Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

4 tháng 1 lúc 15:26

a. 99 - (-55) : 5 + \(2022^0\)

= 99 - (-11) + 1

= 110 +1

=111

b. = \(\left[\left(-35\right)+\left(-65\right)\right]+\left(127+73\right)\)

= -100 + 200

= 100

4 tháng 1 lúc 16:01

Thầy, lớp 6 sao toán khó vậy? đã vậy có 1 điểm à.

23 tháng 7 2018 lúc 7:59

a ) 2 15 b ) − 2 5 c ) 1 d ) 1 e ) − 5 3 f ) 0 g ) 2 3 5 h ) 1

 

18 tháng 2 2020 lúc 20:47

=(-968+68)+(-35-65)

=-900+(-100)

=-1000

18 tháng 2 2020 lúc 20:51

\(-968-35+68-65\)

\(=\left(968-68\right)+\left(-35-65\right)\)

\(=900+\left(-100\right)\)

\(=-1000\)

Chúc bạn học tốt~~~

Mình không chắc nữa nhưng bạn cứ làm thử đi nha !!!!

10 tháng 12 2021 lúc 17:35

Bài 2: Tính nhanh

 

a) 29 + 132 + 237 + 868 + 3

 = 29+(132+858)+(237+3)

=29+990+240

=1259

 

10 tháng 12 2021 lúc 18:10

hình như bạn làm sai á

 

9 tháng 9 2016 lúc 20:21

=0

nếu muốn có cách giải thì phải k 2 phát

10 tháng 6 2018 lúc 7:45

=(1+...2005)x(125x1001x127-127x1001x125)

=(1+...2005)x0

=0

Chúc bạn học giỏi 

TL:

b) (-5).(-23) + 21 : (-7) + 20220

= (-5) . (-8) + 21 : (-7) + 1

= 40 + -3 + 1

= 38

HT

Câu 1: Thực hiện các phép tính (tính nhanh nếu có thể)A. 18 . 7 + 65 : 13                              B. (-564) + [(-724) + 564 + 224]C. 3 . (-5)2 + 2 . (-6)0 – 56 : 7              C. 1024 : 25 + 140 : (38 + 25) – 723 : 721Câu 2: Tìm x biết:A. 128 – 3 . (x + 4) = 23                     B. 4 – (15 – x) = 286 – (25 + 126)C. 40:x, 20:x và x lớn nhất                           D. x – (18 – x) = x – 9Câu 3:1) Một đội tình nguyện gồm 60 nam và 72 nữ dự định chia thành...
Đọc tiếp

Câu 1: Thực hiện các phép tính (tính nhanh nếu có thể)

A. 18 . 7 + 65 : 13                              B. (-564) + [(-724) + 564 + 224]

C. 3 . (-5)2 + 2 . (-6)0 – 56 : 7              C. 1024 : 25 + 140 : (38 + 25) – 723 : 721

Câu 2: Tìm x biết:

A. 128 – 3 . (x + 4) = 23                     B. 4 – (15 – x) = 286 – (25 + 126)

C. 40:x, 20:x và x lớn nhất                           D. x – (18 – x) = x – 9

Câu 3:

1) Một đội tình nguyện gồm 60 nam và 72 nữ dự định chia thành các nhóm sao cho số nam và số nữ ở mỗi nhóm đều nhau. Hỏi có thể chia thành nhiều nhất mấy nhóm? Khi đó mỗi nhóm có bao nhiêu nam và bao nhiêu nữ?

2) Con diều của An bay bao 15m (so với mặt đất). Sau một lúc độ cao của con diều tăng 2m, rồi sau đó lại giảm 3m. Hỏi chiếc diều ở độ cao bao nhiêu (so với mặt đất) sau hai lần thay đổi?
Giúp mik

1
10 tháng 1 2022 lúc 8:18

Câu 1: 

a: =126+5=131

b: =-564-724+564+224=-500

c: =3x25+2-8

=75+2-8

=77-8

=69

d: =1024:32+140:70-49

=32-49+2

=-15

10 tháng 1 2022 lúc 9:15

cảm ơn nhaundefined

25 tháng 4 2022 lúc 21:04

khó nhìn quá e chỉnh lại đi nha

28 tháng 2 lúc 20:16

`a)3/5+(-4/9)`

`=3/5-4/9`

`=27/45-20/45`

`=7/45`

`b)3/5+2/5 . 15/8`

`=3/5 + 30/40`

`=3/5+3/4`

`=12/20+15/20`

`=27/20`

`c)7/2 . 8/13 + 8/13 . (-5/2)`

`=8/13 . (7/2 +(-5)/2)`

`=8/13 . 1`

`=8/13`

`d)-5/17 . (-9/23)+9/23 . (-22/17) + 11 9/23`

`=-5/17 . (-9/23) + 9/23 . (-1) . 22/17 + 11 + 9/23`

`=-5/17 . (-9/23) + (-9/23) . 22/17+11+9/23`

`= -9/23 ( -5/17 + 22/17)+11+9/23`

`= - 9/23 . 1+11+9/23`

`=-9/23+11+9/23`

`=(-9/23+9/23)+11`

`=0+11`

`=11`

28 tháng 2 lúc 20:03

a: =27/45-20/45=7/45

b: =3/5+30/40

=3/5+3/4

=12/20+15/20

=27/20

c: =8/13(7/2-5/2+1)=8/13*2=16/13

d: =9/23*5/17-9/23*22/17+11+9/23

=-9/23+11+9/23

=11

 

7 tháng 12 2021 lúc 7:52

À câu này giải theo cách này e nhé!

E tham khảo nha:(-- được xem là +)

=>(2020+27)+(2020-73)-129

=2047+1947-129=3865