Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

1 tháng 3 lúc 21:26

Đặt \(A=\dfrac{1}{3}-\dfrac{2}{3^2}+\dfrac{3}{3^3}-\dfrac{4}{3^4}+...+\dfrac{99}{3^{99}}-\dfrac{100}{3^{100}}\)

\(\Rightarrow3A=1-\dfrac{2}{3}+\dfrac{3}{3^2}-\dfrac{4}{3^3}+...+\dfrac{99}{3^{98}}-\dfrac{100}{3^{99}}\)

\(\Rightarrow A+3A=1-\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{3^2}-\dfrac{1}{3^3}+...+\dfrac{1}{3^{98}}-\dfrac{1}{3^{99}}-\dfrac{100}{3^{100}}\)

\(\Rightarrow4A=1-\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{3^2}-\dfrac{1}{3^3}+...+\dfrac{1}{3^{98}}-\dfrac{1}{3^{99}}-\dfrac{100}{3^{100}}\) (1)

\(\Rightarrow12A=3-1+\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{3^2}+...+\dfrac{1}{3^{97}}-\dfrac{1}{3^{98}}-\dfrac{100}{3^{99}}\) (2)

Cộng vế (1) và (2):

\(\Rightarrow16A=3-\dfrac{101}{3^{99}}-\dfrac{100}{3^{100}}\)

\(\Rightarrow16A< 3\)

\(\Rightarrow A< \dfrac{3}{16}\)

2 tháng 3 lúc 15:56

Đặt `A` `=` `1/3 - 2/3^2+3/3^3 - 4/3^4+ ... + 99/3^99-100/3^100`
`=>3A=1 -2/3 +3/3^2 - 4/3^3+ ... - 100/3^99`
`=>4A=A+3A=1-1/3+1/3^2-1/3^3+...-1/3^99 - 100/3^100`
`=>12A=3.4A=3-1+1/3-1/3^2+...-1/3^98 - 100/3^99`
`=>16A=12A+4A=3-1/3^99-100/3^99-100/3^1...`
`=>16A=3-101/3^99-100/3^100`
`<=>A=3/16-(101/3^99+100/3^100)/16 < 3/16`
`=> A<3/16`

@Nae

Akai Haruma
Akai Haruma Giáo viên
25 tháng 1 2018 lúc 12:53

Lời giải:

\(A=\frac{1}{3}-\frac{2}{3^2}+\frac{3}{3^3}-\frac{4}{3^4}+...+\frac{99}{3^{99}}-\frac{100}{3^{100}}\)

\(3A=1-\frac{2}{3}+\frac{3}{3^2}-\frac{4}{3^3}+...+\frac{99}{3^{98}}-\frac{100}{3^{99}}\)

\(A+3A=1+\frac{1-2}{3}+\frac{-2+3}{3^2}+\frac{3-4}{3^3}+\frac{-4+5}{3^4}+...+\frac{99-100}{3^{99}}-\frac{100}{3^{100}}\)

\(4A=1-\frac{1}{3}+\frac{1}{3^2}-\frac{1}{3^3}+\frac{1}{3^4}-.....+\frac{1}{3^{98}}-\frac{1}{3^{99}}-\frac{100}{3^{100}}\)

\(4A=(1-\frac{1}{3})+(\frac{1}{3^2}-\frac{1}{3^3})+...+(\frac{1}{3^{98}}-\frac{1}{3^{99}})-\frac{100}{3^{100}}\)

\(4A=\frac{2}{3}+\frac{2}{3^3}+...+\frac{2}{3^{99}}-\frac{100}{3^{100}}\)

\(2A=\frac{1}{3}+\frac{1}{3^3}+...+\frac{1}{3^{99}}-\frac{50}{3^{100}}\)

\(18A=3+\frac{1}{3}+...+\frac{1}{3^{97}}-\frac{450}{3^{100}}\)

\(\Rightarrow 18A-2A=3-\frac{1}{3^{99}}-\frac{450}{3^{100}}+\frac{50}{3^{100}}=3-\frac{1}{3^{99}}-\frac{400}{3^{100}}\)

\(\Leftrightarrow 16A=3-\frac{1}{3^{99}}-\frac{400}{3^{100}}<3\Rightarrow A< \frac{3}{16}\)

2 tháng 5 2018 lúc 21:31

Đặt A=1/3-2/3^2+3/3^3-4/3^4+...+99/3^99-100/3^100

3A=1-2/3+3/3^2-4/3^3+...+99/3^98-100/3^99

3A+A=1-1/3+1/3^2-1/3^3+1/3^4-...+1/3^98-1/3^99-100/3^100

<1-1/3+1/3^2-1/3^3+1/3^4-...+1/3^98-1/3^99

Đặt S=1-1/3+1/3^2-1/3^3+1/3^4-...+1/3^98-1/3^99

3S=3-1+1/3-1/3^2+1/3^3-...-1/3^98

3S+S=3-1/3^99

S=(3-1/3^99) :4

S=3/4-1/4.3^99

\(\Rightarrow\)4A<3/4-1/4.3^99

\(\Rightarrow\)A<(3/4-1/4.3^99):4

\(\Rightarrow\)A<3/16-1/16.3^99<3/16

Vậy 1/3-2/3^2+3/3^3-4/3^4+...+99/3^99-100/3^100<3/16

24 tháng 4 2017 lúc 17:51

A= \(\dfrac{1}{3}-\dfrac{2}{3^2}+....+\dfrac{99}{3^{99}}-\dfrac{100}{3^{100}}\)

