Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

10 tháng 3 2017 lúc 9:44

Ta có:

a) ( 45 – 5 x 9 ) x 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7

= (45 – 45) x 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7

= 0 x 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7

= 0

b) (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) x (72 – 8 x 8 – 8)

= (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) x (72 – 64 – 8)

= (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) x 0

= 0

c) (36 – 4 x 9) : (3 x 5 x 7 x 9 x 11)

= (36 – 36) : (3 x 5 x 7 x 9 x 11)

= 0 : (3 x 5 x 7 x 9 x 11)

= 0

d) (27 – 3 x 9) : 9 x 1 x 3 x 5 x 7

= (27 – 27) : 9 x 1 x 3 x 5 x 7

= 0 : 9 x 1 x 3 x 5 x 7

=0

22 tháng 3 2022 lúc 19:58

a) ( 45 – 5 x 9 ) x 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7

= 0 x 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7

b) (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) x (72 – 8 x 8 – 8)

= (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) x 0

c) (36 – 4 x 9) : (3 x 5 x 7 x 9 x 11)

= 0 : (3 x 5 x 7 x 9 x 11)

d) (27 – 3 x 9) : 9 x 1 x 3 x 5 x 7

= 0 : 9 x 1 x 3 x 5 x 7                                                                                                                  Nếu đúng thì k cho mình nhé bạn!

11 tháng 4 2022 lúc 11:01

14/16 + 10/16 = 24/16 =3/2

21/5

92/63

16/27

11 tháng 4 2022 lúc 11:01

\(\dfrac{14+10}{16}=\dfrac{24}{16}\)

\(\dfrac{60+24}{20}=\dfrac{84}{20}\)

\(\dfrac{92}{63}\)

\(\dfrac{32}{54}\)

15 tháng 4 2019 lúc 8:19

a, \(\left(\frac{4}{9}.\frac{3}{7}\right).\frac{7}{4}=\frac{4}{9}\left(\frac{3}{7}.\frac{7}{4}\right)=\frac{4}{9}.\frac{3}{4}=\frac{3}{9}=\frac{1}{3}\)

b, \(\left(\frac{6}{5}.\frac{4}{5}\right).\frac{25}{16}=\frac{6}{5}\left(\frac{4}{5}.\frac{25}{16}\right)=\frac{6}{5}.\frac{5}{4}=\frac{6}{4}=\frac{3}{2}\)

c, \(\left(\frac{7}{8}.\frac{16}{9}\right).\frac{3}{14}=\frac{7}{8}\left(\frac{16}{9}.\frac{3}{14}\right)=\frac{7}{8}.\frac{8}{21}=\frac{7}{21}=\frac{1}{3}\)

22 tháng 3 2022 lúc 20:00

a, (49.37).74=49(37.74)=49.34=39=13

b, (65.45).2516=65(45.2516)=65.54=64=32

c, (78.169).314=78(169.314)=78.821=721=13

 Nếu đúng thì k cho mình nhé bạn!
14 tháng 4 2019 lúc 12:43

( 4/9 x 3/7 ) x 7/4 = 4/9 x ( 3/7 x 7/4 ) =4/9 x 21/28 = 84/252

( 6/5 x 4/5 ) x 25/16 = ( 25/16 x 4/5 ) x 6/5 = 100/80 x 6/5 = 600/400

12 tháng 2 lúc 22:58

`(3xx4xx7)/(5xx3xx4)=7/5`

`(2xx5xx6xx8)/(6xx2xx8xx9)=5/9`

`(4xx5xx6)/(3xx10xx8)= (4xx5xx6)/(3xx5xx2xx4xx2)= 6/(3xx2xx2)= 6/(6xx2)=1/2`

12 tháng 2 lúc 22:58

\(a,\dfrac{3\times4\times7}{5\times3\times4}=\dfrac{7}{5}\)

\(b,\dfrac{2\times5\times6\times8}{6\times2\times8\times9}=\dfrac{5}{9}\)

\(c,\dfrac{4\times5\times6}{3\times10\times8}=\dfrac{2}{4}=\dfrac{1}{2}\)

12 tháng 4 2022 lúc 19:37

v

12 tháng 4 2022 lúc 19:38

???

11 tháng 3 2022 lúc 16:40

\(a,x=\dfrac{4}{5}\times\dfrac{1}{3}=\dfrac{4}{15}\)

\(b,x=\dfrac{7}{9}\times\dfrac{3}{5}=\dfrac{7}{15}\)

\(c,x=\dfrac{7}{6}\times\dfrac{4}{3}=\dfrac{14}{9}\\ d,x=\dfrac{9}{7}\times\dfrac{8}{4}=\dfrac{18}{7}\)

11 tháng 3 2022 lúc 16:41

X=4/15

X=7/15

X=14/9

X=18/7