Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

23 tháng 2 lúc 13:57

b: 

A nằm giữa B và C

=>BA+AC=BC

=>BA+AC=4(1)

B nằm giữa A và D

D nằm giữa O và A

=>OD+DA=OA

=>2+DA=5

=>DA=3 cm.

Ta có DB+BA =DA

DB+BA=3 (2)

Từ (1), (2) suy ra AC-DB=1(3)

=>2BD-BD=1

=>BD=1

=>AC=2cm

3 tháng 1 2017 lúc 18:51

A I K B 7cm 4cm 2cm
a. Chứng tỏ rằng I nằm giữa A và K
Ta có: AB < BK (vì 2cm < 7cm)
Nên: Điểm A nằm giữa B và K
=> AB + AK = BK
Hay 2 + AK = 7
=> AK = 7 - 2 = 5(cm)
Mà: AI < AK (vì 4cm < 5cm)
=> Điểm I nằm giữa A và K
b. Tính IK?
Ta có: Điểm I nằm giữa A và K
=> AI + IK = AK
Hay 4 + IK = 5
=> IK = 5 - 4 = 1(cm)

6 tháng 11 2015 lúc 16:21

**** di

6 tháng 11 2015 lúc 16:23

dựa vào hình vẽ bạn suy ra!

3 tháng 11 2016 lúc 7:32

Cho đoạn thẳng AB dài 7 cm.Trên tia ab lấy điểm I sao cho AI bằng 4cm.Trên tia Ba lấy điểm K sao cho bk=2cm

 a) hãy chứng tỏ rằng điểm I nằm giữa A và K

 b)tính IK

bài giải

ABIK

Vì I thuộc đoạn thẳng AB nên I nằm giữa 2 điểm A và B => AI và IB là 2 tia đối nhau

mà K thuộc đoạn thẳng IB => I nằm giữa 2 điểm A và K

b, từ đó => AI+IB=AB

                 IB = AB-AI

          IB     = 7-4= 3cm

vì K thuộc đoạn thẳng IB nên K nằm giữa I và B

=> IK+KB=IB

=> IK= IN-KB

=> IK= 3-2 = 1cm

vậy IK = 1cm

1 tháng 1 2018 lúc 19:59

câu c đâu

10 tháng 2 2016 lúc 11:10

ta co 

ab =7 cm 

ab =ai +ik +kb =4+ik +2 

=> ik =1

vay ak = 4+2 =6 

vi ai< ak 

=> i nằm giữa a và k

​vẽ hình để dễ thấy nhé!!!!!!!!! 

13 tháng 5 2015 lúc 20:37

Vì i= 4cm nằm trên tia ab =7cm nên suy ra a sẽ nằm giữa a và b (hình như trog sách có định lí gì gì về cái này á,bạn ghi ra đây nhé) (1)

Mà k nằm trên tia bk =2 cm mà  ib= 3cm (ib=ab-ai=7-4=3cm) nên suy ra b sẽ nằm giữa ik (2)

Từ (1) và (2) suy ra i nằm giữa a và k.

b/Ta có ik = ib + bk

ik=3+2=5(cm)

Ko biết đúng không nữa,nếu bạn thấy đúng thì nhấn vào ''đúng'' giúp mình nhé^^

 

3 tháng 11 2016 lúc 7:35

Cho đoạn thẳng AB dài 7 cm.Trên tia ab lấy điểm I sao cho AI bằng 4cm.Trên tia Ba lấy điểm K sao cho bk=2cm

 a) hãy chứng tỏ rằng điểm I nằm giữa A và K

 b)tính IK

bài giải

ABIK

Vì I thuộc đoạn thẳng AB nên I nằm giữa 2 điểm A và B => AI và IB là 2 tia đối nhau

mà K thuộc đoạn thẳng IB => I nằm giữa 2 điểm A và K

b, từ đó => AI+IB=AB

                 IB = AB-AI

          IB     = 7-4= 3cm

vì K thuộc đoạn thẳng IB nên K nằm giữa I và B

=> IK+KB=IB

=> IK= IN-KB

=> IK= 3-2 = 1cm

vậy IK = 1cm