Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

6 tháng 2 lúc 20:32

Câu 1 :

37+13+10=60

Câu 2 :

29>12+16>27

Câu 3 :

số liền trước 40 là : 39

số liền sau 40 là : 41

Câu 4 :

Bài giải :

Hùng còn lại số viên bi là :

           8-3=5(viên )

                 đáp số :  5 viên bi

Câu 5 :

10+2+7=19

29-9-10=10

8 tháng 2 lúc 21:42

1.C

2.D

3.B

4. Hùng còn số bút màu là :

             8 - 3 = 5 ( cái bút )

                   Đáp số : 5 cái bút

5. 10 + 2 + 7 =19

    29 - 9 -10 = 10

Câu 1:Cho: 10 – 2 < … + 4 < 6 + 4.Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là Câu 2:Cho: 10 – 3 + 2 = 6 – … + 5.Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là Câu 3:Cho: 10 – … + 1 = 5 – 2.Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là Câu 4:Cho: 10 – 8 + 3 = 7 + … – 5.Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là Câu 5:Cho: 10 – … + 2 = 6 – 2 + 3.Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là Câu 6:Cho: 10 – … + 1 = 8...
Đọc tiếp

Câu 1:
Cho: 10 – 2 < … + 4 < 6 + 4.
Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là 

Câu 2:
Cho: 10 – 3 + 2 = 6 – … + 5.
Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là 

Câu 3:
Cho: 10 – … + 1 = 5 – 2.
Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là 

Câu 4:
Cho: 10 – 8 + 3 = 7 + … – 5.
Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là 

Câu 5:
Cho: 10 – … + 2 = 6 – 2 + 3.
Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là 

Câu 6:
Cho: 10 – … + 1 = 8 – 6 + 7.
Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là 

Câu 7:
Cho: 10 – 4 > … – 1 > 4 + 0. 
 Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là 

Câu 8:
Cho: 10 – 3 + 2 – 5 > 10 – … > 5 – 3.
Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là 

Câu 9:
Cho: 9 – 1 < 10 – … + 7 < 9 – 1 + 2.
Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là 

Câu 10:
Cho: 10 – 2 – 5 … 3 + 1 + 0.
Dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm là 

 

2
21 tháng 6 2017 lúc 10:15

Câu 1 : 5

Câu 2 : 2

Câu 3 : 8

Câu 4 : 3

Câu 5 : 5

Câu 6 : 2

Câu 7 : 6

Câu 8 : 7

Câu 9 : 8

Câu 10 : <

21 tháng 6 2017 lúc 10:14

1: 5

2: 2

3: 8

4: 3:

5: 5

6: 2

7: 6

8: 7

9: 8

10: <

~ Chúc bạn học tốt ~

ho: 10 – 3 + 2 = 6 – … + 5.Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là Câu 2:Cho: 10 – 2 < … + 4 < 6 + 4.Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là Câu 3:Cho: 10 – 3 > … + 2 > 9 – 4.Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là Câu 4:Cho: 10 – … + 1 = 3 + 2.Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là Câu 5:Cho: 10 – … + 2 = 6 – 2 + 3.Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là Câu 6:Cho: … + 3 > 10 – 1 > 9 –...
Đọc tiếp

ho: 10 – 3 + 2 = 6 – … + 5.
Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là 

Câu 2:
Cho: 10 – 2 < … + 4 < 6 + 4.
Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là 

Câu 3:
Cho: 10 – 3 > … + 2 > 9 – 4.
Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là 

Câu 4:
Cho: 10 – … + 1 = 3 + 2.
Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là 

Câu 5:
Cho: 10 – … + 2 = 6 – 2 + 3.
Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là 

Câu 6:
Cho: … + 3 > 10 – 1 > 9 – 1.
Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là 

Câu 7:
Cho: 10 – 7 + … = 9 – 6 + 4.
Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là 

Câu 8:
Cho: 9 – 8 + 7 – 4 = 9 – ... + 5 – 4.
Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là 

Câu 9:
Cho: 10 – 2 – 5 … 3 + 1 + 0.
Dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm là 

