Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

23 tháng 9 lúc 21:50

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

10 tháng 3 lúc 15:10

1:

Là 99

2:

= 9

3:

Là 9

4:

Có tất cả số quả táo là :

2 + 2 = 4 ( quả )

Đáp số: 4 quả

5:

=22

10 tháng 3 lúc 15:25

Bài 1 : Số lớn nhất có hai chữ số là 10

Bài 2 : 5 + 4 = 9

Bài 3 : Số lớn nhất có 1 chữ số là 9

Bài 4 : Có tất cả số quả táo là:

2 + 2 = 4 ( quả táo)

Đáp số: 4 

Bài toán 3. Tìm x; y biết:a. . 25 – y2 = 8( x – 2009)b. x3 y = x y3  + 1997c. x + y + 9 = xy – 7.Bài toán 4. Cho n số x1, x2, ..., xn mỗi số nhận giá trị 1 hoặc -1. Chứng minh rằng nếu x1.x2 + x2.x3 + ...+ xn.x1 = 0 thì n chia hết cho 4.Bài toán 6. Tìm tổng các hệ số của đa thức nhận được sau khi bỏ dấu ngoặc trong biểu thức: A(x) = ( 3 - 4x + x2 )2004 .( 3 + 4x + x2 )2005Bài toán 7. Cho a là số gồm 2n chữ số 1, b là số gồm n + 1...
Đọc tiếp

Bài toán 3. Tìm x; y biết:

a. . 25 – y2 = 8( x – 2009)

b. xy = x y3  + 1997

c. x + y + 9 = xy – 7.

Bài toán 4. Cho n số x1, x2, ..., xn mỗi số nhận giá trị 1 hoặc -1. Chứng minh rằng nếu x1.x2 + x2.x3 + ...+ xn.x1 = 0 thì n chia hết cho 4.

Bài toán 6. Tìm tổng các hệ số của đa thức nhận được sau khi bỏ dấu ngoặc trong biểu thức: A(x) = ( 3 - 4x + x2 )2004 .( 3 + 4x + x)2005

Bài toán 7. Cho a là số gồm 2n chữ số 1, b là số gồm n + 1 chữ số 1, c là số gồm n chữ số 6. Chứng minh rằng a + b + c + 8 là số chính phương.

Bài toán 8. Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên a, tồn tại số tự nhiên b sao cho ab + 4 là số chính phương.

Bài toán 9. Cho hai số tự nhiên a và b (a < b). Tìm tổng các phân số tối giản có mẫu bằng 7, mỗi phân số lớn hơn a nhưng nhỏ hơn b.

Bài toán 10. Chứng minh rằng: A = 1 + 3 + 5 + 7 + ... + n là số chính phương (n lẻ).

Bài toán 11. Tìm n biết rằng: n3 - n2 + 2n + 7 chia hết cho n2 + 1.

Bài toán 12. Tìm số tự nhiên n để 1n + 2n + 3n + 4n chia hết cho 5.

9

:V lớp 6 mới đúng

25 tháng 10 2021 lúc 21:41

ahihi e ko bt 

5 tháng 7 2017 lúc 21:02

Bài 1 : 

Đổi 2 tuần 1 ngày = 15 ngày 

15 ngày gấp 3 ngày số lần là :

        15 : 3 = 5 ( lần )

Số trứng đẻ được là : 

        5 . 2 = 10 ( quả )

6 tháng 7 2017 lúc 13:53
B1:      Đổi 2 tuần 1 ngày = 15 ngày15 ngày gấp 3 ngày số lần là:     15 : 3 = 5 (lần)15 ngày con gà đó đẻ đc số quả trứng là:    5x2=10 (quả)           ĐS : 10 quảB2:        Đổi 1 tuần 2 ngày =9 ngày        Đổi 1 tuần 3 ngày= 10 ngày Bình đã về thăm ông nội ngoại số ngày là :       10+9=19 (ngày)          ĐS : 19 ngàyB3:Bình có số hòn bi là :   5+4=9 (hòn bi)Căn có số hòn bi là:  9+3=12 ( hòn bi)      ĐS 12...
Đọc tiếp

B1: 

     Đổi 2 tuần 1 ngày = 15 ngày

15 ngày gấp 3 ngày số lần là: 

