Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

6 tháng 3 2022 lúc 22:15

Số vòng dây cuộn thứ cấp:

\(\dfrac{U_1}{U_2}=\dfrac{N_1}{N_2}\Rightarrow\dfrac{220}{110}=\dfrac{1500}{N_2}\)

\(\Rightarrow N_2=750\) vòng

Hôm kia lúc 21:04

\(\dfrac{U_1}{U_2}=\dfrac{n_1}{n_2}\Rightarrow n_2=\dfrac{U_2n_1}{U_1}=\dfrac{6\cdot4400}{220}=120\) (vòng)

6 tháng 3 2022 lúc 22:30

Hiệu điện thế hai đầu cuộn thứ cấp:

\(\dfrac{U_1}{U_2}=\dfrac{N_1}{N_2}\Rightarrow\dfrac{220}{U_2}=\dfrac{2400}{240}\)

\(\Rightarrow U_2=22V\)

18 tháng 3 lúc 19:18

Hiệu điện thế ở hai đầu cuộn dây thứ cấp:

Ta có \(\dfrac{U_1}{U_2}=\dfrac{n_1}{n_2}=U_2=\dfrac{U_1.n_2}{n_1}=\dfrac{220.120}{2400}=11V\)

28 tháng 2 2022 lúc 14:15

Ta có: \(\dfrac{U_1}{U_2}=\dfrac{N_1}{N_2}\Rightarrow\dfrac{220}{110}=\dfrac{4400}{N_2}\)

\(\Rightarrow N_2=2200\) vòng

Chọn A

28 tháng 2 2022 lúc 14:13

220 vòng :)?

17 tháng 4 2022 lúc 21:10

Ta có: \(\dfrac{U1}{U2}=\dfrac{n1}{n2}\Rightarrow U2=\dfrac{U1\cdot n2}{n1}=\dfrac{220\cdot120}{4400}=6V\)

14 tháng 3 lúc 5:57

Hiệu điện thế ở hai đầu dây cuộn thứ cấp:

Ta có: \(\dfrac{U_1}{U_2}=\dfrac{n_1}{n_2}\)

\(\Rightarrow U_2=\dfrac{U_1.n_2}{n_1}=\dfrac{220.240}{4400}=12V\)

13 tháng 3 lúc 17:41

Điện ở hai đầu cuộn thứ cấp là:

Ta có: \(\dfrac{U_1}{U_2}=\dfrac{n_1}{n_2}\Rightarrow U_2=\dfrac{U_1.n_2}{n_1}=\dfrac{220.240}{4400}=12V\)