Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

30 tháng 3 lúc 16:45

Mỗi cạnh dài số mi-li-mét là :

`2412 : 3= 804(mm)`

Đáp số : `804mm`

14 tháng 12 2022 lúc 20:39

a5m dây

 

14 tháng 12 2022 lúc 20:41

a

Akai Haruma
Akai Haruma Giáo viên
5 tháng 1 lúc 18:41

Lời giải:

a. Đổi 4 dm = 40 cm 

Chu vi tam giác: $15+50+40=105$ (cm)

----------------

 Đổi 6m = 600 cm 

Chu vi tam giác: $5+6+600=611$ (cm)

b.

Đổi 4m = 400 cm ; 57 dm = 570 cm 

Chu vi tam giác: $400+570+25=995$ (cm)

------------------

Đổi 7m = 700 cm ; 9 dm = 90 cm 

Chu vi tam giác: $5+700+90=795$ (cm)

2 tháng 2 lúc 19:33

Chịu 

28 tháng 3 2022 lúc 16:53

undefined

28 tháng 3 2022 lúc 20:16

7cm

Độ dài cạnh hình tam giác là 40cm, độ dài cạnh hình tứ giác là 30cm.

Giải thích các bước giải:

Vì mỗi cạnh của tam giác dài hơn mỗi cạnh của tứ giác 10cm nên 3 cạnh của tam giác dài hơn 3 cạnh tứ giác là: 10 x 3 = 30 (cm)

Đề cho chu vi hình tam giác bằng chu vi hình tứ giác.

Mà chu vi của hình tam giác là tổng ba cạnh, chu vi hình tứ giác là tổng 4 cạnh, phần nhiều hơn 30 đó là 1 cạnh của hình tứ giác.

Vậy cạnh của tứ giác bằng 30 (cm).

Vì cạnh tam giác dài hơn mỗi cạnh tứ giác 10cm nên cạnh tam giác bằng :

30 + 10 = 40 (cm).

11 tháng 12 2017 lúc 10:29

Đáp án C

4 tháng 12 2021 lúc 15:01

50+103+67=50+170=220(cm)

4 tháng 12 2021 lúc 21:42

220

 

16 tháng 9 2019 lúc 4:21

Đáp án C