Giải:

                           Số viên bi loại xanh có là:

                                       (40 + 8) : 2 = 24 (viên bi)

                           Số viên bi loại đỏ có là:

                                        40 - 24 = 16 (viên bi)

                                                   Đáp số:Bi đỏ:16 viên.

                                                              Bi xanh:24 viên.

                                                              Bi vàng:8 viên.

17 tháng 8 2017 lúc 8:49

cám ơn bạn  nha

15 tháng 6 2016 lúc 11:29

Gọi số bi xanh là x, số bi đỏ là d, số bi vàng là v

Theo bài ra ta có:

x = v + d

x + d = 5 v

x+v+d = 48

=> x + x = 48

=> x = 24

=> v+d = 24

Lại có : x + d = 5 v => x + d+ v = 6v => 6v = 48

=> v = 8

=> d= 24 - 8 = 16

15 tháng 6 2016 lúc 11:31

đáp số : d = 16

4 tháng 8 2015 lúc 20:52

3/4=7

1/2 của 7=3,5

tổng số phần

7*2+3,5*2=21 phần

số bi bạn tự tính

26 tháng 6 2016 lúc 14:16

Số bi xanh là :

   63 : 3 x 1 = 21 [ viên bi ]

Tổng số bi xanh và bi đỏ là :

  63 - 21 = 42 [ viên ]

Số bi vàng là :

   42 : [ 3 + 4 ] x 3 = 18 [ viên ]

Số bi đỏ là :

   42 - 18 = 24 [ viên ]

         Đáp số : Xanh : 21 viên , Vàng : 18 viên , Đỏ : 24 viên

Bi xanh bằng bi đỏ cộng bi vàng => Bi xanh = 48: 2 = 24 

Bi đỏ cộng bi xanh gấp 5 lần bi vàng. 
=> Bi đỏ + bi xanh + bi vàng = 6 lần bi vàng => Bi vàng = 48 : 6 = 8 

=> Bi đỏ = 16 

=======================================... 
Giải thích: 

* Do tổng 3 loại bi =48, mà bi xanh = bi đỏ + vàng nghĩa là 2 lần bi xanh = 48 
* Bi đỏ cộng bi xanh gấp 5 lần bi vàng, để ý là nếu thêm số lượng bi vàng vào rổ bi này thì chính là tổng số bi là 48, do gấp 5 lần bi vàng, nên thêm số bi vàng vô nữa là ra 6 phần bi vàng

....nha mình....lại

22 tháng 6 2016 lúc 22:35

thiên tài thế giới chỉ giùm này

22 tháng 8 2014 lúc 9:51

Gọi số bi vàng 1 phần =>  số bi xanh + số bi đỏ = 5 phần.

Số bi xanh = số bi đỏ + số bi vàng => số bi xanh - số bi đỏ = số bi vàng = 1 phần

=> Ta tìm 2 số (bi xanh và bi đỏ) biết tổng 5, hiệu là 1

=> Số bi đỏ = (5 - 1)/2 = 2 (phần)

     Số bi xanh: 5 - 2 = 3 (phần)

Vậy ta có:

        Số bi vàng: 1 phần

        Số bi đỏ: 2 phần

        Số bi xanh: 3 phần

Tổng: 1 + 2 + 3 = 6 phần = 48 viên

=> 1 phần = 48 : 6 = 6 viên

=>

      Số bi vàng: 1 phần = 8 viên

        Số bi đỏ: 2 phần = 2 x 8 = 16 viên

        Số bi xanh: 3 phần = 3 x 8 = 24 viên

21 tháng 7 2016 lúc 9:28

bi đỏ : 8 viên

bi đỏ: 16 viên

bi xanh : 24 viên

5 tháng 5 2020 lúc 8:30

ĐS:

Vàng: 8 viên

Xanh: 24 viên

Đỏ: 16 viên

k cho mình nha!!