Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

27 tháng 1 lúc 13:52

a: 2m27mm=2027mm

6km72m=6,72km

208m=0,208km

926mm=9,26m

b: \(4m^25cm^2=4.0005m^2\)

\(4km^2455dam^2=\left(4\dfrac{455}{10^4}\right)km^2\)

\(1306.21cm^2=0.130621m^2\)

c: 23,61kg=2,361 yến

605kg=0,605 tấn

5,04 tấn=5040kg

d: 2h15'=135'

4h45'=4,75h

3,5p=210 giây

4 tháng 8 2017 lúc 17:21

3,475 kg

23,45 tạ

3,179 km

2,035 km

0,374 m

19950000 m\(^2\)

1,003 m\(^3\)

0,085 km

0,8 giờ

1,125 giờ

k mk nha 

4 tháng 8 2017 lúc 17:30

3475 g=3,475 kg

2 tấn 345 kg=23,45 tạ

3 km 179 m=3,179km

2035m= 2035000 km

374 mm=374000 m

1995 cm2 =0,1995m2

1m33dm3=1,003m3

85 m=85000 km

48 phút = 0,8 giờ

1 giờ 45 giây hình như sai đề bài là 1 giờ 45 phút

1 giờ 45 phút =1,75 giờ

1 giờ 45 giây=1,0125

3 tháng 4 2016 lúc 15:21

a)km/giờ

3 tháng 4 2016 lúc 15:26

a. Dễ thế mà cũng hỏi☺

#t18#t18

 11

Thời gian là:

255:42,5=6255:42,5=6  (giờ)

22

11 giờ 4545 phút =105:60=1,75=105:60=1,75 giờ

Vận tốc là:

31,5:1,75=1831,5:1,75=18   (km/giờ)

33

33 phút 2424 giây =180+24=204=180+24=204 giây

Quãng đường là:

204×5=1020(m)204×5=1020(m)

44

Đổi 4040 phút =23=23 giờ

Vận tốc là:

48:23

#t18#t18

 11

Thời gian là:

255:42,5=6255:42,5=6  (giờ)

22

11 giờ 4545 phút =105:60=1,75=105:60=1,75 giờ

Vận tốc là:

31,5:1,75=1831,5:1,75=18   (km/giờ)

33

33 phút 2424 giây =180+24=204=180+24=204 giây

Quãng đường là:

204×5=1020(m)204×5=1020(m)

44

Đổi 4040 phút =23=23 giờ

Vận tốc là:

48:23=7248:23=72   (km/giờ)

______CÔNG THỨC______

#S=V×t#S=V×t

#t=S:V#t=S:V

#V=S:t

=7248:23=72   (km/giờ)

______CÔNG THỨC______

#S=V×t#S=V×t

#t=S:V#t=S:V

#V=S:t

#t18#t18

 11

Thời gian là:

255:42,5=6255:42,5=6  (giờ)

22

11 giờ 4545 phút =105:60=1,75=105:60=1,75 giờ

Vận tốc là:

31,5:1,75=1831,5:1,75=18   (km/giờ)

33

33 phút 2424 giây =180+24=204=180+24=204 giây

Quãng đường là:

204×5=1020(m)204×5=1020(m)

44

Đổi 4040 phút =23=23 giờ

Vận tốc là:

48:23=7248:23=72   (km/giờ)

______CÔNG THỨC______

#S=V×t#S=V×t

#t=S:V#t=S:V

#V=S:t

16 tháng 3 2016 lúc 21:37

S1=135 km

S2=30,8 km

S3=17,5 km

S4=702 m

22 tháng 3 2018 lúc 20:57

đổi 24 km/giờ = 400 m/phút ; 4 giờ 45 phút = 4,75 giờ

Quảng đường tàu đi là :

400 x 4,75 = 1900 (m)

Chiếc cầu dài là :

1900 - 80 = 1820 ( m )

ĐS:1820 m

Bài này cô chữa rồi

k mình nha

22 tháng 3 2018 lúc 21:00

chiếc cầu đó dài 5,07m

19 tháng 5 2020 lúc 20:33

Đỏi \(24km/h=\frac{20}{3}m/s\) ;  4 phút 45 giây = 285 giây

Dộ dài chiếc cầu là \(S=v.t=\frac{20}{3}.285=1900\left(m\right)\)

Học tốt

19 tháng 5 2020 lúc 20:38

bạn lớp 6 cơ mà