Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

21 tháng 3 2018 lúc 18:43

Đáy bé là:

       112*3/4=84(m)

Chiều cao là:

       112-42=70(m)

Diện tích thửa ruộng là:

       (112+80)*70:2=6720 (m2)

Dện tích phần đất trồng lúa là:

       6720*45:100=3024(m2)

              Đáp số:....

2 tháng 2 lúc 21:58

Đáy lớn của mảnh  đất hình thang:

\(40\times\dfrac{5}{4}=50m\)

Diện tích của mảnh đất hình thang:

\(\dfrac{\left(50+40\right)\times40}{2}=1800m^2\)

Coi diện tích cả mảnh đất đó là 100% thì diện tích phần đất trồng cây: \(100\%-25\%-42\%=33\%\)

Diện tích phần đất trồng cây:

\(1800:100\times33=594m^2\)

Đáp số: \(594m^2\).

 

2 tháng 2 lúc 22:01

đáy lớn mảnh đất đó là : \(40\times\dfrac{5}{4}=50\left(m\right)\)

diện tích mảnh đất là : \(\dfrac{\left(40+50\right)\times40}{2}=1800\left(m^2\right)\)

diện tích phần trồng cây chiếm số phần trăm diện tích mảnh đất là :

                   \(100-25-42=33\left(phantram\right)\)

diện tích trồng cây là : \(1800\times\dfrac{33}{100}=594\left(m^2\right)\)

                           \(ds...\)

bài 1 : một mảnh vườn hình thang có diện tính bằng diện tính hình tam giác có cạnh đáy là 50m vá chiều cao là 37,5m :   a, tìm độ dài đáy lớn đáy bé của mảnh vườn hình thang biết chiều cao của mảnh vườn hình thang là 25m và đáy bé bằng 2/3 đáy lớn .   b, trong mảnh vườn người ta trồng 40 phần trăm diện tích đất là trồng cam tính diện tích đất trồng cam?bài 2 :một thửa ruộng hình thang...
Đọc tiếp

bài 1 : một mảnh vườn hình thang có diện tính bằng diện tính hình tam giác có cạnh đáy là 50m vá chiều cao là 37,5m :

   a, tìm độ dài đáy lớn đáy bé của mảnh vườn hình thang biết chiều cao của mảnh vườn hình thang là 25m và đáy bé bằng 2/3 đáy lớn .

   b, trong mảnh vườn người ta trồng 40 phần trăm diện tích đất là trồng cam tính diện tích đất trồng cam?

bài 2 :một thửa ruộng hình thang có đáy bé bằng 42m đáy lớn bằng 1,5 lần đáy bé đường cao bằng 2/5 tổng hai đáy .

a, tính diện tính thửa ruộng đó .

b, người ta cấy lúa trên thửa ruộng đó cứ mỗi dam2 thu hoạch được 60 kg thóc hỏi trên thửa ruộng đó thu được bao nhiêu tạ thóc  ?

bài 3: một hình thang có hiệu 2 đáy bằng 12cm đáy bé bằng 3/5 đáy lớn đáy lớn bằng 3/2 chiều cao tính diện tích hình thang đó ?

các anh  chị giúp em làm bài tập nhé !

1

Bài 1 : 

Diện tích hình tam giác hay hình thang đó là :

   50 x 37,5 : 2 = 937,5 ( m2 )

a) Tổng độ dài hai đáy của hình thang đó là ;

     937,5 x 2 : 25 = 75 ( m )

Ta có sơ đồ : Bạn vẽ theo dạng Tổng - Tỉ nha !

Theo sơ đồ , tổng số phần bằng nhau là :

    2 + 3 = 5 ( phần )

Đáy lớn của hình thang đó là :

   ( 75 : 5 ) x 3 = 45 ( m )

Đáy bé của hình thang đó là :

   75 - 45 = 30 ( m )

b) Diện tích đất trồng cam đó là :

    937,5 : 100 x 40 = 375 ( m2 )

        Đáp số : a) Đáy lớn : 45 m ; Đáy bé : 30 m 

                         b) 375 m2 

Bài 2 : 

Đáy lớn thửa ruộng đó là :

   42 x 1,5 = 63 ( m )

Chiều cao thửa ruộng đó là :

  ( 42 + 63 ) x 2/3 = 70 ( m )

a) Diện tích thửa ruộng đó là :

     ( 63 + 42 ) x 70 : 2 = 3675 ( m2 )

b) Đổi 3675 m2 = 36,75 dam2 

 Trên thửa ruộng đó thu hoạch được tất cả số thóc là :

    ( 36,75 : 1 ) x 60 = 2205 ( kg ) = 22,05 ( tạ )

           Đáp số : a) 3675 m2 

                            b) 22,05 tạ thóc 

Bài 3 : 

Ta có sơ đồ : bạn vẽ theo dạng Hiệu - Tỉ nha !

Theo sơ đồ , hiệu số phần bằng nhau là : 

     5 - 3 = 2 ( phần )

Đáy bé hình thang đó là :

    ( 12 : 2 ) x 3 = 18 ( cm )

Đáy lớn hình thang đó là :

     18 + 12 = 30 ( cm )

Chiều cao hình thang đó là :

   30 x 3/2 = 45 ( cm )

Diện tích hình thang đó là :

   ( 30 + 18 ) x 45 : 2 = 1080 ( cm2 )

         Đáp số : 1080 cm2 

Bài 6: Đáy lớn của hình thang là:

               40×32=60 (m)

Chiều cao của hình thang là:

               (60+40):2=50 (m)

Diện tích của hình thang là:

               (60+40)×50:2=1250 (m2)

Diện tích xây nhà là:

              1250:100×50=625 (m2)

Diện tích để làm vườn là:

               1250:100×30=375 (m2)

Diện tích trồng hoa là:

               1250−625−375=250 (m2)

                                 Đáp số: Diện tích xây nhà là 625 m2

                                                Diện tích làm vườn là 375 m2

                                                Diện tích trồng hoa là 250 m2

5 tháng 2 lúc 19:03

tính diện tích hình thanh có đá lớn 54 m;  đáy bé bằng 2/3 đáy lớn và bằng 3/5 chiều coa.

11 tháng 6 2016 lúc 11:12


Đáy lớn mảnh đất hình thang là :
     30 x 7/5 = 42 ( m )
Chiều cao mảnh đất hình thang là :
    42 x 2/7 = 12 ( m )
a, Diện tích mảnh đất hình thang đó là :
   ( 30 + 42 ) x 12 : 2 = 432 ( m2 )
b, Diện tích đất trồng rau là :
    432 x 35 : 100 = 151,2 ( m2 )
     Đáp số : a, 432 m2
                  b, 151,2 m2

Phan Bá Quân bài này dễ mà

11 tháng 6 2016 lúc 10:31

Đáy lớn mảnh đất hình thang là :

     30 x 7/5 = 42 ( m )

Chiều cao mảnh đất hình thang là :

    42 x 2/7 = 12 ( m )

a, Diện tích mảnh đất hình thang đó là :

   ( 30 + 42 ) x 12 : 2 = 432 ( m2 )

b, Diện tích đất trồng rau là :

    432 x 35 : 100 = 151,2 ( m2 )

     Đáp số : a, 432 m2

                  b, 151,2 m2