    15 : 3 = 5 (lần)

15 ngày con gà đó đẻ đc số quả trứng là:

    5x2=10 (quả)

           ĐS : 10 quả

B2:

        Đổi 1 tuần 2 ngày =9 ngày

        Đổi 1 tuần 3 ngày= 10 ngày

 Bình đã về thăm ông nội ngoại số ngày là :

       10+9=19 (ngày)

          ĐS : 19 ngày

B3:

Bình có số hòn bi là :

   5+4=9 (hòn bi)

Căn có số hòn bi là:

  9+3=12 ( hòn bi)

      ĐS 12 hòn bi

B4:Mink đoán là ba nhiều tuổi hơn 

7 tháng 1 2017 lúc 20:31

10 nha bạn ai kb với mình ko mình đang buồn

7 tháng 1 2017 lúc 20:27

= 10 

thằng ngu

Ai giải nhanh nhất mk sẽ k , ok ,( toán lớp 1 thôi nha )Bài 1 : Số tuổi của An và Ba cộng lại bằng số tuổi của Lan và của Hương cộng lại. An nhiều tuổi hơn Hương. Hỏi Ba nhiều tuổi hơn hay ít tuổi hơn Lan?Bài 2 : Lớp 2A có 15 học sinh giỏi. Lớp 2B có ít hơn lớp 2A là 4 học sinh giỏi. Lớp 2C có ít hơn lớp 2A là 3 học sinh giỏi. Tính số học sinh giỏi của 3 lớp đóBài 3 : Có 3 loại bi màu...
Đọc tiếp

Ai giải nhanh nhất mk sẽ k , ok ,( toán lớp 1 thôi nha )

Bài 1 : Số tuổi của An và Ba cộng lại bằng số tuổi của Lan và của Hương cộng lại. An nhiều tuổi hơn Hương. Hỏi Ba nhiều tuổi hơn hay ít tuổi hơn Lan?

Bài 2 : Lớp 2A có 15 học sinh giỏi. Lớp 2B có ít hơn lớp 2A là 4 học sinh giỏi. Lớp 2C có ít hơn lớp 2A là 3 học sinh giỏi. Tính số học sinh giỏi của 3 lớp đó

Bài 3 : Có 3 loại bi màu xanh, đỏ, vàng đựng trong túi. Biết rằng toàn bộ số bi trong túi nhiều hơn tổng số bi đỏ và bi vàng là 5 viên. Số bi xanh ít hơn số bi vàng là 3 viên và nhiều hơn số bi đỏ là 4 viên. Hỏi trong túi có bao nhiêu viên bi?

Bài 4 : Điền dấu <, >, = vào ô trống:

23 + 23 – 11.... 22 + 22 – 10

56 + 21 – 15 .... 21 + 56 – 15

44 + 44 – 22 .... 46 + 41 – 26

5
7 tháng 6 2017 lúc 14:09

nhiều quá

7 tháng 6 2017 lúc 14:09

B1 :ba nhiều tuổi hơn

B2 :38 học sinh

B4 :thep thứ tự nha :       >

                                     =

                                     >

thông cảm nha bài 3 mk ko biết làm

Bài 1: Có tất cả …………. số lớn hơn 42 nhưng nhỏ hơn 76.Bài 2: Hoàn nghĩ ra một số mà khi lấy số đó trừ đi 14 thì cũng được kết quả bằng với kếtquả khi lấy 30 cộng với 21. Hỏi Hoàn nghĩ ra số nào?Trả lời: Số Hoàn nghĩ là: ………..Bài 3: Năm nay bố 38 tuổi, năm sau con 12 tuổi. Hỏi bố hơn con bao nhiêu tuổi?Bố hơn con……………tuổiBài 4: Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số mà mỗi số đó đều có chữ số...
Đọc tiếp

Bài 1: Có tất cả …………. số lớn hơn 42 nhưng nhỏ hơn 76.

Bài 2: Hoàn nghĩ ra một số mà khi lấy số đó trừ đi 14 thì cũng được kết quả bằng với kết

quả khi lấy 30 cộng với 21. Hỏi Hoàn nghĩ ra số nào?

Trả lời: Số Hoàn nghĩ là: ………..

