Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

26 tháng 1 lúc 9:26

Xin chào các cậu mình tên là Nguyễn Ngọc Anh sinh năm 2004

 

26 tháng 1 lúc 9:26

Mong mọi người sẽ giúp đỡ cho mình vì bạn đang có bài báo cáo giúp cho mình được không

10 tháng 6 2021 lúc 17:15

\(a)\)

Gọi phân số có mẫu số là \(x\), ta có:

\(\frac{3}{7}< \frac{15}{x}< \frac{5}{8}\)

\(\Rightarrow\frac{15}{35}< \frac{15}{x}< \frac{15}{24}\)

\(\Rightarrow24< x< 35\)

\(\Rightarrow x\in\left\{25;26;27;28;29;30;31;32;33;34\right\}\)

Vậy ...

10 tháng 6 2021 lúc 19:00

\(b)\)

Gọi phân số có tử số là \(x\), ta có:

\(-\frac{2}{3}< \frac{x}{12}< -\frac{1}{4}\)

\(\Rightarrow\frac{-8}{12}< \frac{x}{12}< \frac{-3}{12}\)

\(\Rightarrow-8< x< -3\)

\(\Rightarrow x\in\left\{-7;-6;-5;-4\right\}\)

Vậy ...

1 tháng 4 2021 lúc 20:40

a) Gọi phân số cần tìm có dạng là \(\dfrac{a}{12}\)

Theo đề, ta có: \(\dfrac{-2}{3}< \dfrac{a}{12}< \dfrac{-1}{4}\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{-8}{12}< \dfrac{a}{12}< \dfrac{-3}{12}\)

\(\Leftrightarrow-8< a< -3\)

\(\Leftrightarrow a\in\left\{-7;-6;-5;-4\right\}\)

Vậy: Các phân số cần tìm là \(\dfrac{-7}{12};\dfrac{-6}{12};\dfrac{-5}{12};\dfrac{-4}{12}\)

1 tháng 4 2021 lúc 20:42

b) Gọi phân số cần tìm có dạng là \(\dfrac{15}{a}\left(a\ne0\right)\)

Theo đề, ta có: \(\dfrac{3}{7}< \dfrac{15}{a}< \dfrac{5}{8}\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{15}{35}< \dfrac{15}{a}< \dfrac{15}{24}\)

Vậy: Các phân số cần tìm là \(\dfrac{15}{34};\dfrac{15}{33};...;\dfrac{15}{25}\)

21 tháng 3 2016 lúc 18:24

giúp tôi đi

11 tháng 5 2021 lúc 18:42

Quy đồng lên ta được: \(-\frac{2}{3}=-\frac{8}{12}\)

                                    \(-\frac{1}{4}=-\frac{3}{12}\)

Tất cả phân số có mẫu là 12 lớn hơn \(-\frac{2}{3}\) và nhỏ hơn \(-\frac{1}{4}\) là:

\(-\frac{4}{12};-\frac{5}{12};-\frac{6}{12};-\frac{7}{12}\)

Vậy tất cả các phân số có mẫu là 12 lớn hơn \(-\frac{2}{3}\) và nhỏ hơn \(-\frac{1}{4}\) là:

\(-\frac{4}{12};-\frac{5}{12};-\frac{6}{12};-\frac{7}{12}\)

22 tháng 3 2017 lúc 20:22

ta có : \(\frac{-2}{3}< x< \frac{-1}{4}\)

<=> \(\frac{-8}{12}< x< \frac{-3}{12}\)

<=> \(x=\hept{\begin{cases}\\\end{cases}}\frac{-7}{12};\frac{-6}{12};\frac{-5}{12};\frac{-4}{12}\)

22 tháng 3 2017 lúc 20:28

thanks