Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

18 tháng 3 lúc 17:58

Cat: mèo

Yes: có

Old: tuổi

Beans: đậu

Bread: bánh mì

Country: đất nước

Flower: bông hoa

18 tháng 3 lúc 18:08

Cat: con mèo

Yes: có

Old:tuổi

Beans: những hạt đậu

Bread: bánh mì

Country: đất nước

Flower: bông hoa

Nhớ tích đúng nha =)

16 tháng 12 2022 lúc 18:13

mèo , đi ra ngoài,keo dán

 

16 tháng 12 2022 lúc 18:18

mèo , đi ra ngoài,keo dán

10 tháng 8 2018 lúc 21:20

1. bn khỏe ko

2. bn bao nhiêu tuổi

3. tên bn là gì

4 bn đến từ đâu

bn giúp mk bài toán của mk nha okk

10 tháng 8 2018 lúc 21:20

2k6 quynh anh vietnam

12 tháng 12 2017 lúc 13:04

1,

Tôi có thể vào được không?

Tôi có thể ra ngoài được không ?

2,  

Hello! My name is Nam. I'm eight years old. These are my friends Peter and Linda. Peter is seven years old, and Linda is nine.

12 tháng 12 2017 lúc 12:58

1 hello

2name

3 friends

4 nine

23 tháng 1 2022 lúc 16:50

My mother is thirty-three years old.

23 tháng 1 2022 lúc 16:51

how old is your mother ? : mẹ của bạn bao nhiêu tuổi

26 tháng 12 2022 lúc 14:05

1 chơi cầu lông: playing badminton

2. Quyển vở : note book

3.Ra ngoài : go out

4 Phòng âm nhạc : music room

5 Tên  : Name

Cái bàn :Table

Số Ba : Three

Cái bút mực ; ink pen  ( Học tốt nha em )

25 tháng 12 2022 lúc 20:20

Chơi cầu lông: badminton

Quyển vở: notebook

Ra ngoài: out

Phòng âm nhạc: musicroom

Tên: name

Cái bàn: table {nếu là số nhiều thêm s}

Số ba: three

Cái bút mực: pen

18 tháng 7 2019 lúc 17:51

https://translate.google.com

T I C K cho c nhé!

18 tháng 7 2019 lúc 18:25

3 danh từ

stomach bao tửdạ dàybụng

abdomen bụngbụng dướivề bụng

bellybụngchổ phình ramặt khum lên
 

đây chỉ biết thế thôi thông cảm

  I. Khoanh tròn chữ cái a, b hoặc c trước câu trả lời đúng nhất.1. Hello, My .......... is Linda.a. name                      b. is                       c. I am2. What is .........name?a. name                        b. my                     c. your3. Nó là cây viết chì.a. It's a pen.                 b. It's a pencil.                    c. It's a rubber.4. How do you ....... your name?a. what                         b. is                                  c. spell5....
Đọc tiếp

 

 

I. Khoanh tròn chữ cái a, b hoặc c trước câu trả lời đúng nhất.

1. Hello, My .......... is Linda.

a. name                      b. is                       c. I am

2. What is .........name?

a. name                        b. my                     c. your

3. Nó là cây viết chì.

a. It's a pen.                 b. It's a pencil.                    c. It's a rubber.

4. How do you ....... your name?

a. what                         b. is                                  c. spell

5. ......... this a library? - Yes, it is.

a. Is                                 b. who                            c. What

6.What is this?

a. It's a book.                 b. It's a computer.              c. It's a ruler.

7. Is this a school bag?

a. No.                             b. Yes, it is.                         c. it is not

8. Queen priryma soochl.

a. Queen primary school                      b. Primary Queen                     c. school Queen

II. Read and tick Y (yes) or N (no) (Em hãy đọc rồi đánh dấu tick vào cột Y (yes) hoặc N (no))

My name is Mai. I'm nine years old. This is my family. There are four people in my family. My brother likes using computer. My father likes reading. My mother likes cooking. I like playing with a cat.

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 tổng hợp

III. Look at the pictures and the letters. Write the words. (Em hãy nhìn tranh và các chữ cái cho sẵn rồi sắp xếp lại thành từ đúng)

Đề thi Tiếng Anh lớp 3
Đề thi Tiếng Anh lớp 3

IV. Listen and write the words or number (Nghe và điền từ hoặc số vào chỗ trống)

1. How old is Hoa?

- She is ............... years old.

2. Where is the doll?

- It's ................. the bed.

3. What colour are they?

- They are ........................

4. Have you got a cat?

- Yes, I .......................

V. Look at and read. Put a tick (V) in a box (Nhìn vào hình và đọc câu, sau đó đánh dấu V vào ô vuông)

Tiếng Anh lớp 3

giup nhe

6
24 tháng 5 2018 lúc 7:52

1 ) Name

2 ) Your

3 ) It " s a pencil

4 ) Spell

5 ) Is

6 ) It " s a book

7 ) Yes , it is

8 ) Queen primary school

   ( Mấy bài kia mình không thấy nên không làm được )

19 tháng 5 2018 lúc 14:29

1)a   2)c  3)b  4)c  5)a  6)a  7)b  8)a

(mấy bài kia mình không thấy)

15 tháng 7 2021 lúc 16:07

1: one
2: two
3: three
4: four
5: five
6: six
7:seven
8: eight
9: nine
10: ten

15 tháng 7 2021 lúc 16:08

làm hộ mình với

31 tháng 10 2021 lúc 20:29

quiet 

dịch: trật tự

31 tháng 10 2021 lúc 20:25

là yên tĩnh