Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

18 tháng 3 lúc 21:17

không có

 

18 tháng 3 lúc 21:19

999,1

999,2

999,3

...

8 tháng 9 2015 lúc 17:53

tất nhiên 1000x1000 lớn hơn rồi

8 tháng 9 2015 lúc 17:53

999x1001=999x(1000+1)=999x1000+999x1

1000x1000=(999+1)x1000=999x1000+1000x1

vì 999x1>1000x1 nên : 999x1000+999x1>999x1000+1000x1

hay 999x1001>1000x1000

de ma moi nguoi nhanh len nhe

18 tháng 8 2019 lúc 23:36

999+999=1998

1000+1000=2000

12456+4561243=4573699

23 tháng 3 2022 lúc 11:28

\(\dfrac{999}{1000}\) Bé nhất

23 tháng 3 2022 lúc 11:29

999/1000 bé nhất

9 tháng 7 2018 lúc 14:35

a) \(x=1000002;1000003;...;9999999\)

b) \(x=9999999\)

c) \(x=1000001;1000002\)

@#$%^&* !

9 tháng 7 2018 lúc 14:31

a) x = 1 000 002

b) x = 9 999 999

c) x = 1 000 001 ; 1 000 002

k mik nha

6 tháng 1 2017 lúc 3:41

a. 0; 1; 2; 3; 4.

b. 8; 9

c. 10

d. Không có số tự nhiên nào.

19 tháng 3 2017 lúc 17:01

Có 501 chữ số 2 nhé.

k cho mình với

23 tháng 3 2017 lúc 10:27

sai 500

26 tháng 1 2018 lúc 12:18

1+1000-999

=1001-999

=2

chúc các bn hok tốt !

26 tháng 1 2018 lúc 12:19

1 + 1000 - 999 = 1 + 1 = 2

Happy New Year !

1+2+3+4+...+999+1000

Số số hạng : (1000-1):1+1=1000

Tổng trên là : (1000+1).1000:2=500500

Hok_Tốt

#Thiên_Hy

7 tháng 5 2019 lúc 19:12

Từ 1 đến 1000 có 1000 số hạng

=> Tổng của dãy số trên là :

( 1 + 1000 ) x 1000 : 2 = 500500

                                      Đ/S : 500500