Câu 10:
Cho: 10 – 3 – 3 … 8 – 7 + 2.
Dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm là 

 

10
18 tháng 3 2017 lúc 17:33

câu 1 chỗ chấm là 2

câu 2 là 5

câu 3 là 4

câu 4 là 6

câu 5 là 5

câu 6 là 7

câu 7 là 4

câu 8 là 6

câu 9 là <

câu 10 là >

18 tháng 3 2017 lúc 17:25

R A nh rảnh quớ bn ơi......rảnh đi hok đê.......Ai fan Noo tk mk ha.....I Love You forever, Noo.....

22 tháng 11 2018 lúc 19:05

áp dụng kiến thức tính nhanh ý

22 tháng 11 2018 lúc 19:05

1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45+46+47+48+49+50=1275

21 tháng 10 2021 lúc 17:51
What ?????????
10 tháng 12 2021 lúc 22:08
...........
12 tháng 6 2017 lúc 18:37

Sao lại tính số bútchì C làm gãy???

13 tháng 6 2017 lúc 21:21

0 cây bút chì

Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần.Trả lời:Các giá trị theo thứ tự tăng dần là: (1) < .......... < ........... < ........... < ........... < ...............Điền số thứ tự của các ô vào chỗ chấm cho thích hợp để được dãy số theo thứ tự tăng dần.Bài 2: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm.Câu 2.1:7 - 6 + .......... + 0 = 3 + 6 - 2Câu 2.2:10 - .......... - 1 + 2 = 4 - 2 + 3 + 3Câu 2.3:2 + 7 - 1 + 2 =...
Đọc tiếp

Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần.


Trả lời:
Các giá trị theo thứ tự tăng dần là: 
(1) < .......... < ........... < ........... < ........... < ...............

Điền số thứ tự của các ô vào chỗ chấm cho thích hợp để được dãy số theo thứ tự tăng dần.

Bài 2: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm.

Câu 2.1:
7 - 6 + .......... + 0 = 3 + 6 - 2

Câu 2.2:

10 - .......... - 1 + 2 = 4 - 2 + 3 + 3

Câu 2.3:

2 + 7 - 1 + 2 = 4 + ........ + 3 + 2

Câu 2.4:

9 - 1 - 2 = 9 - ......... + 4

Câu 2.5:

10 - ....... + 2 = 3 - 0 + 6

Câu 2.6:

Khi lấy một số trừ đi số liền trước của số đó thì được kết quả bằng bao nhiêu?
Trả lời: Kết quả bằng ............

Câu 2.7:

8 - .......... + 3 = 5 + 3 + 0 + 2

Câu 2.8:

10 - 1- 6 > 9 - .......... > 9 - 0 - 8

Câu 2.9:

10 - 7 + 2 - 1 + 2 = 9 - .......... + 1 + 2 - 1

Câu 2.10:

9 - 1 - 2 < 10 - ....... + 5 < 9 - 3 + 2

Bài 3: Đi tìm kho báu

Câu 3.1:
Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm:
10 - 1 - 3 > 1 + ......... > 5 - 3 + 2

Câu 3.2:

Số lớn hơn 8 nhưng nhỏ hơn 10 là số nào?
Trả lời:
Đó là số: ..............

Câu 3.3:

Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:
9 - 4 + 1 - 3 .......... 9 - 5 - 1 + 4

Câu 3.4:

Bạn hãy điền dấu thích hợp vào chỗ chấm:
10 - ......... + 3 = 3 - 0 + 6 + 1

Câu 3.5:

Bạn hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm:
....... - 2 + 5 + 2 - 1 = 6 + 3 - 1 + 2 - 2

 

