Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

9 tháng 3 2021 lúc 14:02

Đề sai bạn nhé , bạn xem lại số liệu của liên kết hidro giùm mình nhé

4 tháng 3 2022 lúc 20:15

Số lk Hidro là 2050 á.

 

3 tháng 3 2019 lúc 20:23

Trên mARN có: X = 30% - U

G = U + 10% => A = 60% - U

TH1: Tỉ lệ T và G trên là của mạch mã gốc => tỉ lệ trên mARN: A=20%, X=30% => U=0% => Loại

TH2: Tỉ lệ T và G trên là của mạch bổ sung => tỉ lệ trên mARN: U= 20% => A= 40%, X= 10%, G=30%

Mà U=240 => mạch mã gốc mARN mạch bổ sung

A = U = T = 20%=240

T = A = A = 40%= 480

G = X = X = 10%=120

X = G = G = 30%=360

3 tháng 3 2019 lúc 20:22

Trên mARN có: X = 30% - U

G = U + 10% => A = 60% - U

TH1: Tỉ lệ T và G trên là của mạch mã gốc => tỉ lệ trên mARN: A=20%, X=30% => U=0% => Loại

TH2: Tỉ lệ T và G trên là của mạch bổ sung => tỉ lệ trên mARN: U= 20% => A= 40%, X= 10%, G=30%

Mà U=240 => mạch mã gốc mARN mạch bổ sung

A = U = T = 20%=240

T = A = A = 40%= 480

G = X = X = 10%=120

X = G = G = 30%=360

26 tháng 1 2019 lúc 11:12

Theo đề ta có: %X1-%A1=10% =>%A1= %X1-10%

%G1-%X1=20% => %G1= %X1+20%

%A2-%G2=10% => %T1-%X1=10%=> %T1=%X1+10%

Mà: %A1+%T1+%G1+%X1=100%

<=> (%X1-10)+(%X1+10) +(%X1+20)+%X1=100%

<=>4X1= 80

<=>X1=%G2=20%

=> %G1= %X2=%X1+20=40%

%T1=%A2=%X1+10=30%

%A1=%T2=%X1-10=10%

=> %A=%T=(%A1+%A2)/2=(10+30)/2=20%

%G=%X=(%G1+%G2)=(40+20)/2=30%

Ta có: X1=G2=300( NU)

G1=X2=(40/20)*300=600(NU)

A1=T2=(10/20)*300=150(NU)

T1=A2=(30/20)*300=450(NU)

=>A=T=150+450=600

G=X=600+300=900

b. Ta có:

Nếu mạch 1 là mạch khuôn: => k=Utd/A1= 600/150=4 (nhận)

Nếu mạch 2 là mạch khuôn:=>k=Utd/A2=600/450=4/5(LOẠI)

Vậy mạch 1 là mạch khuôn

--> Gr= X1= 300(NU)

Xr=900-300=600(nu)

Ar=T1=450(Nu)

Ur= A1= 150

c/ Atd=4.Ar=4.450=1800

Utd = 600

Gtd= 4.Gr=4.300=1200

Xtd=4.Xr=4.600=2400

10 tháng 12 2021 lúc 20:41

N = 90 . 20 = 1800 nu

A = T = 20% . 1800 = 360

G = X = 30% . 1800 = 540

a.

A1 = T2 = 15% -> A1 = T2 = 15% . 900 =  135 nu

T1 = A2 = 25% -> T1 = A2 = 25% . 900 =  225 nu

X1 = G2 = 40% -> X1 = G2 = 40% . 900 = 360 nu

G1 = X2 = 20% -> G1 = X2 = 20%. 900 = 180 nu

b.

mA = T2 = 15% -> A1 = T2 = 15% . 900 =  135 nu

mT = A2 = 25% -> T1 = A2 = 25% . 900 =  225 nu

mX = G2 = 40% -> X1 = G2 = 40% . 900 = 360 nu

mG = X2 = 20% -> G1 = X2 = 20%. 900 = 180 nu

10 tháng 12 2021 lúc 20:42
19 tháng 9 2018 lúc 17:04

Hỏi đáp Sinh học