Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

11 tháng 8 2017 lúc 14:10

Sau khi bán đàn gà thứ nhất còn lại số con là'

        \(36\times\frac{1}{4}=9\) con

Trước khi bán đàn gà thứ hi còn lại số con là

         \(9+15=24\) con

                          Đáp số: Đàn gà thứ nhất: 9 con

                                       Đàn gà thứ hai: 24 con

11 tháng 8 2017 lúc 14:11

Đàn gà thứ 2 còn 31

K mik nhe

Nh

16 tháng 11 2021 lúc 18:15

Ta có số tròn chục nhỏ hơn 55 và 45 là: 50

Số con gà ở đàn gà thứ nhất là 50 con

1/2 đàn gà thứ nhất là: 50:2=25 (con gà)

Vậy trước khi bán đàn gà thứ 2 có số con gà là: 25+12=37 (con gà)

                  Đáp số: 37 con gà

21 tháng 11 2019 lúc 20:40

bạn Vô Danh ơi 

số gà còn lại gấp 7 lần số gà trống trong đàn

không phải gấp 7 làn số gà trống còn lại

13 tháng 11 2021 lúc 21:33

số gà trống trong đàn có 8 con

18 tháng 6 2020 lúc 20:37

tao ở nhà kiếm tiền cho mầy đi học mà mầy học ngu tới mức phải lên đây hỏi ư?con ngu🖕🏿🖕🏾🖕🏽🖕🏻🖕🖕🏼

22 tháng 6 2020 lúc 22:13

Thằng bông kia cút phắn xéo ngay, tao thừa biết đáp án và tao ko cần mày trả lời 

25 tháng 11 2017 lúc 18:37

1/4 số gà là:

1/4 x 48 = 12 (con)

số gà đã bán là:

48 - 12 = 36 (con)

đ\s..........

25 tháng 11 2017 lúc 18:39

1/4 số gà là :

48 * 1/4 = 12 ( con )

Số con gà đã bán là :

48 - 12 = 36 ( con ) 

Đáp số : 36 con

^-^

4 tháng 4 2022 lúc 15:42
Lần thứ nhất bán: 80000 × 1/2 = 40000 (con gà) Lần thứ 2 bán : 80000 × 1/5 = 16000 ( con gà) Sau hai lần bán số gà còn trong trang trại là 80000 - ( 40000 + 16000)= 24000 (con gà) Đáp số : 24000 Con gà
3 tháng 2 2021 lúc 20:15

tlyr8uet6ywi jnfbc n

4 tháng 2 2021 lúc 8:54

có số con vịt trước khi bán  là :                                                                                                                                                                                     27 x 9 =243(con vịt )                                                                                                                                                                                     có số con vịt sau khi bán là :                                                                                                                                                                                       243:27 =......(        )                                                                                                                                                                                    có số con gà trước khi bán là :                                                                                                                                                                                     30 x 3= 90 (con gà )                                                                                                                                                                            có số con sau khi bán là:                                                                                                                                                                                        90 :30 =30 (con gà )                                                                                                                                                                                                 Đáp số: con vịt  là9 con vịt                                                                                                                                                                                          con vịt là 30 con gà ôi rồi dễ thế   

18 tháng 3 2016 lúc 22:19

           số lớn nhất có 2 chữ số là 99

Gọi số gà lúc đâu là x ta có: 

                x- 45=99

                      x=99+45

                      x=144

Vậy số gà lúc đầu là 144 con.

18 tháng 3 2016 lúc 22:18

đơn giản :

số có 2 chữ số : từ 1 đến 99 

=> số lớn nhất  có 2 chữ số là số 99 

=> trước khi bán đàn gà nhà Linh có 99 con gà 

tích và kb nha

25 tháng 3 2017 lúc 19:40

Lúc đầu nhà An có:

  (106+18):1/3=372(con gà)

       ĐS:372 con gà.

25 tháng 3 2017 lúc 19:41

Đàn gà có 336 con