3
2 tháng 3 2017 lúc 20:38

câu: 2.1=7        3.1=4

2.2=3         3.2=9

2.3=1         3.3 điền dấu <

2.4=7         3.4=3

2.5=3         3.5=4

2.6=1

2.7=1

2.8=7

2.9=3

2.10=3

2 tháng 3 2017 lúc 20:52

bài 1: 1 < 2 < 3 < 4 < 5 < 6

2.1 : 7 - 6 + 6 + 0 = 3 + 6 - 2

2.2 : 10 - 1 - 1 = 4 - 2 + 3 + 3

2.3 : 2 + 7 - 1 - 2 = 4 + 3 + 1 + 2

2.4 : 9 - 1 -2 = 9 - 7 + 4

2.5 : 10 - 4 + 2 = 4 - 2 + 3 + 3

vậy thôi nhé ! tk nhé !

Bài thi số 1: Điền số thích hợp ( 100 điểm) Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !Câu hỏi 1: Hà có 2 chục quả bóng, Hà thả cho bay đi 10 quả. Hà cho bạn 3 quả. Hỏi Hà còn lại bao nhiêu quả bóng? Trả lời: Hà còn lại quả .....bóng bay.Câu hỏi 2: 1 cm+ 9cm + 10cm =.... cmCâu hỏi 3: Một số trừ đi 10 được 30. Số đó là......Câu hỏi 4: Nhà Hoa có ông, bà, bố, mẹ và em Tú. Hỏi nhà Hoa có tất...
Đọc tiếp

Bài thi số 1: Điền số thích hợp ( 100 điểm) Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !

Câu hỏi 1: Hà có 2 chục quả bóng, Hà thả cho bay đi 10 quả. Hà cho bạn 3 quả. Hỏi Hà còn lại bao nhiêu quả bóng? Trả lời: Hà còn lại quả .....bóng bay.

Câu hỏi 2: 1 cm+ 9cm + 10cm =.... cm

Câu hỏi 3: Một số trừ đi 10 được 30. Số đó là......

Câu hỏi 4: Nhà Hoa có ông, bà, bố, mẹ và em Tú. Hỏi nhà Hoa có tất cả mấy người ? Trả lời: Nhà Hoa có tất cả....... người.

Câu hỏi 5: Dũng nhiều hơn Hoa 6 tuổi. Hoa nhiều hơn Mai 2 tuổi. Hỏi Dũng nhiều hơn Mai mấy tuổi ? Trả lời: Dũng nhiều hơn Mai....... tuổi.

Câu hỏi 6: Sau khi An cho Bình 5 viên bi; Bình cho Cường 3 viên bi rồi Cường lại  cho An 2 viên bi thì mỗi bạn đều có 15 viên bi. Hỏi lúc đầu Bình có bao nhiêu viên bi ? Trả lời: Lúc đầu Bình có .........viên bi.

Câu hỏi 7: Ngọc có một số viên bi, sau khi Ngọc cho Bình 4 viên bi màu đỏ, rồi Bình lại cho Ngọc 2 viên bi màu xanh thì mỗi bạn có 15 viên bi. Hỏi lúc đầu, Ngọc có bao nhiêu viên bi? Trả lời: Lúc đầu, Ngọc có......... viên bi.

Câu hỏi 8: Hiện nay tuổi của hai anh em cộng lại là 13 tuổi. Hỏi 2 năm nữa tuổi của hai anh em cộng lại là bao nhiêu? Trả lời: 2 năm nữa tuổi của hai anh em cộng lại là......... tuổi

Câu hỏi 9: Tìm một số tròn chục biết khi cộng số đó với 20 thì được kết quả lớn hơn 60 nhưng nhỏ hơn kết quả của phép cộng 70 với 10. Trả lời: Số đó là. ......

Câu hỏi 10: Ba năm trước, Lan 7 tuổi. Vậy 5 năm nữa, Lan ......... tuổi.