Bài 3: Năm nay bố 38 tuổi, năm sau con 12 tuổi. Hỏi bố hơn con bao nhiêu tuổi?

Bố hơn con……………tuổi

Bài 4: Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số mà mỗi số đó đều có chữ số 8.

Trả lời: Có ………… số thỏa mãn.

Bài 5: Biết số A = 78 - 14. Vậy số liền sau số A là số,.......

Bài 6: Hãy cho biết có bao nhiêu số tự nhiên nhỏ hơn 45?

Trả lời: Có tất cả,...... số tự nhiên thỏa mãn đề bài.

Bài 7: Trong lớp 1A, tổ một có 13 bạn. Nếu tổ một thêm 2 bạn nữa thì số bạn ở tổ một

bằng số bạn ở tổ hai. Hỏi cả hai tổ có bao nhiêu bạn?

Cả hai tổ có ……………. bạn

Bài 8: Số A trừ đi 32 bằng số 21 cộng với 43 thì số A phải là số nào?

Trả lời: Số A phải là số,.........

Bài 9: 56 +,... < 57. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:,........

Bài 10: Năm nay mẹ 45 tuổi, mẹ nhiều hơn con 24 tuổi. Hỏi 4 năm nữa con bao nhiêu

tuổi?

Trả lời: 4 năm nữa con,....... tuổi

1
15 tháng 3 lúc 10:39

tách ra đi bạn -.-

11 tháng 3 2016 lúc 19:34

có 2 con 

k nhé

11 tháng 3 2016 lúc 19:29

định ăn bài này chắc

10 BÀI TOÁN NÂNG CAO DÀNH CHO HỌC SINH GIỎI LỚP 1Bài 1*: Con gà mái của bạn An sau 2 tuần 1 ngày đã đẻ được 1 số trứng. Bạn An tính rằng cứ 3 ngày nó đẻ được 2 quả trứng. Hỏi con gà đó đã đẻ được mấy quả trứng?Bài 2*: Hè vừa rồi, bạn Bình về thăm ông bà nội được 1 tuần 2 ngày và thăm ông bà ngoại được 1 tuần 3 ngày. Hỏi bạn Bình đã về thăm ông bà nội ngoại được bao...
Đọc tiếp

10 BÀI TOÁN NÂNG CAO DÀNH CHO HỌC SINH GIỎI LỚP 1

Bài 1*: Con gà mái của bạn An sau 2 tuần 1 ngày đã đẻ được 1 số trứng. Bạn An tính rằng cứ 3 ngày nó đẻ được 2 quả trứng. Hỏi con gà đó đã đẻ được mấy quả trứng?

Bài 2*: Hè vừa rồi, bạn Bình về thăm ông bà nội được 1 tuần 2 ngày và thăm ông bà ngoại được 1 tuần 3 ngày. Hỏi bạn Bình đã về thăm ông bà nội ngoại được bao nhiêu ngày?

Bài 3*: An có ít hơn Bình 4 hòn bi, Bình có ít hơn Căn 3 hòn bi. Hỏi Căn có mấy hòn bi, biết rằng An có 5 hòn bi.

Bài 4*: Số tuổi của An và Ba cộng lại bằng số tuổi của Lan và của Hương cộng lại. An nhiều tuổi hơn Hương. Hỏi Ba nhiều tuổi hơn hay ít tuổi hơn Lan?

Bài 5*: Anh có 15 hòn bi đỏ và 10 hòn bi đen. Anh cho em 5 hòn bi. Hỏi anh còn bao nhiêu hòn bi?

Bài 6*: Lớp 2A có 15 học sinh giỏi. Lớp 2B có ít hơn lớp 2A là 4 học sinh giỏi. Lớp 2C có ít hơn lớp 2A là 3 học sinh giỏi. Tính số học sinh giỏi của 3 lớp đó?

Bài 7*: Nhà bạn Nam nuôi vịt, ngan, ngỗng. Có 36 con vịt, số ngan ít hơn số vịt 6 con, số ngỗng ít hơn số ngan 10 con. Hỏi nhà bạn Nam có tất cả bao nhiêu con vịt, con ngan?

