Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

29 tháng 4 2017 lúc 20:58

1 giờ cả 3 vòi chảy được số phần bể nước là:

1/2+1/3-1/4=7/12 (bể)

khi cả 3 vòi chảy trong 3/7 giờ thì số phần nước trong bể là:

3/7x7/12=1/4 (bể)

             đáp số: 1/4 bể

13 tháng 2 2022 lúc 11:42

Sau 1 giờ còn:

\(1-\dfrac{1}{5}-\dfrac{1}{6}-\dfrac{1}{3}=\dfrac{3}{10}\left(phần\right)\)

13 tháng 2 2022 lúc 13:44

Sau 1 giờ còn lại là

  \(1-\dfrac{1}{5}-\dfrac{1}{6}-\dfrac{1}{3}=\dfrac{3}{10}\left(phần\right)\)

2 tháng 4 2016 lúc 9:08

2 lần tổng 3 vòi đều chảy trong:

6+8+12=26(giờ)

tổng 3 vòi đều chảy trong:

26 : 2 =13(giờ)

một mình vòi 3 chảy trong:13 - 6 =7(giờ)

đáp số 7 giờ

2 tháng 4 2016 lúc 9:24

Tong so thoi gian ca 3 voi cung chay la : 

        (   6 + 8 + 12 ) : 2 = 13 ( gio )

Mot minh voi 3 chay la : 13 - 6 = 7 ( gio )

             dap so : 7 gio

3 tháng 5 2015 lúc 12:54

Trong 1 giờ , vòi thứ hai chảy được là :

1 : 5 = 1/5 ( bể )

Ta so sánh : 1/3 và 1/5 

1/3 = 5/15 ; 1/5 = 3/15 ; 5/15 > 3/15 nên 1/3 > 1/5

Vậy vòi thứ nhất chảy nhanh hơn

Nếu cả hai vòi cùng chảy vào bể trong 1 giờ thì được :

1/3 + 1/5 = 8/15 ( bể )

3 tháng 5 2015 lúc 13:44

Trong 1 giờ , vòi thứ hai chảy được là :

1 : 5 = 1/5 ( bể )

Ta so sánh : 1/3 và 1/5 

1/3 = 5/15 ; 1/5 = 3/15 ; 5/15 > 3/15 nên 1/3 > 1/5

Vậy vòi thứ nhất chảy nhanh hơn

Nếu cả hai vòi cùng chảy vào bể trong 1 giờ thì được :

1/3 + 1/5 = 8/15 ( bể )

12 tháng 4 2022 lúc 14:59

Một giờ vòi thứ nhất chảy đc là: 1 : 2 = \(\dfrac{1}{2}\) (bể)
Một giờ vòi thứ hai chảy đc là: 1 : 6 = \(\dfrac{1}{6}\) ( bể)
Vậy trong vòng 1 giờ cả hai vòi chảy đc là: \(\dfrac{1}{2}\) + \(\dfrac{1}{6}\) = \(\dfrac{2}{3}\)(bể)
Thời gian để cả hai vòi chảy đầy bể là: 1 : \(\dfrac{2}{3}\) = \(\dfrac{3}{2}\) (giờ)
Đáp số: \(\dfrac{3}{2}\)(giờ)