Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

26 tháng 1 lúc 11:34

b) 385,89 - x = 1,34 x 2,3

385,89 - x = 3,082

x = 385,89 - 3,082

x = 382,808

Chúc bạn học tốt !

Nhớ tick đúng cho mình nhé !

26 tháng 1 lúc 12:42

Ok, giải lun nè

385,89 - x = 1,34 x 2,3

385,80 - x = 3,082

              x= 382.718

thế là xong rồi, chúc bạn học tốt.

11 tháng 6 2018 lúc 15:21

a số tự nhiên x là : 1

b số tự nhiên x là : 36

11 tháng 6 2018 lúc 15:25

a)số tự nhiên x đó là 1

b)số tự nhiên x đó là 36

ủng hộ nhé mọi người 

11 tháng 6 2018 lúc 15:07

\(a)\) \(x=1\)

\(b)\) \(x=36\)

kb ~.~ 

11 tháng 6 2018 lúc 15:09

a) ta có: 0,23 < x < 1,34

mà x là số tự nhiên

=> x = 1

b) ta có: 35,67 < x < 36,05

mà x là số tự nhiên

=> x = 36 

9 tháng 12 2018 lúc 22:41

a,  x = 1

b,  x= 36

     hk tốt    Châu Giang

9 tháng 12 2018 lúc 22:46

a, không có x

b,x=36

13 tháng 11 2018 lúc 22:34

19,85-(12,3-x)=15,96-1,34-3,4

19,85-(12,3-x)=11,22

             12,3-x=19,85-11,22

              12,3-x=8,63

                        x=12,3-8.63

                         x= 3,67

              

21 tháng 3 2016 lúc 12:58

a)x=1      b)x=36

21 tháng 3 2016 lúc 13:17

1 x = 1    ;        2 x = 36

28 tháng 10 2021 lúc 21:35

Bài 2: 

a: \(6.25\cdot1.34=8.375\)

b: \(48.6\cdot2.5=121.5\)

16 tháng 4 2018 lúc 19:56

0,23 < x < 1,34

x = 1

35,67 , x , 36,05

x = 36

16 tháng 4 2018 lúc 20:06

x=1 ; x=36

20 tháng 4 2016 lúc 18:19

0,24......1,3

35,68....36,05

20 tháng 4 2016 lúc 18:35

đúng là 0,24 và 35,68 không

20 tháng 1 lúc 17:34

a) 12,3 : x - 4,5 : x = 15

    (12,3 - 4,5) : x    = 15

           7,8       : x    = 15

                         x    = 7,8 : 15 = 0,52

b) 36 + X x 2,5 = 65,25

            X x 2,5 = 65,25 - 36

            X x 2,5 = 29,25

            X          = 29,25 : 2,5 = 11,7

Lần sau chép đề đầy đủ hơn nhé, HT