Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 3 lúc 14:14

5/7 nhân x =2/3-2/5

5/7 nhân x =10/15-6/15

5/7 nhân x =4/15

             x=4/15:5/7

              x=4/15x7/5 

              x=28/75

19 tháng 3 lúc 14:19

8/5 nhân x = 19/42    x = 19/42 : 8/5    x = 95/336                                                                           4/5 nhân x = 11/5       x = 11/5 : 4/5       x = 11/4

28 tháng 4 2021 lúc 19:48

cả hai phép = 0

28 tháng 4 2021 lúc 19:48

ghi ra

28 tháng 4 2021 lúc 19:54

( 45 - 5 x 9 ) x 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 

= ( 45 - 45 ) x 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 

= 0 x 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 

= 0 

( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 ) x ( 72 - 8 x 8 - 8 )        

= ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 ) x ( 72 - 64 - 8 )        

= ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 ) x 0        

= 0

28 tháng 4 2021 lúc 20:00

( 45 - 5 x 9 ) x 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 

= ( 45 - 45 ) x 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7

=        0       x 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7

= 0

( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 ) x ( 72 - 8 x 8 - 8 ) 

= ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 +10 ) x ( 72 - 64 - 8 )

=                                    55                        x        0

=  0 

#NgọcĐợpTry

23 tháng 8 2019 lúc 9:12

tra loi nhanh ho mk voi

23 tháng 8 2019 lúc 9:29

\(A=\frac{1}{2}+\frac{1}{6}+\frac{1}{12}+\frac{1}{20}+\frac{1}{30}+\frac{1}{42}\)

    = \(\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+\frac{1}{4.5}+\frac{1}{5.6}+\frac{1}{6.7}\)

      = \(1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\frac{1}{4}-\frac{1}{5}+\frac{1}{5}-\frac{1}{6}+\frac{1}{6}-\frac{1}{7}\)

      = \(1-\frac{1}{7}\)

      =   \(\frac{7}{7}-\frac{1}{7}\)

        = \(\frac{6}{7}\)

2) \(\frac{7}{4}-x.\frac{4}{3}=\frac{5}{19}\)

              \(x.\frac{4}{3}=\frac{7}{4}-\frac{5}{19}\)

         \(x.\frac{4}{3}=\frac{133}{76}-\frac{20}{76}\)

\(x.\frac{4}{3}=\frac{113}{76}\)

      \(x=\frac{113}{76}:\frac{4}{3}\)

      \(x=\frac{399}{304}\)

VẬY \(x=\frac{399}{304}\)

b) \(\left(x+\frac{3}{4}\right).\frac{5}{7}=\frac{10}{9}\)

      \(\left(x+\frac{3}{4}\right)=\frac{10}{9}:\frac{5}{7}\)

     \(x+\frac{3}{4}=\frac{14}{9}\)

              \(x=\frac{14}{9}-\frac{3}{4}\)

               \(x=\frac{29}{36}\)

Vậy \(x=\frac{29}{36}\)

c) \(x.\frac{1}{2}+\frac{3}{2}.x=\frac{4}{5}\)

\(x.\left(\frac{1}{2}+\frac{3}{2}\right)=\frac{4}{5}\)

\(x.2=\frac{4}{5}\)

     \(x=\frac{4}{5}:2\)

      \(x=\frac{2}{5}\)

Vậy \(x=\frac{2}{5}\)

Chúc bạn học tốt !!!

1 tháng 2 2018 lúc 20:44

...

;;;;;

'''''

...

6 tháng 9 2018 lúc 13:32

a) x + 2/5 = 1/2

x = 1/10

b) 2/3 - x = 8/17

x = 10/51

6 tháng 9 2018 lúc 13:33

c) x * 6/7 = 5/14

x = 5/12

d) x : 2/3 = 4/9

x = 8/27

17 tháng 1 2022 lúc 8:53

5,10,15,20,25,30,35,40,45,50

17 tháng 1 2022 lúc 8:53

bảng nhân 5 

5 x 1 =5

5 x 2 =10

5 x 3 =15

5 x 4 =20

5 x 5 =25

5 x 6 =30

5 x 7 =35

5 x 8 =40

5 x 9 =45

5 x 10 =50

12 tháng 4 2022 lúc 19:37

v

12 tháng 4 2022 lúc 19:38

???

23 tháng 3 2022 lúc 20:06

a) X x 5/8 = 1/3
    X          = 1/3 : 5/8
    X          = 1/3 x 8/5
    X           =    8/15

b) 12/11 x X = 4
                 X = 4 : 12/11
                 X = 4 x 11/12
                 X =   33

c) 5 x X = 7/9
          X = 7/9 : 5
          X = 7/9 x 5
          X = 35/45
          X = 7/9
Nếu mình có trả lời sai thì thông cảm cho mình vì mình cũng lớp 4 :)  

23 tháng 3 2022 lúc 19:55

các bạn trả lới cho đàng hoàng tính mình hơi nóng