Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

28 tháng 10 2016 lúc 19:04

hello

2 tháng 11 2019 lúc 15:21

VÃI CỨT
 

2 tháng 11 2019 lúc 15:51

- Diện tích tam giác ABC là: 30 x 60 : 2 = 900 (cm2)

- Nối B với K Ta có Diện tích tam giác BCK bằng 1/3 diện tích tam giác ABC (Vì CK = KG =AG nên CK = 1/3 AC và có chung chiều cao hạ từ B xuống AC) Vậy Diện tích tam giác BCK là: 900 : 3 = 300(cm2)

- Diện tích hình ABK là: 900 - 300 = 600(cm2)

- Diện tích tam giác BDK = 1/3 diện tích tam giác ABK (Do AE=ED=DB nên BD - 1/3 AB và có chung chiều cao hạ từ K xuống AB)

Diện tích tam giác ADK là: 600 - 600 : 3 = 400(cm2)

Nối K với E ta cũng được diện tích tam giác EDK = 1/2 Diện tích tam giác ADK (Do AE = DE và chung chiều cao hạ từ K xuống AD) và diện tích tam giác AEG = 1/2 Diện tích tam giác AEK (Do AG = GK và chung chiều cao hạ từ E xuống AK)

Hay Diện tích tam giác AGE = 1/4 Diện tích tam giác  ADK

Vậy diện tích hình DEGK là: 400 - 400 : 4 = 300(cm2)

6 tháng 5 2020 lúc 21:36

300 nha

15 tháng 1 2021 lúc 10:06

ai mà biết được tôi mới học lớp 5 thôi

30 tháng 3 2016 lúc 11:38

SABC = 60 x 30 : 2 = 900 (m2)

SDCB = 1/3SABC = 900:3 = 300 (m2)

(DB=1/3AB; 2 tam giác có chung đường cao kẻ từ C)

SADC = 900-300 = 600 (m2)

Tương tự: SDCK = 1/3SADC = 600 : 6 = 200 (m2)

SADK= 600 – 200 = 400 (m2)

SDKG = SDGA = SADK : 2 = 400 : 2 = 200 (m2)

SGED = SGDA : 2 = 200 : 2 = 100 (m2)

SGEDK = SGED + SGDK = 100 + 200 = 300 (m2)

15 tháng 7 2016 lúc 15:29

chịu, tui vẽ tùm lum là la mà ko ra dc kết quả