Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

26 tháng 4 2018 lúc 17:33

4 giờ 30 phút hoặc 5 giờ kém 30 phút

26 tháng 4 2018 lúc 17:34

4 giờ 30 phút là 4 giờ 30 phút sáng

2 tháng 5 2021 lúc 15:16

Đổi : 7 giờ kém 10 phút = 6 giờ 50 phút

Em đi đến trường mất số phút là :

  6 giờ 50 phút - 6 giờ 20 phút = 30 phút

           đáp số :.....

  

2 tháng 5 2021 lúc 15:17

Đổi: 7 giờ kém 10 phút = 6  giờ 50 phút

Em đi đến trường hết số phút là:

         6 giờ 50 phút - 6 giờ 20 phút = 30 (phút)

3 tháng 7 2016 lúc 10:12

1h48 phút=108 phút; 1h54 phút=114 phút

a) Cả hai vòi cùng chảy trong 1h48 phút thì chảy được: 108*(28+35)=6804(lít)

b) Cả hai vòi cùng chảy trong 1h54 phút thì chảy được 114*(28+35)=7182(lít)

3 tháng 5 2022 lúc 9:05

25 phút 

 

3 tháng 5 2022 lúc 9:11

25 phút

17 tháng 5 2020 lúc 14:48

giúp mình nhanh nhé, mình đang cần gấp.

17 tháng 5 2020 lúc 14:59

Minh từ nhà đến trường hết số thời gian là:

6 giờ 45 phút - 6 giờ 30 phút = 15 phút 

Đáp số : 15 phút 

Hok tốt

17 tháng 5 2022 lúc 21:04

Thời gian An đi đến trường là:

7 giờ 5 phút  -  6 giờ 40 phút = 25 (phút)

Đáp số: 25 phút

17 tháng 5 2022 lúc 21:02

25 phút

17 tháng 5 2022 lúc 20:59

Mất:

7 giờ 5 phút - 6 giờ 40 phút=25 phút

Đáp số:25 phút

Tick!

HT

17 tháng 5 2022 lúc 20:59

Thời gian An đến trước là `:`

`7` giờ `5` phút `-``6` giờ `40` phút `=25` phút

Đ/s `:25` phút