Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

6 tháng 4 2016 lúc 12:19

Chu vi hình vuông = 4 lần cạnh hình vuông

Chu vi hình chữ nhật = 2 lần cạnh hình vuông + 2 lần chiều rộng

Chu vi hình vuông hơn chu hcn là 32 m

=> 2 lần cạnh hình vuông hơn 2 lần chiều rộng hcn là: 32

=> Cạnh hình vuông hơn chiều rộng hcn là: 32 : 2 = 16 m

Diện tích hv hơn diện tích hcn là diện tích hcn có 1 cạnh bằng 16m và 1 cạnh bằng cạnh hv

Cạnh hv bằng 384 : 16 = 24 m

Chiều rộng hcn là: 24 - 16 = 8 m

Diện tích hcn là: 24 x 8 = 192 m2 

6 tháng 4 2016 lúc 12:25

Chu vi hình vuông = 4 lần cạnh hình vuông

Chu vi hình chữ nhật = 2 lần cạnh hình vuông + 2 lần chiều rộng

Chu vi hình vuông hơn chu hcn là 32 m

=> 2 lần cạnh hình vuông hơn 2 lần chiều rộng hcn là: 32

=> Cạnh hình vuông hơn chiều rộng hcn là: 32 : 2 = 16 m

Diện tích hv hơn diện tích hcn là diện tích hcn có 1 cạnh bằng 16m và 1 cạnh bằng cạnh hv

Cạnh hv bằng 384 : 16 = 24 m

Chiều rộng hcn là: 24 - 16 = 8 m

Diện tích hcn là: 24 x 8 = 192 m2 

17 tháng 2 2022 lúc 15:39

a: Nửa chu vi là:

3/2(dm)

Chiều dài là:

\(\left(\dfrac{3}{2}+\dfrac{1}{6}\right):2=\dfrac{5}{6}\left(m\right)\)

Chiều rộng là 5/6-1/6=2/3(m)

Diện tích là \(\dfrac{5}{6}\cdot\dfrac{2}{3}=\dfrac{10}{18}=\dfrac{5}{9}\left(dm^2\right)\)

b: Độ dài cạnh hình vuông là: \(\dfrac{3}{4}\left(dm\right)\)

Diện tích là: \(\left(\dfrac{3}{4}\right)^2=\dfrac{9}{16}\left(dm^2\right)\)

29 tháng 8 2015 lúc 10:55

Bạn có thể vào câu tương tự nhé!!!

20 tháng 6 2017 lúc 10:06

Bài giải

Chiều rộng hình chữ nhật là :

5 x 2 = 10 cm

Chiều dài hình chữ nhật là :

10 : 5 x 8 = 16 cm

a. Chu vi hình chữ nhật là : ( 10 + 16 ) x 2 = 52 cm

b. Diện thích hình chữa nhật là : 10 x 16 = 160 cm2

b. Diện tích hình vuông là : 5 x 5 = 25 cm2

Diện tích hình vuông so với hình chữ nhật là:

25 : 160 = 25/160 = 5/31 ( lần )

C. Diễn tính hình chữ nhật gấp diện tích hình vuông là :

160 : 25 = 6 ( dư 10)

Vậy Hình chữ nhật chữa nhiều nhất 6 hình vuông nhỏ.

D. Tính tương tự phần a nhé.