Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 3 lúc 21:06

a/Số học sinh tham gia đại hội thể dục thể thao:
\(45\times\dfrac{2}{5}=18\)(học sinh)
b/Tỉ số phần trăm giữa số học sinh tham gia đại hội thể dục thể thao và số hocjc sinh cả lớp:
\(\dfrac{2}{5}=0,4=40\%\)
#DatNe

19 tháng 3 lúc 21:03

mk cần gấp helppppppp meeeeeee mai mk thi r

22 tháng 3 2022 lúc 21:45

c

22 tháng 3 2022 lúc 21:46

c

10 tháng 3 2022 lúc 8:50

a: Trong 4 giờ làm được:

1/6x4=2/3(công việc)

b: Tỉ số phần trăm giữa số học sinh sinh tham gia và số học sinh cả lớp là:

18:45=40%

11 tháng 5 2017 lúc 15:58

4/3 số học sinh nữ là:

27 * 4/3 = 36 ( em )

 Số học sinh nam là:

36 : 75% = 48 ( em )

Số học sinh khối 6 là :

36 + 48 =84 ( em )

11 tháng 5 2017 lúc 15:56

75% = 3/4 

3/4 số học sinh nam khối 6 của trường đã tham gia đại hội đó :

  27 x 4/3 = 36 ( học sinh )

Số học sinh nam khối 6 của trường đã tham gia đại hội đó :

 36 : 3/4 = 48 ( học sinh )

Số học sinh khối 6 của trường đã tham gia đại hội đó :

48 + 36 = 84 ( học sinh )

đ/s : ....

11 tháng 5 2017 lúc 15:54

\(\dfrac{4}{3}\) số học sinh nữ là:

27 x \(\dfrac{4}{3}\)=36 (h/s)

Số học sinh nam là:

36 : 75%= 48 (h/s)

Số h/s khối 6 là:

27 +48 =75 (h/s)

Đ/s:75 học sinh

\(\frac{4}{3}\)số học sinh nữ là:

27 x \(\frac{4}{3}\)= 36 (học sinh)

Số học sinh nam là:

36 : 75% = 48 (học sinh)

Số học sinh khối 6 là:

27 + 48 = 75 (học sinh)

Đáp số:75 học sinh

Hk 

tốt

4 tháng 5 2019 lúc 20:50

#)Giải :

         \(\frac{4}{3}\)số h/s nữ là :

                27 x \(\frac{4}{3}\)= 36 ( h/s )

         Số h/s nam là :

               36 : 75 x 100 = 48 ( h/s nam ) 

         Số h/s khối 6 là :

               36 + 48 = 84 ( h/s )

                               Đ/số : 84 học sinh.

           #~Will~be~Pens~#

                 

20 tháng 3 2020 lúc 14:27

bạn ơi hình như đề sao ý ạ