Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

12 tháng 11 2022 lúc 10:07

 60x [7/12+4/15]

60x153/180

=9180/180

b 1/2x2/3x3/4x4/5x5/6x6/7x7/8x8/9=40320/4032

24 tháng 3 2022 lúc 17:39

dấu . là nhân hay là phần ngăn cách ở hàng phần nghìn thế

24 tháng 3 2022 lúc 17:41

DẤU CHẤM LÀ PHẦN NGĂN CÁCH 

24 tháng 3 2022 lúc 17:32

\(a,\dfrac{7}{12}+\dfrac{3}{4}\times\dfrac{2}{9}=\dfrac{7}{12}+\dfrac{1}{6}=\dfrac{7}{12}+\dfrac{2}{12}=\dfrac{9}{12}=\dfrac{3}{4}\)

\(b,\dfrac{8}{9}-\dfrac{4}{15}:\dfrac{2}{5}=\dfrac{8}{9}-\dfrac{4}{15}\times\dfrac{5}{2}=\dfrac{8}{9}-\dfrac{2}{3}=\dfrac{8}{9}-\dfrac{6}{9}=\dfrac{2}{9}\)

6 tháng 4 2022 lúc 14:56

Đáp án a là 0,75 

Đáp án b: là 0.86222222222

27 tháng 4 2022 lúc 18:46

1)

 a)\(\dfrac{20}{30}+\dfrac{9}{30}=\dfrac{29}{30}\)

b)\(\dfrac{16}{24}-\dfrac{15}{24}=\dfrac{1}{24}\)

c)\(\dfrac{12}{63}=\dfrac{4}{21}\)

d) \(\dfrac{5}{6}x\dfrac{3}{4}=\dfrac{15}{24}=\dfrac{5}{8}\)

2)

a)\(x=\dfrac{5}{4}-\dfrac{2}{3}\)

\(x=\dfrac{7}{12}\)

 

b) \(x=4x\dfrac{3}{5}\)

\(x=\dfrac{12}{5}\)

 

27 tháng 4 2022 lúc 18:47

CẢM ƠN NHA

17 tháng 5 2022 lúc 20:51

x=3/4-1/8

x=6/8-1/8

x=6/8

=2/5.(9/4-5/4)

=2/5.1

=2/5

17 tháng 5 2022 lúc 20:51

\(x=\dfrac{3}{4}-\dfrac{1}{8}\)\(\)

\(x=\dfrac{6}{8}-\dfrac{1}{8}\)

\(x=\dfrac{5}{8}\)

 

\(=\dfrac{2}{5}x\left(\dfrac{9}{4}-\dfrac{5}{4}\right)\)

\(=\dfrac{2}{5}x1\)

\(=\dfrac{2}{5}\)

8 tháng 3 2022 lúc 15:36

\(a,\dfrac{5}{13}\times\dfrac{4}{15}\times13=\dfrac{5\times4\times13}{13\times5\times3}=\dfrac{4}{3}\\ b,\left(\dfrac{3}{7}+\dfrac{5}{2}\right)\times\dfrac{7}{5}=\dfrac{3}{7}\times\dfrac{7}{5}+\dfrac{5}{2}\times\dfrac{7}{5}=\dfrac{3}{5}+\dfrac{7}{2}=\dfrac{6}{10}+\dfrac{35}{10}=\dfrac{41}{10}\\ c,\dfrac{1}{5}\times\dfrac{11}{18}+\dfrac{11}{18}\times\dfrac{3}{5}=\dfrac{11}{18}\times\left(\dfrac{1}{5}+\dfrac{3}{5}\right)=\dfrac{11}{18}\times\dfrac{4}{5}=\dfrac{22}{45}\)

8 tháng 3 2022 lúc 15:42

a, 4/3  b, 41/10   c,22/45

2 tháng 5 2022 lúc 10:11

\(=\dfrac{29}{18}x\dfrac{3}{5}\)

\(=\dfrac{87}{90}\)

17 tháng 4 2022 lúc 10:24

\(\dfrac{6}{15}+\dfrac{11}{15}=\dfrac{17}{15}\)

\(\dfrac{22}{77}-\dfrac{14}{77}=\dfrac{8}{77}\)

\(\dfrac{11}{13}\times\dfrac{26}{31}=11\times\dfrac{2}{31}=\dfrac{22}{31}\)

\(\dfrac{1}{2}\times3\times\dfrac{2}{5}=\dfrac{3}{5}\)

17 tháng 4 2022 lúc 10:26

mình cảm ơn