Bài 8*: Có 3 loại bi màu xanh, đỏ, vàng đựng trong túi. Biết rằng toàn bộ số bi trong túi nhiều hơn tổng số bi đỏ và bi vàng là 5 viên. Số bi xanh ít hơn số bi vàng là 3 viên và nhiều hơn số bi đỏ là 4 viên. Hỏi trong túi có bao nhiêu viên bi?

Bài 9*: Điền dấu <, >, = vào ô trống:

23 + 23 – 11.... 22 + 22 – 10

56 + 21 – 15 .... 21 + 56 – 15

44 + 44 – 22 .... 46 + 41 – 26

Bài 10*: Cho số có 2 chữ số, mà chữ số hàng chục thì lớn hơn chữ số hàng đơn vị là 5. Tính tổng 2 chữ số của nó.

1
27 tháng 10 2015 lúc 22:09

Bài 4:

Ba chắc chắn nhiều tuổi hơn Lan

Bài 1*: Con gà mái của bạn An sau 2 tuần 1 ngày đã đẻ được 1 số trứng. Bạn An tính rằng cứ 3 ngày nó đẻ được 2 quả trứng. Hỏi con gà đó đã đẻ được mấy quả trứng?Bài 2*: Hè vừa rồi, bạn Bình về thăm ông bà nội được 1 tuần 2 ngày và thăm ông bà ngoại được 1 tuần 3 ngày. Hỏi bạn Bình đã về thăm ông bà nội ngoại được bao nhiêu ngày?Bài 3*: An có ít hơn Bình 4 hòn bi, Bình...
Đọc tiếp

Bài 1*: Con gà mái của bạn An sau 2 tuần 1 ngày đã đẻ được 1 số trứng. Bạn An tính rằng cứ 3 ngày nó đẻ được 2 quả trứng. Hỏi con gà đó đã đẻ được mấy quả trứng?

Bài 2*: Hè vừa rồi, bạn Bình về thăm ông bà nội được 1 tuần 2 ngày và thăm ông bà ngoại được 1 tuần 3 ngày. Hỏi bạn Bình đã về thăm ông bà nội ngoại được bao nhiêu ngày?

Bài 3*: An có ít hơn Bình 4 hòn bi, Bình có ít hơn Căn 3 hòn bi. Hỏi Căn có mấy hòn bi, biết rằng An có 5 hòn bi.

Bài 4*: Số tuổi của An và Ba cộng lại bằng số tuổi của Lan và của Hương cộng lại. An nhiều tuổi hơn Hương. Hỏi Ba nhiều tuổi hơn hay ít tuổi hơn Lan?

Bài 5*: Anh có 15 hòn bi đỏ và 10 hòn bi đen. Anh cho em 5 hòn bi. Hỏi anh còn bao nhiêu hòn bi?

Bài 6*: Lớp 2A có 15 học sinh giỏi. Lớp 2B có ít hơn lớp 2A là 4 học sinh giỏi. Lớp 2C có ít hơn lớp 2A là 3 học sinh giỏi. Tính số học sinh giỏi của 3 lớp đó?

Bài 7*: Nhà bạn Nam nuôi vịt, ngan, ngỗng. Có 36 con vịt, số ngan ít hơn số vịt 6 con, số ngỗng ít hơn số ngan 10 con. Hỏi nhà bạn Nam có tất cả bao nhiêu con vịt, con ngan?

Bài 8*: Có 3 loại bi màu xanh, đỏ, vàng đựng trong túi. Biết rằng toàn bộ số bi trong túi nhiều hơn tổng số bi đỏ và bi vàng là 5 viên. Số bi xanh ít hơn số bi vàng là 3 viên và nhiều hơn số bi đỏ là 4 viên. Hỏi trong túi có bao nhiêu viên bi?

Bài 9*: Điền dấu <, >, = vào ô trống:

23 + 23 – 11.... 22 + 22 – 10

56 + 21 – 15 .... 21 + 56 – 15

44 + 44 – 22 .... 46 + 41 – 26

Bài 10*: Cho số có 2 chữ số, mà chữ số hàng chục thì lớn hơn chữ số hàng đơn vị là 5. Tính tổng 2 chữ số của nó.

1
29 tháng 3 lúc 14:45

đề số mấy đấy bạn?