Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 3 lúc 15:10

từ TITAN có 5 chữ 1 từ

=> viết 52 chữ sẽ có: 52:5=10 dư 2

Dư 2 nghĩa là viết đến chữ 52 là đến chữ I trong từ TITAN

Mà mỗi từ TITAN có 2 chữ T =>

Viết 52 chữ sẽ có: 10x2+1=21 chữ T

JUNO
JUNO VIP
19 tháng 3 lúc 14:56

(TITANTTITANTTITANTTITANTITITANTITANTTITANTITANTITANTITANT)25 chữ cái|ITAN

CÓ 26 CHỮ T

20 tháng 4 2019 lúc 7:17

a. Gọi (1,0,0) làm 1 nhóm

Ta có: 31 : 3 = 10 dư 1

Vậy số hạng thứ 31 là số 1

b. Ta có 100 : 3 = 33 dư 1

Như vậy khi viết đến số hạng thứu 100 ta viết được 33 nhóm và thêm 1 số 1

Vậy số các số 1 là: 33 x 1 +1 = 34 số

Số các số 0 là: 33 x 2 = 66 số

Đáp số 34 số 1, 66 số 0

6 tháng 1 2022 lúc 20:31

số 6:9 xuất hiện 46 lần 

số 0 xuất hiện 45 lần

18 tháng 3 lúc 22:07

Cứ 3 số sẽ có 2 chữ số 0 và số thứ 3k+1 sẽ là số 1

=>Khi viết đến 99 số sẽ có 33*2=66 chữ số 0

=>KHi viết đến 100 số thì sẽ có 66 chữ số 0

 

1 tháng 7 2017 lúc 18:09

a,đó là số 1 vì:

số 0 cuối cùng trước số 1 xếp thứ 3,6,9

=>31:3=a(dư 1) vậy số đó là số 1

b,cứ 3 số lại có 1 số 1 và 2 số 0

vì vậy 100:3=33(dư 1 ,chính là số 1)

=>số 0 có 33x2=66

    số 1 có 33x1+1(số dư)=32

30 tháng 5 2018 lúc 21:22

dễ ợt :a.là số 1.tại sao thì tự mò là biết 

          b.số 0 thì có 66

            số 1 thì có 32

20 tháng 1 2022 lúc 14:23

ờ ờ chẳng hiểu

15 tháng 12 2021 lúc 13:13

Ta thấy dãy chữ HOCSINH có 7 chữ cái => Mỗi nhóm có 7 chữ cái

Ta có: 75 : 7 = 10 nhóm ( dư 5 chữ cái )

Mà chữ cái thứ 5 trong dãy trên là chữ I

=> Chữ cái thứ 75 của dãy là chữ I

_HT_

15 tháng 12 2021 lúc 13:11

tao là Hùng đây

2 tháng 4 2017 lúc 21:48

15 lần

2 tháng 4 2017 lúc 21:48

15 lần nha

25 tháng 6 2016 lúc 9:25

Thấy chữ số 1 luôn đứng thứ a, sao cho a là một số chia 3 dư 1

Mà 31 chia 3 dư 1 nên chữ số thứ 31 là 1.

Trước hết, số các số chia 3 dư 1 nhỏ hơn hoặc bằng 100 là:

\(\frac{100-1}{3}+1=34\)(số)

Như vậy ta đã viết 34 chữ số 1

Số chữ số 0 là:

\(100-34=66\)(chữ số 0)

25 tháng 6 2016 lúc 14:59

66 bạn nhé k nha

4 tháng 6 2017 lúc 19:18

kết quả là :

  1 số 1

  2 chữ số .0 

 đs

ta có sửa 3 chữ số thì lặp lại số 1. nên số thứ 30 có chữ số là 1 vậy chữ số thứ 31 là chữ số 0.

số 100 phải viết 1 chữ số 1 , 2 chữ số 0