Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 3 lúc 15:47

1 ngày = 24 giờ

=> 5 ngày = 24 x 5 = 120

Rưỡi là nữa mà 1 ngày có 24 giờ nên 

rưỡi = 24 : 2 = 12

Suy ra: 5 ngày rưỡi = 132 giờ

19 tháng 3 lúc 15:48

3 ngày rưỡi =132 giờ

6 tháng 3 lúc 22:21

7 ngày = 168 giờ

5 năm = 60 tháng

1 ngày rưỡi = 36 giờ

1 năm rưỡi = 18 tháng

2 năm 9 tháng = 33 tháng

2 giờ = 7200 giây

4 giờ = 240 phút

2,5 giờ = 150 phút

5 phút = 300 giây

1 ngày rưỡi = 36 giờ

1/2 giờ = 30 phút

1/5 phút = 12 giây

3/4 ngày = 18 giờ

6 tháng 3 lúc 23:24

gõ latex cho các dấu chia (/)

7 tháng 3 2022 lúc 14:42

24 tháng

38 tháng

54 tháng

120 giờ

36 giờ

60 giờ

7 tháng 3 2022 lúc 14:43

1. 24 tháng

2. 38 tháng

3. 54 tháng

4. 120 giờ

5. 36 giờ

6. 60 giờ

Bài 1: Đổi các số đo thời gian sau:1 giờ 20 phút = ... phút 5 giờ 5 phút = ...phút 150 giây = ...phút...giây 54 giờ = ...ngày...giờ4 ngày 12 giờ = ...giờ 6 năm = ... tháng3 năm rưỡi = ...tháng1 ngày rưỡi = ... ngày28 tháng = ...năm...tháng 144 phút = ...giờ...phút 3,4 ngày = ... giờ140 phút = ...giờ...phút4 năm 2 tháng = ...tháng 2 phút 12 giây = ...giâyBài 2: Một số phát minh sáng chế sau thuộc thế kỉ nào? Đọc bảng và viết vào ô...
Đọc tiếp

Bài 1: Đổi các số đo thời gian sau:

1 giờ 20 phút = ... phút 5 giờ 5 phút = ...phút 150 giây = ...phút...giây 54 giờ = ...ngày...giờ
4 ngày 12 giờ = ...giờ 6 năm = ... tháng
3 năm rưỡi = ...tháng
1 ngày rưỡi = ... ngày
28 tháng = ...năm...tháng 144 phút = ...giờ...phút 3,4 ngày = ... giờ
140 phút = ...giờ...phút
4 năm 2 tháng = ...tháng 2 phút 12 giây = ...giây
Bài 2: Một số phát minh sáng chế sau thuộc thế kỉ nào? Đọc bảng và viết vào ô trống
Phát minh, sáng chế
Tàu hơi nước có buồm 1850
Những giếng dầu đầu tiên 1859
Điện thoại 1876
Bóng đèn điện 1879
Truyền hình 1926
Khinh khí cầu bay lên 1783
Bài 3: An đi từ nhà đến trường hết 0,45 giờ. Vậy An đi từ nhà đến trường
hết bao nhiêu phút?
Bài 4: Quãng đường AB dài 306m, một vận động viên chạy hết 4 phút 15 giây. Hỏi mỗi phút vận động viên đó chạy được bao nhiêu mét?
Bài 5: Một ô tô được phát minh năm 1886. Một chiếc máy bay được phát minh sau ô tô đó là 17 năm. Hỏi chiếc máy bay đó được phát minh vào thế kỉ nào? Bài 6: Quãng đường AB dài 3000m, vận động viên A chạy hết 12,6 phút, vận động viên B chạy hết 754 giây, vận động viên C chạy hết 0,2 giờ. Hỏi ai chạy nhanh nhất?
Bài 7*: a) Ngày 28 tháng 3 năm 2017 là thứ ba. Hỏi ngày 28 tháng 3 năm 2019 là thứ mấy?
b) Ngày 28 tháng 2 năm 2009 là ngày thứ bảy , vậy ngày 28 tháng 2 năm 2008 là ngày thứ mấy
Bài 8*: Thế kỷ XX có năm 2000 là năm nhuận. Vậy trong thế kỷ XXI sẽ có bao nhiêu năm nhuận?

1
7 tháng 3 2022 lúc 18:59

1 giờ 20 phút=80 phút

5 giờ 5 phút=305 phút

150 giây=2,5 phút

54 giờ=4 ngày 6 giờ

4 ngày 12 giờ=108 giờ

6 năm=72 tháng

3 năm rưỡi=42 tháng

16 tháng 8 2018 lúc 21:45

15 tháng

102 giờ

325 phút

192 giây

42 tháng

112 giờ

24 phút

20 giây

16 tháng 8 2018 lúc 21:45

1, 15 tháng

2, 102 giờ

3, 325 phút

4, 192 giây

5, 30 tháng

6, 132 giờ

7, 210 phút

8, 20 giây

31 tháng 3 2022 lúc 21:51

40

54

72

120

31 tháng 3 2022 lúc 21:51

3 năm 4 tháng =40tháng 
4 năm rưỡi =54 tháng 
3 ngày =72giờ 
5 ngày =120giờ 
0,5 ngày =12 giờ 
12 giờ =720 phút 
3,5 giờ =210 phút 
½ giờ =30 phút 
6 giờ =360 phút 
¾ giờ =2700 giây 
0,3 phút =18 giây 

7 tháng 3 2022 lúc 17:18

a] 2012 năm

30 tháng

240 giờ

8 giờ

12 giờ

1/6 năm

b] 720 phút

90 phút

30 phút

900 giây

3 năm rưỡi

3 năm 9 tháng

 

7 tháng 7 2016 lúc 11:50

a) Năm 1501 thuộc thế kỉ thứ 16

b) 3 ngày rưỡi = 84 giờ

c) 3 ngày 10 giờ + 5 ngày 16 giờ = 218 giờ

Ủng hộ mk nha ^_-

7 tháng 7 2016 lúc 11:54

A.16 giờ 

B. 84 giờ 

C. 9 ngày 2 giờ

7 tháng 3 2022 lúc 8:06

6 năm =       72         tháng                                  3 ngày =     72      giờ 

4 năm 2 tháng =          50      tháng                  0,5 ngày =      12     giờ   

3 năm rưỡi =     42     tháng                              3 ngày rưỡi =    84           giờ

7 tháng 3 2022 lúc 8:06

6 năm = 72 tháng              3 ngày = 72 giờ 

4 năm 2 tháng = 50 tháng              0,5 ngày = 12 giờ   

3 năm rưỡi = 42 tháng                    3 ngày rưỡi =   84  giờ

29 tháng 2 2016 lúc 19:53

2,6 giờ = 2giờ36 phút

216 phút =3 giờ36phút 

2 giờ rưỡi =2,5giờ = 2 giờ30phút

2 năm rưỡi =2,5năm = 2năm6tháng

365 ngày =52tuần lễ 1ngày

366 ngày =52tuần lễ 2ngày

29 tháng 2 2016 lúc 19:53

2 giờ 36 phút

3 giờ 36 phút

2,5 giờ = 2 giờ 30 phút

2,5 năm = 2 năm 6 tháng