Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

18 tháng 3 lúc 20:07

`25 cm^2 =  0,0025m^2`

`4m^2 25cm^2=4+0,0025=4,0025m^2`

`@ sad`

18 tháng 3 lúc 20:09

4 m25 cm2 = 4,25 bạn nhé 

30 tháng 10 2017 lúc 21:03

4 m 25 cm=4,25 m

12 m 8 cm=12,08m

9m=0,009 km

9 dm 8 cm 5 mm=9,85 dm

30 tháng 10 2017 lúc 21:04

4m25cm=4,25m

12m 8cm = 12,08 m

9m = 0,009km

17 tháng 4 2022 lúc 20:12

35dm3 = 0,035m3
13ha 25m2 = 13,0025ha
4 tạ 38 kg = 0,438 tấn
1m 25cm = 1,25m
1m2 25cm2 = 1,0025m2
1m3 25cm3 = 1,000025m3

28 tháng 10 2017 lúc 11:24

12m 8dm = 12,8m.        9dm 8cm 5mm =9,85dm

   

4m 25cm = 4,25m.         2m 6dm 3cm =2,63m

26m 8cm= 26,08m.         4dm 4mm =4,04dm

28 tháng 10 2017 lúc 12:17

12m 8dm = 12,8m.        9dm 8cm 5mm =9,85dm

4m 25cm = 4,25m.         2m 6dm 3cm =2,63m

26m 8cm= 26,08m.         4dm 4mm =4,04dm

26 tháng 2 2017 lúc 20:54

1m25cm=1,25m

1m225cm2=1,0025m2

1m325cm3=1,000025m3

26 tháng 2 2017 lúc 20:56
1,25m 1,0025m2 1,000025m3
21 tháng 8 2021 lúc 20:07

1 ) 4m 25cm = 4,25m = 42,5 dm = 425 cm

2 )7dm 8cm = 7dm + 8cm = 7 dm + 4/5 dm = 7 4/5 dm

    24 cm 5mm = 24 cm + 5mm = 24 cm + 1/2 cm = 24 1/2 cm

3 ) cuộn dây dài là 

     8 : 4 x 10 = 20 ( m )

hok tốt

( 3 ) 

4m 25 cm = 4,25 m                                      2m 6 dm = 2,6 m  

9 dm 8 cm = 9,8 dm                                     4dm 4mm = 4,04 dm  

12 m 8 dm = 12,8 m                                     3561 m = 3,561 km 

248 dm = 24,8 m                                          542 m = 0,542 km 

36 dm = 3,6 m                                               9 m = 0,009 km     

5 dm = 0,5 m                                             

                                                          ~#ĐÁP ÁN KẾT QUẢ ĐẤY BẠN NHÉ #~     

                                                           😀😁😀😁😀😁😀😁😀😁😀😁😀😁                                   

 MÌNH CHÚC BẠN HỌC TỐT NHÉ !            😀😁😀😁😀😁😀😁😀😁😀😁😀😁                                          

4 tháng 2 2016 lúc 14:15

dùng máy tính đi