Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 3 lúc 10:43

8 phút 42 giây

19 tháng 3 lúc 11:19

8 phút 42 giây

13 tháng 3 2017 lúc 21:10

12 phút

20 giây

1 giờ 7 phút

195 phút

72 phút

150 giây

5 phút 20 phút

5,5 giờ

13 tháng 3 2017 lúc 21:11

a)12 phút

b)20 giây

c)1 giờ 7 phút

d)195 phút

e)72 phút

f)150 giây

g)5 phút 20 giây

h)5,5 giờ

3 tháng 4 2017 lúc 21:43

27 tháng

2 phút 55 giây

1 năm 5 tháng

264 giây

1 giờ 16 giây

2 giờ 16 phút

3 tháng 4 2017 lúc 21:45

2 năm 3 tháng = 27 tháng

175 giây = 1 phút 15 giây

17 tháng = 1 năm 5 tháng

4 phút 24 giây = 264 giây

76 phút = 1 giờ 16 phút

136 phút = 2 giờ 16 phút

13 tháng 4 2016 lúc 12:19

Thời gian cần tìm là :

32 phút 12 giây - 21 phút 27 giây = 645 giây

Đ / S : 645 giây

13 tháng 4 2016 lúc 12:18

32 phut 12 giay-21 phut 27 giay =645 giay

Nha bạn     hi Cherry

Trả lời0 Đánh dấu

1 phút trước (12:16)

32 phut 12 giay-21 phut 27 giay =....giay

Toán lớp 5               
5 tháng 3 2017 lúc 19:12

15,25 bạn ạ!

5 tháng 3 2017 lúc 19:14

15,35 bn nha

3 tháng 4 2017 lúc 21:43

30 phút= 0,5 giờ

24 phút= 0,4 giờ

36 phút= 0,6 giờ

2 phút 54 giây= 2,9 phút

15 giây= 0,25 phút

54 giây= 0,9 phút

18 phút = 0,3 giờ

3 giờ 24 phút= 3,4 giờ

3 tháng 4 2017 lúc 21:47

30 phút = 0,5 giờ

24 phút = 0,4 giờ

36 phút = 0,6 giờ

2 phút 54 giây = 2,9 phút

15 giây = 0,25 phút

54 giây = 0,9 phút

18 phút = 0,3 giờ

3 giờ 24 phút = 3,4 giờ

Bài làm

68 phút = 1 giờ 8 phút

412 giây = 6 phút 52 giây

270 phút = 4 giờ 30 phút

# Chúc bạn học tốt #

26 tháng 2 2019 lúc 18:51

a, 21h 18'

b,5h 45'

c,61h 25'

d,6' 25s

26 tháng 2 2019 lúc 19:07

12 giờ 33 phút + 8 giờ 45 phút = 21 giờ 18 phút

21 phút 15 giây - 15 phút 30 giây = 5 phút 45 giây

8 giờ 45 phút x 7 = 56 giờ 315 phút

25 phút 40 giây : 4 = 6 phút 25 giây

14 tháng 3 2016 lúc 11:44

Bằng 13566 giây nhé !

14 tháng 3 2016 lúc 11:46

13566 giây

28 tháng 2 2016 lúc 7:46

a. 3 và 3/5 giờ = 3 x 60 + 3/5 x 60 phút = 216 phút

b. 15 phút 45 giây = 15 + 45/60 phút = 15 + 3/4 phút = 15,75 phút

c. 2,4 giờ = 2 giờ 24 phút

d. 215 giây = 3 phút 35 giây

28 tháng 2 2016 lúc 7:47

a 216 phut

b 15,75phut

c 2gio 24phut

d 3phut 35giay