 

5
26 tháng 10 2015 lúc 21:36

câu 1: 7 quả bóng

câu 2: 20 cm

câu 3: 40

câu 4: 6 người

câu 5: 8 tuổi

câu 6: 2 viên bi

câu 7: 17 viên bi

câu 8 : 17 tuổi

câu 9: 70

câu 10: 12 tuổi

26 tháng 10 2015 lúc 21:04

1.10 quả          2.20cm           3.40           5.8 tuổi            6.ko bít     7.17           8.17             9.50           10.15

Câu 1:Tìm một số, biết số đó cộng với 6 rồi trừ đi 5 thì bằng 12.Trả lời: Số đó là Câu 2:Cho các số: 13;67;35;18;12;45;87;81;11;54;78;89.Tìm số nhỏ nhất trong các số đã cho.Trả lời: Số đó là Câu 3:Điền số thích hợp vào chỗ chấm:15+4-3>4+6+>15-3+2Câu 4:Cho các chữ số:1; 7; 8. Viết số bé nhất có hai chữ số từ các số đã cho.Trả lời: Số đó là Câu 5:Điền số thích hợp vào chỗ chấm:16+3-7<-6<11+6-3Câu...
Đọc tiếp

Câu 1:
Tìm một số, biết số đó cộng với 6 rồi trừ đi 5 thì bằng 12.
Trả lời: Số đó là 

Câu 2:
Cho các số: 13;67;35;18;12;45;87;81;11;54;78;89.Tìm số nhỏ nhất trong các số đã cho.
Trả lời: Số đó là 

Câu 3:
Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
15+4-3>4+6+>15-3+2

Câu 4:
Cho các chữ số:1; 7; 8. Viết số bé nhất có hai chữ số từ các số đã cho.
Trả lời: Số đó là 

Câu 5:
Điền số thích hợp vào chỗ chấm:16+3-7<-6<11+6-3

Câu 6:
Tìm số có hai chữ số, biết số đó bớt đi 2 đơn vị thì được số bé nhất có hai chữ số khác nhau. 
 Trả lời: Số đó là 

Câu 7:
Cho các chữ số:5;4;8;1;7;3;9;2;6. Hãy viết số nhỏ nhất có hai chữ số khác nhau được tạo bởi các chữ số đã cho.
Trả lời: Số đó là 

Câu 8:
Có bao nhiêu số có hai chữ số mà mỗi số đều có chữ số 0 ?
Trả lời: Có số.

Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé !

Câu 9:
Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm:
18-6+715+2+2

Câu 10:
Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm:
12+6-5  15+2-3

4
11 tháng 6 2016 lúc 10:02

Câu 1:
Tìm một số, biết số đó cộng với 6 rồi trừ đi 5 thì bằng 12.
Trả lời: Số đó là 11

Câu 2:
Cho các số: 13;67;35;18;12;45;87;81;11;54;78;89.Tìm số nhỏ nhất trong các số đã cho.
Trả lời: Số đó là 11

Câu 3:
Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
15+4-3>4+6+5>15-3+2

Câu 4:
Cho các chữ số:1; 7; 8. Viết số bé nhất có hai chữ số từ các số đã cho.
Trả lời: Số đó là 17

Câu 5:
Điền số thích hợp vào chỗ chấm:16+3-7<19-6<11+6-3

Câu 6:
Tìm số có hai chữ số, biết số đó bớt đi 2 đơn vị thì được số bé nhất có hai chữ số khác nhau. 
 Trả lời: Số đó là 12

Câu 7:
Cho các chữ số:5;4;8;1;7;3;9;2;6. Hãy viết số nhỏ nhất có hai chữ số khác nhau được tạo bởi các chữ số đã cho.
Trả lời: Số đó là 14

Câu 8:
Có bao nhiêu số có hai chữ số mà mỗi số đều có chữ số 0 ?
Trả lời: Có 9 số

Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé !

Câu 9:
Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm:
18-6+7 =15+2+2

Câu 10:
Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm:
12+6-5<  15+2-3

  

11 tháng 6 2016 lúc 13:44

câu 1 : 11

câu 2 : 11

câu 3 : 5

câu 4 : 17

câu 5 : 19

câu 6 : 12

câu 7 : 14

câu 8 : 9

câu 9 : =

câu 10 : <