3A= 1 - \(\dfrac{2}{3}+\dfrac{3}{3^2}-\dfrac{4}{3^3}+.....+\dfrac{99}{3^{98}}\) - \(\dfrac{100}{3^{99}}\)

A + 3A = 1- \(\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{3^2}\) - \(\dfrac{1}{3^3}+....+\dfrac{1}{3^{99}}-\dfrac{1}{3^{100}}\)

=> 4A < 1 - \(\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{3^2}\) \(\dfrac{1}{3^3}+...+\dfrac{1}{3^{98}}-\dfrac{1}{3^{99}}\)

Đặt : B = 1 - \(\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{3^2}-\dfrac{1}{3^3}+....+\dfrac{1}{3^{98}}-\dfrac{1}{3^{99}}\)

3B = 3 - 1 + \(\dfrac{1}{3}\) - \(\dfrac{1}{3^2}+.....+\dfrac{1}{3^{97}}-\dfrac{1}{3^{98}}\)

B + 3B = 3 - \(\dfrac{1}{3^{99}}\)

4B = 3 - \(\dfrac{1}{3^{99}}\) < 3 => B < \(\dfrac{3}{4}\)

=> 4A < \(\dfrac{3}{4}\) => A < \(\dfrac{3}{16}\) ĐPCM

BT1: CMR: a) \(\dfrac{1}{2^2}+\dfrac{1}{3^2}+\dfrac{1}{4^2}+...+\dfrac{1}{n^2}< 1\) b) \(\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{16}+\dfrac{1}{36}+\dfrac{1}{64}+\dfrac{1}{100}+\dfrac{1}{144}+\dfrac{1}{196}< \dfrac{1}{2}\) c) \(\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{30}+\dfrac{1}{32}+\dfrac{1}{35}+\dfrac{1}{45}+\dfrac{1}{47}+\dfrac{1}{50}< \dfrac{1}{2}\) d) \(\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{8}-\dfrac{1}{16}+\dfrac{1}{32}-\dfrac{1}{64}< \dfrac{1}{3}\) e) \(\dfrac{1}{3}< \dfrac{2}{3^2}+\dfrac{3}{3^3}-\dfrac{4}{3^4}+...+\dfrac{99}{3^{99}}-\dfrac{100}{3^{100}}< \dfrac{3}{16}\) f) \(\dfrac{1}{41}+\dfrac{1}{42}+\dfrac{1}{43}+...+\dfrac{1}{79}+\dfrac{1}{80}>\dfrac{7}{12}\) BT2: Tính tổng a) A=\(\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{3^2}+\dfrac{1}{3^3}+...+\dfrac{1}{3^{100}}\) b) E=\(1+\dfrac{1}{2}\left(1+2\right)+\dfrac{1}{3}\left(1+2+3\right)+\dfrac{1}{4}\left(1+2+3+4\right)+...+\dfrac{1}{200}\left(1+2+3+...+200\right)\) BT3: Cho S=\(\dfrac{3}{10}+\dfrac{3}{11}+\dfrac{3}{12}+\dfrac{3}{13}+\dfrac{3}{14}\) CMR: 1 < S <...
Đọc tiếp

BT1: CMR:

a) \(\dfrac{1}{2^2}+\dfrac{1}{3^2}+\dfrac{1}{4^2}+...+\dfrac{1}{n^2}< 1\)

b) \(\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{16}+\dfrac{1}{36}+\dfrac{1}{64}+\dfrac{1}{100}+\dfrac{1}{144}+\dfrac{1}{196}< \dfrac{1}{2}\)

c) \(\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{30}+\dfrac{1}{32}+\dfrac{1}{35}+\dfrac{1}{45}+\dfrac{1}{47}+\dfrac{1}{50}< \dfrac{1}{2}\)

d) \(\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{8}-\dfrac{1}{16}+\dfrac{1}{32}-\dfrac{1}{64}< \dfrac{1}{3}\)

e) \(\dfrac{1}{3}< \dfrac{2}{3^2}+\dfrac{3}{3^3}-\dfrac{4}{3^4}+...+\dfrac{99}{3^{99}}-\dfrac{100}{3^{100}}< \dfrac{3}{16}\)

f) \(\dfrac{1}{41}+\dfrac{1}{42}+\dfrac{1}{43}+...+\dfrac{1}{79}+\dfrac{1}{80}>\dfrac{7}{12}\)

BT2: Tính tổng

a) A=\(\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{3^2}+\dfrac{1}{3^3}+...+\dfrac{1}{3^{100}}\)

b) E=\(1+\dfrac{1}{2}\left(1+2\right)+\dfrac{1}{3}\left(1+2+3\right)+\dfrac{1}{4}\left(1+2+3+4\right)+...+\dfrac{1}{200}\left(1+2+3+...+200\right)\)

BT3: Cho S=\(\dfrac{3}{10}+\dfrac{3}{11}+\dfrac{3}{12}+\dfrac{3}{13}+\dfrac{3}{14}\)

CMR: 1 < S < 2

1
22 tháng 3 2017 lúc 22:32

bài này có trong sách Nâng cao và Phát triển bạn nhé