Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 3 lúc 15:46

530.512

 

19 tháng 3 lúc 16:28

530,512

27 tháng 11 2017 lúc 20:25

mk tính chung lun nha = 541,3224 nha tk nha

27 tháng 11 2017 lúc 20:25

Giỏi phết

10 tháng 5 2022 lúc 21:41

\(y-5,1=6,6836\)

\(y\)           \(=6,6836+5,1\)

\(y\)           \(=11,7836\)

10 tháng 5 2022 lúc 21:42

y - 5,1 = 2,17 x 3,08

y - 5,1 = 6,6836

y         = 6,6836 + 5,1 

y         = 11,7836

9 tháng 1 2022 lúc 10:43

\(6,7:\left(0,2-0,5+0,25+3\right)=64,9\)

9 tháng 1 2022 lúc 10:46

tắt quá

13 tháng 3 2022 lúc 9:36

dùng máy tính

13 tháng 3 2022 lúc 9:39

6,7 làm thừa số chung

và những số còn lại cộng hết vào nhau nhé

2 tháng 12 2017 lúc 11:16

52,6 x 10 = 5,26                                 3,08 x 10 = 0,308

 34,8 x 100 = 0,348                             121,6 x 100 = 1,216

2,007 x 1000 = 0,002007                     42,8 x 1000 = 0,0428

27 tháng 11 2016 lúc 16:07

73,52 x 0,42 = 30,8784

17,53 x 4,12 - 9,85 x 5,18

= 72,2236 - 51,023

= 21,2006

100,675 x 3,26 = 328,2005

541,6 - 141,8956 + 95,548 = 495,2524

19 tháng 7 2020 lúc 23:10

A=[3,08*(23+77)] + [17,12*(62+37+1)]

A=(3,08*100)+(17,12*100)

A=308+1712

A=2020

20 tháng 7 2020 lúc 0:51

\(A=17,12\times62+3,08\times23+17,12\times37+3,08\times77+17,12\)

\(=\left(17,12\times62+17,12\times37+17,12\right)+\left(3,08\times23+3,08\times77\right)\)

\(=17,12\times\left(62+37+1\right)+3,08\times\left(23+77\right)\)

\(=17,12\times100+3,08\times100\)

\(=1712+308\)

\(=2020\)

Học tốt 

14 tháng 5 2022 lúc 8:50

a+b-50+100000=900000000

14 tháng 5 2022 lúc 8:52

6,7 kg + 6,7kg + 6,7kg x7
= 6,7kg x 9
= 60,3kg